АНД № 214/2018 год.

МОТИВИ:

Обвинението е против обв.Д.С.Я. *** ,  ЕГН: **********  за престъпление по чл.191 ал.1 от НК за това,  че на 15.09.2017 г. в град Панагюрище,  като пълнолетно лице,  без да е сключил граждански брак е заживял на съпружески начала с лице от женски пол, ненавършило 16–годишна възраст – В.Я.К.от село Л., тогава на 14 години.

Производството  пред  първата  инстанция е по реда на Глава ХХVІІІ  от НПК.

Обвиняемият се явява само в първото съдебно заседание. Признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на прокурорския акт.  

Представителят на Районна прокуратура-гр.Панагюрище поддържа така повдигнатото обвинение и пледира за приложението на чл.78а, ал.1 от НК.

Районният съд след като обсъди и прецени събраните  по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, при спазване разпоредбите на чл.301 от НПК, прие за установено следното:

Обвиняемият Д.Я. и св.В.К.се запознали две години преди инкриминирания период, като установили приятелски отношения, които по-късно прераснали в интимни. На 15.09.2017 г. обв.Я., който бил на 21 г. и св.В.К., тогава на 14 г., заживели заедно на съпружески начала. Установили се в дома на родителите на обвиняемия, находящ се в град Панагюрище, на ул. „*********“ № **. Те не сключили граждански брак, а и нямало как да го направят поради забраната на чл.6, ал.1 и ал.2 от Семейния кодекс. Обвиняемият съзнавал на каква възраст е приятелката му, но това не го отказало от съжителство с нея. В резултат на съвместното им съжителство св.К.  забременяла, като през месец юни 2018 г. родила дете, което обвиняемият Я. припознал.

По сигнал на Отдел „ЗД” при Дирекция „СП” Панагюрище отправен до РП-Панагюрище било отпочнато настоящото наказателно производство.

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на самопризнанията на обвиняемия и показанията на свидетелите В.Я., Я.К., А.Н.и В.К., които съдът цени при условията на чл.378, ал.2 от НПК, както и от писмените доказателства, приети по делото.

         Съдът кредитира изцяло събраните писмени и гласни доказателства, т.к. същите са непротиворечиви и взаимно се допълват.

При така установената фактическа обстановка безспорно се установи, че обв.Д.Я.  е осъществил от обективна и субективна страна признаците на престъпния състав на чл.191,  ал.1 от НК, тъй като на 15.09.2017 г. в град Панагюрище,  като пълнолетно лице,  без да е сключил граждански брак е заживял на съпружески начала с лице от женски пол, ненавършило 16–годишна възраст – В.Я.К.от село Л., тогава на 14 години.

В хода на съдебното производство  непълнолетната свидетелка В.К.е получила разрешение от съда да сключи граждански брак с обвиняемия, но такъв до момента не е последвал, поради което привилегията по чл.191, ал.4 от НК е неприложима.

Авторството на деянието и другите обстоятелства за времето, мястото и начина на извършване се доказват по един несъмнен начин.

Престъплението е осъществено при форма на вина пряк умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК, тъй като деецът е съзнавал обстоятелствата, че  е пълнолетен и без да сключи граждански брак заживява на съпружески начала с ненавършило 16 год. възраст лице от женски пол.

         При определяне размера на наказанието, което следва да бъде наложено на обвиняемия, съдът се ръководи от изискванията на чл.36 от НК - относно целите на наказанието, както и от разпоредбите на чл.54 от НК - относно индивидуализацията на същото.

Самият деец е личност с ниска степен на обществена опасност. Не е осъждан, без криминални прояви.

Като смекчаващи отговорността обстоятелства се отчетоха направеното самопризнание, оказаното съдействие на органите на полицията и чистото съдебно минало на обвиняемия. Отегчаващи обстоятелства не се отчетоха.

Съдът отчита фактът, че за умишленото престъпление по чл.191,ал.1 от НК се предвижда като най-тежко наказание лишаване от свобода до две години, както и че обвиняемият е пълнолетен, не е осъждан, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV глава VIII от общата част на НК  и от деянието не са причинени имуществени вреди, подлежащи на възстановяване.

         Предвид това и като отчете наличните  смекчаващи отговорността обстоятелства, според относителната им тежест, съдът  на основание чл.78а, ал.1  от НК счете, че на обв. Д.Я., след като бъде освободен от наказателна отговорност, следва да бъде наложено административно наказание глоба в минимален размер от 1 000 (хиляда) лева, което е съответно на извършеното и с което ще се постигнат целите на наказанието.

При определяне размера на глобата съдът съобрази наличните смекчаващи отговорността обстоятелства, а също семейното положение, материално и имотно състояние на извършителя.

         По  изложените  съображения  съдът постанови  решението  си.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: