ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№………/11.12.2018 г., гр.Панагюрище

 

 

Панагюрски районен съд,  в закрито заседание на 11.12.2018 година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стоянова АНД № 300 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от Закона за административните нарушения и наказания.

Образувано е въз основа на административна преписка, изпратена от Кмета на Община Панагюрище, съдържаща АУАН, НП, заповед за материална компетентност на АНО, както и жалба от И.А. *** чрез Общинска Админисрация“.

В жалбата си И.А. настоява случаят, по повод на който бил наказан да се преразгледа. Твърди че не бил извършил деянието, за което е наказан. Конкретно искане до съда по отношение на наказателното постановление липсва.

С разпореждане № 466 от 13.11.2018 г. съдът е указал на И.А. в седмодневен срок да конкретизира искането си по отношение на обжалванато наказателно постановление, както и да посочи неизяснените обстоятелства и направи своите доказателствени искания

В указания срок указанията на съда не са изпълнени. Ето защо жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството – прекратено.

По изложените съображения  и на основание чл.84 от ЗАНН във връзк а с чл.323, ал.1, т.1 от НПК, Панагюрският районен съд,

 

Р А З П О Р Е Д И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.А.А. ***, адресирана до Общинска администрация гр.Панагюрище и ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 300/2018г. по описа на РС Панагюрище.

ОБЯВЯВА за влязло в сила НП № 158/10.09.2018 г., издадено от Заместник-кмета на Община Панагюрище.

Препис от определението да се изпрати на И.А. за сведение.

Препис от определението да се изпрати на АНО.

Определението подлежи на обжалване пред Административен съд Пазарджик в 15-дневен срок от получаване на съобщението за прекратяване на делото.

След влизане в сила на определението, приложените АУАН № 70/13.05.2018 г. и НП № 158/10.09.2018 г. да се върнат на административно-наказващия орган за предприемане на следващите се действия по изпълнение на влязло в сила НП.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: