Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Панагюрище, 28.12.2018 год.

 

В    И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

 

Районен съд – Панагюрище, в публичното заседание седемнадесети декември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА ТАТАРЕВА

 

при секретаря Параскева Златанова, като разгледа докладваното от съдия Татарева АНД № 304/2018 год. по описа на Районен съд- Панагюрище, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е  по реда на чл.59 и  сл. от ЗАНН.

Образувано  е  по  жалба  на  П.М.К. с ЕГН **********  против НП 18-0310-000911 от 29.10.2018 на Началника на РУ Панагюрище, с което на основание чл. 53 ЗАНН и във вр. с чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 1 ЗДвП и за нарушение на чл. 150а, ал. 1 ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100 лв.

  Релевираните в жалбата оплаквания се свеждат до незаконосъобразност и неправилност на атакуваното НП. Сочи се, че не е налице хипотезата на чл. 150а. ал. 1 ЗДвП, тъй като жалбоподателят с правоспособен водач, тъй като притежава свидетелство за управление на МПС, категория В и свидетелство за правоспособност за работа със земеделска, горска и мелиоративна техника, към която група спада управлявания от него колесен тракор. Моли се за отмяна на обжалваното постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и чрез процесуалния си представител адв. К.У., като поддържа жалбата си, в хода по същество излага, че е налице специалната хипотеза на чл. 156 ЗДвП, която има превес по отношение на общата норма на чл. 150а ЗДвП, както и че намират приложение правилата на ЗКРЗГТ. Моли за отмяна на наказателното постановление.

За АНО, редовно призован, не се явява представител, от същия е постъпило писмено становище, в което се излагат съображения за неоснователност на подадената жалба.

При проверка основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, при съобразяване с разпоредбата на чл.63 от ЗАНН прие следното:

Жалбоподателят е санкциониран за това, че на  23.10.2018г. около 14:20 часа в гр. Панагюрище по ул. „Пенчо Славейков“ управлява колесен трактор „МТ3-80“ с рег. №****, негова собственост, без да притежава свидетелство за управление валидно за категорията, към която спада управляваното от него превозно средство, а именно категория Т-колесни трактори.  

Гореописаното било установено от Й.Й.- мл. ПИ при РУ- гр. Панагюрище, който съставил АУАН № 1096 от 23.10.2018 година против жалбоподателя, а от там било съставено и атакуваното НП. Последното било връчено лично на жалбоподателя на 05.11.2018 година, а жалбата против него била подадена чрез АНО на 06.11.2018г., т.е. в  срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

От събраните по делото доказателства се установява, че жалбоподателят К. притежава свидетелство за управление на МПС, категория „В“ № ***, валидно до 13.10.2021 г. и свидетелство за правоспособност за работа със земеделска, горска и мелиоративна техника № *** валидно до 24.07.2022 г., категория Твк, което му дава право да управлява колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях работни машини, специализирана и специална самоходна земеделска техника, специализирана и специална горска техника и специализирана и специална мелиоративна техника (машини за земни работи).

Гореописаната фактическа обстановка, която не се оспорва от жалбоподателя, съдът възприе въз основа на събраните по делото писмените доказателства.

При така установеното съдът намира, че жалбата е основателна, поради следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от ЗРКЗГТ ( Закон за регистрацията и контрола на земеделска и горска техника) с техниката, предмет на този закон, могат да работят само лица, притежаващи съответната правоспособност. Ал. 2 на същия член регламентира придобиването и отнемането на правоспособността и, че това става по ред и условия, определени с Наредба на министъра на земеделието и храните, за което е издадена Наредба № 12 от 22.04.2009 г. на министъра на земеделието и храните. Съгласно ал. 3 на същия член свидетелства за правоспособност се издават и подменят от министъра на земеделието и храните или от упълномощено от него длъжностно лице. В чл. 13, ал. 4 в точки от 1 до 5 са посочени и категориите, които съгласно ЗРКЗГТ и видовите машини, които могат да бъдат управлявани след придобиване на съответната категория - категория Твк за колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях работни машини, категория Твк-З за специализирана и специална самоходна земеделска техника, категория Твк-Г за специализирана и специална самоходна горска техника, категория Твк-М за специализирана и специална самоходна мелиоративна техника (машини за земна работа) и категория Тпс за преносима и стационарна техника. Съгласно § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби на ЗРКЗГТ "превозно средство" е трактор, ремарке или сменяема прикачна техника, съгласно понятията в т. 8, 9 и 10 от Регламент /ЕС/ № 167/2013 г.

Разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Наредба № 12 от 22.04.2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника на министъра на земеделието и храните обн. в ДВ бр. 35 от 12.05.2009 г., допълнена в бр. 82 от 21.10.2011 г., свидетелства за правоспособност за работа с техниката са документи, удостоверяващи правото на работа със съответния вид. В чл. 15, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12 са посочени условията, на които следва да отговарят лицата за придобиване на съответната правоспособност за работа с техниката за категория Твк, а именно - да имат навършени 17 години, да имат придобита правоспособност за управление на МПС и завършен теоретичен и практически курс в учебна форма.

Съгласно чл. 1, ал. 1 от Наредба № 15 от 07.04.2008 г. за реда за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно ЗРКЗГТ, издадена от министъра на земеделието и продоволствието, министъра на вътрешните работи и министъра на регионалното развитие и благоустройството обн. ДВ бр. 40 от 18.04.2008 г., с цитираната Наредба се определя реда за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, на предназначени и регистрирани за работа по ЗРКЗГТ колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, с изключение на верижните машини. Чл. 2, ал. 1 от същата Наредба задължава водачите на колесни трактори и друга самоходна техника да притежават свидетелство за правоспособност за работа от съответната категория и свидетелство за правоуправление на МПС.

В конкретния случай жалбоподателят К. е притежавал цитираните по-горе свидетелства за правоуправление. Ето защо незаконосъобразен се явява изводът, че жалбоподателят К. не притежава съответната правоспособност да управлява колесен трактор, с категория Ткт, съобразно чл. 150а, ал. 2, т. 16 от ЗДвП. Липсва правна норма, съгласно която притежаващи категория Твк, придобита по реда на ЗРКЗГТ и Наредба № 12, да нямат право да управляват съответната техника, предмет на правна регламентация на ЗРКЗГТ по пътищата, отворени за обществено ползване и, че същите, с тази категория, единствено и само могат да работят с техниката в полето.  От изложеното следва да се направи изводът, че законодателят е уредил два начина за придобиване от едно физическо лице правоспособност да управлява колесни трактори и да работи с определен вид машини и техника, като между тях не съществува  конкуренция. Освен това следва да се посочи, че няма правно основание, което да отрече възможността за по-широко приложение разпоредбите на ЗРКЗГТ и издадените въз основа на него подзаконови нормативни документи, тъй като съотношението между ЗРКЗГТ и ЗДвП - равнопоставени нормативни актове, е на специален към общ закон.

По изложените съображения подадената жалба се явява основателна, а обжалваното наказателно постановление незаконосъобразно и като такова следва да се отмени.

Мотивиран от изложеното Районен съд - Панагюрище в настоящия състав, след като извърши анализ на установените обстоятелства и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,

 

                                             Р Е Ш И:

 

  ОТМЕНЯ  Наказателно постановление 18-0310-000911 от 29.10.2018 на Началника на РУ Панагюрище, с което на П.М.К. с ЕГН ********** , на основание чл. 53 ЗАНН и във вр. с чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 1 ЗДвП и за нарушение на чл. 150а, ал. 1 ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100 лв., като незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните  пред Административен съд - Пазарджик.

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: