Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Панагюрище, 11.12.2018 год.

 

В    И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

 

Районен съд – Панагюрище, в публичното заседание на  трети декември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА ТАТАРЕВА

 

при секретаря Параскева Златанова, като разгледа докладваното от съдия Татарева АНД № 301/2018 год. по описа на Районен съд- Панагюрище, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е  по реда на чл.59 и  сл. от ЗАНН.

Образувано  е по  жалба  на  С.Г.О. против НП 157 от 10.09.2018 г.  на зам. кмета на Община Панагюрище, с което на основание чл. 53 ЗАНН на чл. 6, ал. 2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Панагюрище е наложена глоба на жалбоподателя в размер на 200 лв. (двеста лева).

Релевираните в жалбата оплаквания се свеждат до незаконосъобразност на атакуваното НП, поради не извършване на вмененото адм. нарушение. Моли се да се отмени обжалваното постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и поддържа жалбата си, в хода по същество излага, че не е участвал в сбиване, като посочва, че с другото лице И. А. са имали личен спор.

За АНО, редовно призован, се явява представител, който подържа, че подадената жалба е неоснователна. Посочва, че от събраните по делото доказателства безспорно се установява извършеното от жалбоподателя деяние, както и че наложеното наказание съответства на тежестта на нарушението.

Районният съд, като прецени събраните по делото гласни и писмени доказателства, обсъди доводите на страните и при съобразяване разпоредбите на чл.63 от ЗАНН прие за установено следното:

Жалбоподателят О. е санкциониран заради това, че на 13.05.2018 г. около 05:00 часа г. в с. Попинци, ул. „*****“ №*** е нарушил обичайните норми на морала и поведение на обществените места като е участвал в сбиване с И. А..

Гореописаното било установено от св. Д.Г.-***, който съставил АУАН № 69 от 13.05.2018 година против жалбоподателя, а от там било съставено и атакуваното НП. Последното било връчено лично на жалбоподателя О. на 05.11.2018 година, а жалбата против него била подадена чрез АНО на същия ден - 05.11.2018г., т.е. в  срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

От събраните по делото доказателства се установява, че жалбоподателят е санкциониран при следната фактическа обстановка:

На 13.05.2018 г. в около 5:00 сутринта свидетел Г. патрулирал съвместно със св. А., като в с. Попинци, пред заведението намиращо се на центъра на селото забелязали лица, които се били сбили. Спрели при тях и прекратили сбиването, като установили, че едно от лицата е жалбоподателят О.. След като прекратили сбиването свидетел Г. съставил протоколи за предупреждение по ЗМВР на лицата, същите влезли обратно в заведението. Свидетел Г. и свидетел А. останали на място пред заведението. След по – малко от 10 минути, жалбоподателят О. и А. отново излезли от заведението и се сбили повторно. Свидетелите Г. и А. прекратили сбиването, а свидетел Г. съставил процесния АУАН, от който отпочнало настоящото производство.

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на събраните по делото гласни доказателства - показанията на актосъставителя Г. и свидетеля А., както и писмените доказателства, приети по делото. Съдът кредитира изцяло събраните писмени и гласни доказателства, т.к. същите взаимно се допълват. Съдът дава вяра изцяло на показанията на свидетел Г. и свидетел А., доколкото същите се подкрепят от останалия събран по делото доказателствен материал. Освен това от данните по делото не може да се направи извод, че свидетелите познават жалбоподателя отпреди процесната случка, поради което житейски необосновано би било да се приеме, че и двамата свидетели целят подвеждането под административно-наказателна отговорност на непознато за тях лице.

При така установеното съдът намира, че жалбата е неоснователна, поради следното:

На първо място следва да се посочи, че наказателното постановление е издадено от компетентен административен орган, доколкото по делото е приета като писмено доказателство Заповед № 924 от 21.12.2015г. на Кмета на Община Панагюрище, по силата на която на заместник-кмета на Община Панагюрище Г.П.са делегирани правомощията по издаване на НП за нарушения свързани с от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Панагюрище.

С обжалваното наказателно постановление на жалбоподателя е наложена глоба за нарушаване на разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Панагюрище. Съгласно посочената разпоредба се налага глоба в размер от 200 лв. до 1000 лв. при сбивания и скарвания и др. скандално поведение, с което се нарушава спокойствието на гражданите и които са констатирани от полицията или е потърсено съдействие от полицията. В конкретния случай, видно от посочената в обжалваното НП фактическа обстановка жалбоподателят е наказан за това, че е участвал в сбиване, което се установи еднопосочно от всички събрани по делото доказателства, в това число и показанията на свидетел Г. и св. А., които съдът кредитира изцяло. С поведението си – участване в сбиване, жалбоподателя О., е допуснато нарушение на разпоредбите на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Панагюрище, поради което и правилно е санкциониран за това неправомерно негово поведение.

Съгласно разпоредбата на чл. 27 ЗАНН 

 

 

 

 Административното наказание се определя съобразно границите на наказанието, предвидено за извършеното нарушение, като при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. В разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Панагюрище е предвидено наказание глоба в размер от 200 лв. до 1000 лв. В конкретния случай е наложено наказание в минимално определения размер в Наредбата, което наказание в пълна степен съответства на тежестта на извършеното нарушение.

Предвид изложеното, настоящия съдебен състав намира подадената жалба за неоснователна, а обжалваното наказателно постановление за правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения Районен съд - Панагюрище в настоящия състав, на основание чл.63 от ЗАНН,

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 157 от 10.09.2018 г. на зам. кмета на Община Панагюрище, с което на С.Г.О. ЕГН: **********, с адрес: *** за нарушение на чл. 6, ал. 2 Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Панагюрище и на основание чл. 53 ЗАНН му е наложена глоба в размер на 200 лв. (двеста лева).

  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд- Пазарджик.

 

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: