Р Е Ш Е Н И Е

гр. Панагюрище, 21.12.2018 год.

В    И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

 

Районен съд – Панагюрище, в публично заседание на единадесети декември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА С.ОВА

при секретаря Параскева Златанова, като разгледа докладваното от съдия С.ова АНД № 287/2018 год. по описа на Районен съд - Панагюрище, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е  по реда на чл.59 и  сл. от ЗАНН.

Образувано  е по  жалба  на  В.Н.С. *** с ЕГН: ********** против НП 261 от 19.09.2018 г. на Заместник-кмета на  Община Панагюрище, с което на основание чл. 53 ЗАНН на чл. 6, ал. 2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище, на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 200 лв. (двеста лева).

Релевираните в жалбата оплаквания се свеждат до незаконосъобразност на атакуваното НП, поради неизвършване на вмененото административно нарушение. Жалбоподателят не отрича, че е участвал в скандал, но отрича да е имало сбиване. На това основание моли да се отмени обжалваното постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява и не се представлява.

За АНО, редовно призован, се явява юриск. У.. Същият оспорва жалбата и моли за потвърждаване на наказателното постановление като законосъобразно.

Районният съд, като прецени събраните по делото гласни и писмени доказателства, обсъди доводите на страните и при съобразяване разпоредбите на чл.63 от ЗАНН прие за установено следното:

Жалбоподателят В.С. е санкциониран за това, че на 13.08.2018 г. около 02,10 часа в с. Е., на ул. „О.“ пред дом № ** е предизвикал скандал и сбиване спрямо С. В.в З. от същото село.

Гореописаното било установено от св. П.К. ***, който съставил АУАН № 164 от 13.08.2018 г. против жалбоподателя. Последният го подписал без възражения.  

Въз основа на АУАН било издадено и атакуваното в настоящото производство НП. Последното било връчено лично на жалбоподателя В.С. на 23.10.2018 г., а жалбата против него била подадена чрез АНО на 25.10.2018г., т.е. в  срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

От събраните по делото доказателства се установява, че жалбоподателят е санкциониран при следната фактическа обстановка:

На 13.08.2018 г. около 02,10 часа в РУ – Панагюрище бил получен сигнал, че четири лица са предизвикали скандал със С. В.в З. и В. С.ов З.. Последните били баща и син и живеели в с. Е., на ул. „О.“ № **. По повод на този сигнал, в началото на работния ден полицейският инспектор на с. Е. – св. П.К. извършил проверка, в хода на която било установено, че лицата, които са предизвикали скандала са жалбоподателя В.С., И.Х., Ц.Ц. и В.П.. В нетрезво съС.ие лицата били отишли пред дома на В. и С.З., взели керемиди от оградата и започнали да хвърлят по посока дома им. В резултат на това В. и С.З. излезли от дома си на улицата, където възникнал скандал, предизвикан от жалбоподателя В.С. и цитираните горе три лица. След скандала последвало сбиване. Свидетелят К. лично възприел видими следи от побоя по горната част на тялото на В. и С.З.. С. и В. З.и потвърдили пред свидетеля К., че са били удряни и от четирите лица.

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на събраните по делото гласни доказателства - показанията на актосъставителя П.К., както и от писмените доказателства, приети по делото. Съдът кредитира изцяло събраните писмени и гласни доказателства, т.к. същите взаимно се допълват.

При така установеното съдът намира, че жалбата е неоснователна, поради следното:

На първо място следва да се посочи, че наказателното постановление е издадено от компетентен административен орган, доколкото по делото е приета като писмено доказателство Заповед № 924 от 21.12.2015г. на Кмета на Община Панагюрище, по силата на която на Заместник-кмета на Община Панагюрище Г.П.са делегирани правомощията по издаване на НП за нарушения свързани с от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Панагюрище.

С обжалваното наказателно постановление на жалбоподателя е наложена глоба за нарушаване на разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище. Съгласно посочената разпоредба се налага глоба в размер от 200 лв. до 1000 лв. при сбивания,  скарвания и др. скандално поведение, които са констатирани от полицията или е потърсено съдействие от полицията. В конкретния случай, видно от посочената в обжалваното НП фактическа обстановка жалбоподателят е наказан за това, че е предизвикал скандал и сбиване с лицето С. В. З. от с. Е..

С поведението си, изразяващо се в хвърляне на керемиди по дома на С. З., последвано от скандал, което дори самият жалбоподател не отрича, действително е допуснато нарушение на разпоредбите на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище. В този смисъл основното и единствено възражение на жалбоподателя в жалбата, че не е участвал в сбиване  е ирелевантно, тъй като сбиванията и скарванията са дефинирани като самостоятелни проявни форми на скандални действия и наличието само на едно от тях е достатъчно, за да е осъществен състава на вмененото на жалбоподателя административно нарушение. Ето защо съдът не намира за нужно да излага подробни съображения имало ли е сбиване така, както твърди св. К., след като самият жалбоподател не отрича, че е участвал в скандал, който се е състоял пред дома на С. З. в с. Е.. По този начин жалбоподателят признава, че е извършил една от проявните форми на скандално поведение по смисъла на чл. 6, ал.2 от Наредбата, която е достатъчна за да се приеме, че е осъществен вменения му административен наказателен състав.

При това положение, съдът намира, че административно наказателната отговорност на жалбоподателя е законосъобразно ангажирана.

Съдът намира, че АНО се е съобразил с разпоредбата на чл. 27 ЗАНН за индивидуализация на наказанието. Административното наказание се определя съобразно границите на наказанието, предвидено за извършеното нарушение, като при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното съС.ие на нарушителя. В разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище е предвидено наказание глоба в размер от 200 лв. до 1000 лв. В конкретния случай е наложено наказание в минимално определения размер в Наредбата, което наказание в пълна степен съответства на тежестта на извършеното нарушение.

Предвид изложеното, настоящият съдебен състав намира подадената жалба за неоснователна, а обжалваното наказателно постановление за правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения Районен съд - Панагюрище в настоящия състав, на основание чл.63 от ЗАНН,

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 261 от 19.09.2018 г. на Заместник-кмета на Община Панагюрище, с което на В.Н.С. *** с ЕГН: **********, за нарушение на чл. 6, ал. 2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище и на основание чл. 53 ЗАНН е наложена глоба в размер на 200 лв. (двеста лева), като законосъобразно.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд- Пазарджик.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: