Р Е Ш Е Н И Е

гр. Панагюрище, 20.12.2018 год.

В    И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

 

Районен съд – Панагюрище, в публично заседание на единадесети декември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

при секретаря Параскева Златанова, като разгледа докладваното от съдия Стоянова АНД № 290/2018 год. по описа на Районен съд - Панагюрище, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е  по реда на чл.59 и  сл. от ЗАНН.

Образувано  е по  жалба  на  В.Н.С. *** с ЕГН: ********** против НП 133 от 05.09.2018 г. на Заместник-кмета на  Община Панагюрище, с което на основание чл. 53 ЗАНН на чл. 6, ал. 2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище, на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 200 лв. (двеста лева).

Релевираните в жалбата оплаквания се свеждат до незаконосъобразност на атакуваното НП, поради неизвършване на вмененото административно нарушение. Жалбоподателят не отрича, че на 31.03.2018 г. е влязъл в словесно пререкание с лицето Б.Л., но отрича да е имало скарване и сбиване. На това основание моли да се отмени обжалваното постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява и не се представлява.

За АНО, редовно призован, се явява юриск. У.. Същият оспорва жалбата и моли за потвърждаване на наказателното постановление като законосъобразно.

Районният съд, като прецени събраните по делото гласни и писмени доказателства, обсъди доводите на страните и при съобразяване разпоредбите на чл.63 от ЗАНН прие за установено следното:

Жалбоподателят В.С. е санкциониран за това, че на 31.03.2018 г. около 14,00 часа в с. Елшица, на ул. „Георги Димитров“ с непристойните си действия е предизвикал сбиване и скарване с лицето Б.Л.В., за което е потърсено съдействието на полицията на тел. 112.

Гореописаното било установено от св. С.Г. - мл.инсп. ООР (опазване на обществения ред) при РУ - гр. Панагюрище, който съставил АУАН № 43 от 31.03.2018 г. против жалбоподателя. Последният подписал АУАН без възражения.

Въз основа на АУАН било издадено и атакуваното в настоящото производство НП. Последното било връчено лично на жалбоподателя В.С. на 23.10.2018 г., а жалбата против него била подадена чрез АНО на 25.10.2018г., т.е. в  срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

От събраните по делото доказателства се установява, че жалбоподателят е санкциониран при следната фактическа обстановка:

На 31.03.2018 г. св. С.Г. *** бил на работа с колегата си мл.инсп. И.В.. Дежурният им съобщил, че е получен сигнал са сбиване в с. Елшица, като им указал, че следва да отидат на място и да проверят случая, евентуално да окажат съдействие. Свидетелят Г. и колегата му В. посетили мястото – центъра на с. Елшица, където ги чакало подалото сигнала лице – Б.Л.. Последният съобщил на полицаите, че жалб. В.С. и още едно лице – И.Г.са му нанесли удари в областта на тялото, по повод спор за канал до бензиностанция „Петрол“, който жалбоподателят и И.Г.използвали за смяна на масла на автомобили. Малко по-късно на място пристигнали жалб. В.С. и И. Г.. В присъствието на полицаите те отправили обидни думи към Б.Л. и признали, че са го удряли.

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на събраните по делото гласни доказателства - показанията на актосъставителя С.Г., както и от писмените доказателства, приети по делото. Съдът кредитира изцяло събраните писмени и гласни доказателства, т.к. същите взаимно се допълват.

При така установеното съдът намира, че жалбата е неоснователна, поради следното:

На първо място следва да се посочи, че наказателното постановление е издадено от компетентен административен орган, доколкото по делото е приета като писмено доказателство Заповед № 924 от 21.12.2015г. на Кмета на Община Панагюрище, по силата на която на Заместник-кмета на Община Панагюрище Г.П.са делегирани правомощията по издаване на НП за нарушения свързани с от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Панагюрище.

С обжалваното наказателно постановление на жалбоподателя е наложена глоба за нарушаване на разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище. Съгласно посочената разпоредба се налага глоба в размер от 200 лв. до 1000 лв. при сбивания,  скарвания и др. скандално поведение, които са констатирани от полицията или е потърсено съдействие от полицията. В конкретния случай, видно от посочената в обжалваното НП фактическа обстановка жалбоподателят е наказан за това, че е предизвикал с непристойното си поведение сбиване и скарване с лицето Б.Л.. С поведението си, изразяващо се в отправяне на обидни думи, на което свидетел е станал св. С.Г., действително е допуснато нарушение на разпоредбите на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище. Освен това св. Г. твърди, че сбиването се съобщавало не само от пострадалото лице Б.Л., но било признато и от самия жалбоподател и придружаващия го И. Г.. Съдът кредитира изцяло показанията на полицейския служител, който няма никакъв личен мотив да уличава жалбоподателя и да му приписва нарушение, което той не е извършил. Освен това, показанията на св. Г. не са опровергани по никакъв начин от други събрани по делото доказателства, а и до известна степен се потвърждават от жалбоподателя, който признава в жалбата си, че е влязъл в словесно пререкание с Б.Л.. По този начин жалбоподателят признава, че е извършил една от проявните форми на скандално поведение по смисъла на чл. 6, ал.2 от Наредбата, която е достатъчна за да се приеме, че е осъществен вменения му административен наказателен състав.

При това положение, съдът намира, че административно наказателната отговорност на жалбоподателя е законосъобразно ангажирана.

Съдът намира, че АНО се е съобразил с разпоредбата на чл. 27 ЗАНН за индивидуализация на наказанието. Административното наказание се определя съобразно границите на наказанието, предвидено за извършеното нарушение, като при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. В разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище е предвидено наказание глоба в размер от 200 лв. до 1000 лв. В конкретния случай е наложено наказание в минимално определения размер в Наредбата, което наказание в пълна степен съответства на тежестта на извършеното нарушение.

Предвид изложеното, настоящият съдебен състав намира подадената жалба за неоснователна, а обжалваното наказателно постановление за правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения Районен съд - Панагюрище в настоящия състав, на основание чл.63 от ЗАНН,

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 133 от 05.09.2018 г. на Заместник-кмета на Община Панагюрище, с което на В.Н.С. *** с ЕГН: **********, за нарушение на чл. 6, ал. 2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище и на основание чл. 53 ЗАНН е наложена глоба в размер на 200 лв. (двеста лева), като законосъобразно.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд- Пазарджик.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: