АНД № 298/2018 г.

МОТИВИ:

Обвинението е против обв.П.В.Б. ***  с ЕГН: ********** за престъпление по чл.345, ал.2 във връзка с ал.1 от НК за това, че на 12.08.2018 година в град Стрелча е управлявал моторно превозно - лек автомобил „Тойота Рав 4“ с  рама  №*****************, собственост на Е.С.Б.от град Стрелча, нерегистриран по надлежния ред съгласно Наредба № І - 45 от 24.03.2000г. за регистриране,  отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства.

В съдебно заседание обвиняемият, редовно призован, се явява лично и   с упълномощен защитник. Дава обяснения, с които признава фактите, изложени в обстоятелствената част на прокурорския акт.  Изразява съжаление за случилото се.

Представителят на Районна прокуратура гр.Панагюрище поддържа изцяло обвинението и пледира за приложението на чл.78а от НК.

          Районният съд, като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното:     Обвиняемият П.В.Б. е правоспособен водач на моторно превозно средство, категории „,С,В,АМ,,ТКТ“ и  притежава СУМПС  с валидност до 30.09.2021 г., видно от приложената на л.8 в досъдебното   производство справка за нарушител/водач.  

На 12.08.2018г. свидетелят  Р. В., на длъжност полицейски инспектор „Пътен контрол“  при РУ гр. Панагюрище бил дежурен съгласно план за провеждане на специализирана полицейска акция на територията  на  Община Стрелча. Около  08.55  часа в  гр.Стрелча, свидетелят В.  спрял  за проверка лек автомобил „Тойота Рав 4“ с  рама №*****************. След спирането на МПС, св.В.  приканил водача - обв. П.Б. да му представи документите си за проверка. При извършената проверка се установило, че обвиняемият не притежава документи, от които до е видно че управляваното от него МПС  е регистрирано по надлежния ред.

С протокол за оглед от 12.08.2018г. лек автомобил „Тойота Рав 4“  с  рама №*****************, бил иззет от  органите на полицията. Същият е върнат на собственика му св.Е.Б.с постановление на РП-Панагюрище от 17.10.18г.

На обвиняемия Б. бил съставен АУАН с бл.№ 562240/12.08.2018г., които той  подписал  без възражения .

В хода на досъдебното производство е изискана справка от сектор „ПП“ при ОДМВР-Пазарджик, от която е видно, че МПС – лек автомобил „Тойота Рав 4“ с рама №***************** не е регистрирано в масивите на службата, като същото подлежи на регистрация, в случай че има необходимите документи. Нормативният акт е Наредба № І - 45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства.

По този повод било отпочнато настоящото наказателно производство.

          Видно е от приетата като доказателство справка за съдимост на обвиняемия, същият  не е осъждан.

          Така описаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на  обясненията на обвиняемия и показанията на свидетелите В., Б. и П., които съдът цени при условията на чл.378,ал.2 от НПК, а също и от писмените доказателства, инкорпорирани в доказателствения материал по делото по реда на чл.283 от НПК.

При така възприетата фактическа обстановка и въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът приема за безспорно установено, че обв.П.Б. е осъществил от обективна и субективна страна признаците на престъпния състав на чл.345, ал.2 във връзка с ал.1 от НК, като на 12.08.2018 година в град Стрелча е управлявал моторно превозно - лек автомобил „Тойота Рав 4“  с  рама  №*****************, собственост на Е.С.Б.от град Стрелча, нерегистриран по надлежния ред съгласно Наредба № І - 45 от 24.03.2000г. за регистриране,  отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства.

Авторството на деянието и другите обстоятелства за времето, мястото и начина на извършване се доказват по един несъмнен начин. Престъплението е осъществено при форма на вина пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК, тъй като обвиняемият е съзнавал обстоятелството, че управлява МПС, което  не е регистрирано по надлежния ред.  

          При определяне размера на наказанието, което следва да бъде наложено на обвиняемия, съдът се ръководи от изискванията на чл.36 от НК - относно целите на наказанието, както и от разпоредбите на чл.54 от НК - относно индивидуализацията на същото.

Обв. П.Б.  е личност с ниска степен на обществена опасност. Не е осъждан, позитивно охарактеризиран по местоживеене.

При това положение съдът намира, че са налице предпоставките за приложението на чл.78а, ал.1 от НК.

За престъплението по чл.345, ал.2 от НК се предвижда като най-тежко наказание лишаване от свобода до една година. Както вече се посочи, обвинямият е пълнолетен, не е осъждан, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV глава VIII от общата част на НК и от деянието не са причинени имуществени вреди.

          Като смекчаващи отговорността обстоятелства се отчетоха позитивната характеристика на обвиняемия, включително и като водач на МПС, както и оказаното съдействие на полицейските органи.

Отегчаващи обстоятелства – не се установиха.

Предвид това и като отчете наличните смекчаващи отговорността обстоятелства, съдът на основание чл.78а, ал.1 от НК счете, че на обв.П.Б., след като бъде освободен от наказателна отговорност, следва да бъде наложено административно наказание глоба в минималния, предвиден в закона размер от 1 000 (хиляда) лева, което е съответно на извършеното и с което ще се постигнат целите на наказанието.

При определяне размера на глобата съдът съобрази наличните смекчаващи отговорността обстоятелства, както  и имущественото състояние и материално положение  на обвиняемия. 

По изложените съображения съдът постанови решението  си.

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: