Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Панагюрище, 11.12.2018 год.

 

В    И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

 

Районен съд – Панагюрище, в публичното заседание на  двадесет и девети ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА ТАТАРЕВА

 

при секретаря Параскева Златанова, като разгледа докладваното от съдия Татарева АНД № 276/2018 год. по описа на Районен съд- Панагюрище, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е  по реда на чл.59 и  сл. от ЗАНН.

Образувано  е по  жалба  на  Г.Р.В. против НП 156 от 10.09.2018 г.  на зам. кмета на Община Панагюрище, с което на основание чл. 53 ЗАНН и за нарушение на чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на селскостопанското е наложена глоба на жалбоподателя в размер на 200 лв. (двеста лева).

Релевираните в жалбата оплаквания се свеждат до незаконосъобразност на атакуваното НП, поради това, че не е установено от обективна страна, че именно животните на жалбоподателя в този ден са били в процесната местност. Освен това се излага, че е нарушена разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 2 ЗОСИ, тъй като описаното в нормата деяние е резултатно, но в конкретния случай няма данни за причинени вреди. Моли се за отмяна на обжалваното наказателно постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован не се явява и не изпраща процесуален представител.

За АНО, редовно призован, се явява представител, който подържа, че подадената жалба е неоснователна. Посочва, че от събраните по делото доказателства безспорно се установява извършеното от жалбоподателя деяние, както и и причинените вреди.

Районният съд, като прецени събраните по делото гласни и писмени доказателства, обсъди доводите на страните и при съобразяване разпоредбите на чл.63 от ЗАНН прие за установено следното:

Жалбоподателят В. е санкциониран заради това, че на 12.04.2018 г. около 14:00 в землището на гр. Панагюрище, местността „Китката“, пуска животни, които стопанисва – 120 бр. овце в селскостопански земи с посеви, собственост на общ. Панагюрище, отдадени под наем на П. В. по договор № 517 от 3.06.2014 г.

Гореописаното било установено от св.  Т.В.-***, който съставил АУАН № 2 от 09.05.2018 година против жалбоподателя, а от там било съставено и атакуваното НП. Последното било връчено лично на жалбоподател С. на 15.10.2018 година, а жалбата против него била подадена чрез АНО на 23.10.2018г., т.е. в  срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

Видно от обжалваното наказателно постановление, в него като нарушена е посочена нормата на  чл. 40, ал.1, т. 2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество. Съгласно тази правна норма, едно лице може да бъде наказано с административно наказание "глоба", ако не подлежи на по-тежко наказание, в случаите когато то самото влиза, или преминава или на трето място пуска лично животни през селскостопанските земи с посеви, трайни или цветни насаждения, без да има право, като с това следва да се причинят вреди на селскостопанското имущество, които несъмнено се явяват елемент от състава на административното нарушение. Иначе казано, нормата на закона съдържа в себе си три отделни самостоятелни административни нарушения, като и на трите елемент от фактическия състав на изпълнителното деяние е реално установени причинени вреди на селскостопанското имущество, които вреди следва да бъдат посочени в административното обвинение при неговото формулиране. Първото административно нарушение ще се осъществи когато едно лице, без да има право лично влиза в селскостопански земи, второто когато лично преминава и третото когато лично пуска животни в тези селскостопански земи, при това да са причинени съответните вреди на селскостопанското имущество, които поне да са посочени като такива в административното обвинение. В разглеждания случай АНО е формулирал своето административно обвинени по следния начин – че на 12.04.2018 г. около 14:00 в землището на гр. Панагюрище, местността „Китката“, жалбоподателят В. пуска животни, които стопанисва – 120 бр. овце, в селскостопански земи с посеви, собственост на Община Панагюрище. Съдът намира, че така формулирано административното обвинение не отговаря на законовите изисквания за такова. По-горе бе посочено, кое закона приема като изпълнително деяние на административното нарушение. Нещо повече не е посочен, задължителен елемент от състава на административното нарушение – дали са налице причинени вреди на селскостопанско имущество. Несъмнено в тази насока се събраха данни по делото, въз основа на свидетелските показания за наличието на такива и АНО е бил длъжен да ги упомене както в съставения АУАН, така и в обжалваното наказателно постановление. С оглед на това въззивната инстанция намира, че обжалваното наказателно постановление не отговаря на императивните изисквания на чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 от ЗАНН и само на това основание се явява незаконосъобразно. С оглед изложените съображения, съдът счита, че атакуваното наказателно постановление следва да бъде отменено, като незаконосъобразно.

Предвид на изложеното по-горе съдът намира, че не следва да разглежда казуса по делото по същество, тъй като дори и да се приеме, че В. е извършил административно нарушение, то с оглед констатираните нарушения по-горе по административната преписка, не може да промени наложения вече извод за незаконосъобразност на обжалваното наказателно постановление.

По изложените съображения Районен съд - Панагюрище в настоящия състав, на основание чл.63 от ЗАНН,

 

Р Е Ш И:

                                                  

ОТМЕНЯ наказателно постановление 156 от 10.09.2018 г. на зам. кмета на Община Панагюрище, с което на Г.Р.В. ЕГН: **********, с адрес: *** за нарушение на чл. 40, ал. 1, т. 2 Закона за опазване на селскостопанското имущество и на основание чл. 53 ЗАНН му е наложена глоба в размер на 200 лв. (двеста лева).

  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд- Пазарджик.

 

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: