Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Панагюрище, 18.12.2018 год.

 

В    И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

 

Районен съд – Панагюрище, в публичното заседание трети декември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА ТАТАРЕВА

 

при секретаря Параскева Златанова, като разгледа докладваното от съдия Татарева АНД №273/2018 год. по описа на Районен съд- Панагюрище, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е  по реда на чл.59 и  сл. от ЗАНН.

Образувано  е  по  жалба  на  В.С.П. с ЕГН **********  против Електронен фиш серия К, № 1980339  на ОДМВР - Пазарджик, с който на основание  чл.189, ал.4 от ЗДП във вр. с чл.182 ал.1, т.2 от ЗДП, за нарушение на чл. 21 ал.1 от ЗДП  на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 50,00 (петдесет) лева.

         Релевираните в подадената жалба оплаквания се свеждат до наличие на процесуална незаконосъобразност на ЕФ, чиято отмяна се иска. Твърди се, че административно-наказващият орган не се е съобразил със задължителната сила на тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014 г. по тълк.д. № 1/2013 г. на ОС на колегиите на ВАС, поради което е приложил закона неправилно. Твърди се, че наказанието е следвало да бъде наложено не на жалбоподателя в качеството му на председател на Съвета на директорите на дружеството, собственик на автомобила, а на изпълнителните директори, на които е възложено управлението и представителството на търговското дружество.

В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично, като поддържа, изложените в жалбата доводи, че същият няма представителни функции спрямо търговско дружество, което е собственик на процесния лек автомобил.

За ответника по жалбата - АНО, редовно призован, не се явява представител. 

При проверка основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, при съобразяване с разпоредбата на чл.63 от ЗАНН прие следното:

Жалбоподателят е санкциониран за това, че на  12.03.2018 година,  в  15.07 часа, в град Панагюрище, по улица „Асарел-Медет“ в посока бензиностанция „Лукойл“ е управлявал л.а. „БМВ Х 5 Х ДРАЙВ 40Д“  с ДК№ ** **** **, като се е движил с превишена скорост от  69 км/час, при общо въведено ограничение за населено място от 50 км/час, при което превишаването било от 19 км./час. 

Скоростта  била установена и фиксирана с автоматизирано техническо средство № TFR1-М631/13. Засичането и фиксирането на скоростта било  станало с мобилна система за видеоконтрол, монтирана на служебен автомобил „Опел Астра“ с рег.№ ** **** **. На посочената дата съгласно правомощията си за работа по ЗДП и указанията, дадени в Наредба №8121з-532­ от 12 май 2015г. за условията и реда за използване на АТС и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, издадена от МВР, автопатрул на звено „Пътна полиция“ при РУ Панагюрище към ОДМВР Пазарджик в състав мл.инсп. И.А.бил позициониран на точка за контрол в гр. Панагюрище, на ул. „Асарел-Медет“. За работата с АТС бил изготвен протокол за използване на АТС по образец с рег.№ 310р-3574/2018 г. След като мобилната система за видеоконтрол била в работен режим, в 15,07 часа посредством същата бил заснет клип № 916, в който се вижда лек автомобил „БМВ Х 5 Х ДРАЙВ 40Д“  с ДК№ ** **** **, който се движи  в посока Бензиностанция „Лукойл“ със скорост от 72 км/час.

Въз основа на заснетото нарушение бил издаден атакуваният ЕФ, като от засечената скорост бил приспаднат толеранс от 3 км/час в полза на нарушителя. Същият  бил изпратен по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като бил връчен на жалбоподателя в качеството му на законен представител на „Оптикоелектрон груп“ АД, собственик на автомобила, на 20.03.2018 год., видно от отбелязването в разписката на л. 19 в делото. Видно от материалите към АНП, жалбоподателят като законен представител на търговското дружество - собственик на МПС не е попълнил декларацията, т.е. не посочил друго лице като нарушител, а подал жалба против ЕФ.

Жалбата против ЕФ била подадена до Районен съд – Панагюрище чрез ОДМВР Пазарджик  на 30.03.2018 г., т.е. в 14-дневния срок за неговото обжалване по реда на чл.189 ал.8 от ЗДП, с оглед на което е процесуално допустима, като подадена в срок и от активно легитимирано лице да инициира съдебен контрол за законосъобразност на атакувания санкционен акт.

По подадената срещу НП жалба в Районен съд -Панагюрище първоначално било образувано АНД №104/2018 г., завършило с решение, с което ЕФ бил потвърден. С решение № ***/*****г., Административен съд - Пазарджик е отменил решението, постановено по АНД №104/2018 г. по описа на Районен съд- Панагюрище и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на съда с указание да се съберат доказателства относно собствеността на процесното МПС.

В изпълнение на указанията на Административен съд - Пазарджик по настоящото АНД № 273/2018 г. е изискана информация от ОДМВР- Пазарджик относно собствеността на лек автомобил „БМВ Х 5 Х ДРАЙВ 40Д“  с ДК№ ** **** **. От ОДМВР – Пазарджик е изпратена справка от АИС КАТ, от която е видно, че собственик на процесното МПС е „Лизингова къща София Лизинг“ ЕАД, а като ползвател на автомобила е посочено търговско дружество „Оптикоелектрон груп“ АД.  

При така установеното е видно, че жалбата против атакувания ЕФ е неоснователна. Преди всичко, с оглед твърденията в жалбата, следва да се отбележи следното:

С измененията на Закона за движение по пътищата в чл.165, ал.2, т.6 и т. 7 и ал.3 и чл.189, ал.4 и ал.8, обнародвани в ДВ№19 и 36 от 2015г.,и приетата Наредба №8121з-532 от 12.05.2015г. за условията  и реда за използване на АТС и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, процесът на установяване и заснемане на нарушения чрез използване на мобилни технически средства за видеоконтрол е регламентиран с ясни правила. С последните законодателни изменения тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014 г. на ОС на ВАС категорично е  загубило значението си, поради което не представлява източник на право, задължителен за правоприлагащите органи, т.е.  не следва да се съблюдава, поради което неоснователни се явяват доводите относно несъблюдаване на разрешенията дадени с посоченото нарушение при санкциониране на административното нарушение в настоящия случай.

Атакуваният ЕФ съдържа всички реквизити, установени в чл.189, ал.4 от ЗДвП. Спазено е изискването за попълване на протокол  за използването на мобилното АТСС, което видно от протокола на л. 22 (от АНД № 104/2018 г. по описа на Районен съд – Панагюрище) съответства на одобрения тип. Спазена е процедурата по изпращане на ЕФ. При това положение съдът намира, че производството по реализиране на административно наказателна отговорност чрез издаването на електронен фиш се е развило при спазване на установените процесуални правила.

Съдът намира за неоснователни възраженията в жалбата че наказанието не е следвало да бъде наложено на жалбоподателя, тъй като същият няма качеството на представител на търговското дружество ползвател на автомобила. Видно от данните по делото жалбоподателят притежава качеството председател на Съвета на директорите на дружеството, ползвател на автомобила. На изпълнителните директори на дружеството е възложено управлението и представителството на търговското дружество. Орган на управление на акционерните дружества, каквото е „Оптикоелектрон груп“ е Съветът на директорите. Същият се представлява от Председател, който е законов представител на дружеството. В случая това е жалбоподателят. Обстоятелството, че дружеството е възложило управлението и представителството на двама от изпълнителните директори не прави последните законови представители на същото. Аргумент за това са разпоредбите на чл. 244, ал. 5 и ал. 7 от Търговския закон, предвиждащи че отношенията между дружеството и изпълнителния член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите, както и че в случай на възлагане на управлението и представителството всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства от съществено значение за дружеството. Ето защо, сключването на договор за възлагане на управлението има значение само за търговските взаимоотношения на дружеството с трети лица, но законов представител на дружеството си остава Председателя на съвета на директорите (така и в Решение № 684 от 12.11.2018г. по КАНД №789/2918г по описа на Административен съд - Пазарджик). По изложените съображения подадената жалба се явява неоснователна, а обжалваният електронния фиш издаден законосъобразно и като такъв следва да се потвърди.

Мотивиран от изложеното Районен съд - Панагюрище в настоящия състав, след като извърши анализ на установените обстоятелства и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,

 

                                             Р Е Ш И  :

 

         ПОТВЪРЖДАВА   Електронен фиш серия серия К, № 1980339   ОДМВР Пазарджик, с който на В.С.П. с ЕГН **********  на основание  чл.189, ал.4 от ЗДП във вр. с чл.182 ал.1, т.2 от ЗДП, за нарушение на чл. 21 ал.1 от ЗДП е наложена глоба в размер на 50,00 (петдесет) лева, като законосъобразен.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните  пред Административен съд - Пазарджик.

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: