Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Панагюрище, 05.12.2018 год.

 

В    И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

 

Районен съд – Панагюрище, в публичното заседание на  деветнадесети ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА ТАТАРЕВА

 

при секретаря Параскева Златанова, като разгледа докладваното от съдия Татарева АНД № 286/2018 год. по описа на Районен съд- Панагюрище, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е  по реда на чл.59 и  сл. от ЗАНН.

Образувано  е по  жалба  на  В. Н. С. против НП 260 от 19.09.2018 г.  на зам. кмета на Община Панагюрище, с което на основание чл. 53 ЗАНН на чл. 6, ал. 2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Панагюрище е наложена глоба на жалбоподателя в размер на 200 лв. (двеста лева).

Релевираните в жалбата оплаквания се свеждат до незаконосъобразност на атакуваното НП, поради не извършване на вмененото адм. нарушение. Моли се да се отмени обжалваното постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и поддържа жалбата си, в хода по същество излага, че не е участвал в сбиване под евентуалност моли да бъде намалено наложеното наказание.

За АНО, редовно призован, не се явява представител.

Районният съд, като прецени събраните по делото гласни и писмени доказателства, обсъди доводите на страните и при съобразяване разпоредбите на чл.63 от ЗАНН прие за установено следното:

Жалбоподателят С. е санкциониран заради това, че на **.08.2018 г. около 02:10 часа г. в с. Елшица, ул. „*****“ №** е предизвикал скандал и сбиване спрямо лицето В.С.З..

  Гореописаното било установено от св. П.К.-***, който съставил АУАН № 163 от **.08.2018 година против жалбоподателя, а от там било съставено и атакуваното НП. Последното било връчено лично на жалбоподател С. на 23.10.2018 година, а жалбата против него била подадена чрез АНО на 25.10.2018г., т.е. в  срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

От събраните по делото доказателства се установява, че жалбоподателят е санкциониран при следната фактическа обстановка:

На **.08.2018 г. в тъмната част на денонощието е получен сигнал на тел. **2, в който е заявено, че лица взимат керемиди от оградата на къщата находяща се в с. Елшица, ул. „*****“ № ** и хвърлят по къщата. На място отишъл св. К., който установил действително керемидите в двора на къщата, както и синини по лицата на С.В.З.и В.З.С.. Актосъставителят К. посочва, че по сведения на пострадалите В.С., В.П., И.Х.и Ц.Т.са предизвикали скандала и сбиването, като са отправяли обидни думи към тях. В следствие на това, К. съставил АУАН на жалбоподателя С., от който започнало настоящото наказателно производство.

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на събраните по делото гласни доказателства - показанията на актосъставителя К., както и писмените доказателства, приети по делото. Съдът кредитира изцяло събраните писмени и гласни доказателства, т.к. същите взаимно се допълват.

При така установеното съдът намира, че жалбата е неоснователна, поради следното:

На първо място следва да се посочи, че наказателното постановление е издадено от компетентен административен орган, доколкото по делото е приета като писмено доказателство Заповед № 924 от 21.12.2015г. на Кмета на Община Панагюрище, по силата на която на заместник-кмета на Община Панагюрище Г.П.са делегирани правомощията по издаване на НП за нарушения свързани с от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Панагюрище.

С обжалваното наказателно постановление на жалбоподателя е наложена глоба за нарушаване на разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Панагюрище. Съгласно посочената разпоредба се налага глоба в размер от 200 лв. до 1000 лв. при сбивания и скарвания и др. скандално поведение, с което се нарушава спокойствието на гражданите и които са констатирани от полицията или е потърсено съдействие от полицията. В конкретния случай, видно от посочената в обжалваното НП фактическа обстановка жалбоподателят е наказан за това, че е предизвикал скандал и сбиване, а не че е участвал в сбиване, поради което доводите изложени в жалбата се явяват неотносими към спора. С поведението си (хвърляне на керемиди и изричане на обидни думи), което дори самият жалбоподател признава действително е допуснато нарушение на разпоредбите на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Панагюрище.

Съгласно разпоредбата на чл. 27 ЗАНН 

 

 

 

 Административното наказание се определя съобразно границите на наказанието, предвидено за извършеното нарушение, като при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. В разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Панагюрище е предвидено наказание глоба в размер от 200 лв. до 1000 лв. В конкретния случай е наложено наказание в минимално определения размер в Наредбата, което наказание в пълна степен съответства на тежестта на извършеното нарушение.

Предвид изложеното, настоящият съдебен състав намира подадената жалба за неоснователна, а обжалваното наказателно постановление за правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения Районен съд - Панагюрище в настоящия състав, на основание чл.63 от ЗАНН,

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 260 от 19.09.2018 г. на зам. кмета на Община Панагюрище, с което на В.Н.С. ЕГН: **********, с адрес: ***, за нарушение на чл. 6, ал. 2 Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Панагюрище и на основание чл. 53 ЗАНН му е наложена глоба в размер на 200 лв. (двеста лева).

  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд- Пазарджик.

 

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: