Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

На  съдия-докладчик  СНЕЖАНА СТОЯНОВА

         Днес, 31.12.2018 год.  Снежана Стоянова - районен съдия в Районен съд - гр.Панагюрище, след като се запознах в качеството си на съдия докладчик с материалите по НЧХД  № 332/2018 г. по описа на Районен съд гр.Панагюрище намирам, че не са налице  предпоставките за насрочване на делото и разглеждането му в открито съдебно заседание от Панагюрския районен съд, по следните съображения:

         Делото е образувано по тъжба на В.Й.Л. ***. В тъжбата се твърди, че  на 09.11.2018 г. тъжителят се намирал в  обществено заведение в град София, когато И.Т. (лицето, срещу което е подадена тъжбата)  му се обадил по телефона и започнал да го псува. Заплашил го, че ще му реже крайниците с брадва. Отправял заплахи и към родителите на тъжителя.  

Така изложените обстоятелства сочат на престъпления от частен характер, осъщестяващи престъпните състави на чл.146, ал.1 от НК – обида, както и на чл.144, ал.1 от НК – закана с престъпление против личността. Съгласно константната съдебна практика, тези престъпления се считат за довършени на мястото, където пострадалият, в случая частният тъжител е възприел обидните изрази, съответно отправените му закани. В тъжбата ясно се сочи, че това място е град София.

Съгласно чл.36, ал.1 от НПК, делото е подсъдно на съда, в чийто район е извършено престъплението. В случая това е Софийският районен съд. Ето защо образуваното наказателно дело от частен характер следва да се прекрати и да се изпрати по подсъдност на Софийския районен съд.

Що се отнася до твърденията за осъществено изнудване на частния тъжител и неговата съпруга от лицето, срещу което е подадена тъжбата  и  лице, представило се за негов адвокат, следва да се посочи, че  това престъпление е от общ характер. Разследването по такъв род престъпления са извършва от прокурора, който единствено е компетентен да образува, евентуално да повдигне обвинение на конкретно лице в извършването на престъпление от общ характер. По тази причина съдът намира, че следва да укаже на тъжителя да сезира компетентната прокуратура.

Водена от горните съображения и на основание чл.36, ал.1 от НПК, съдията –докладчик по НЧХД № 332/2018 г. по описа на Районен съд гр.Панагюрище ,

 

                                      Р А З П О Р Е Д И :

 

         ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НЧХД № 332/2018 год. по описа на Районен съд – гр. Панагюрище и ИЗПРАЩА делото на Софийския районен съд, по подсъдност.

         Препис от разпореждането да се изпрати за сведение на частния тъжител.

         Разпореждането  е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: