Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Панагюрище, 12.12.2018 год.

 

В    И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

 

Районен съд – Панагюрище, в публичното заседание на деветнадесети ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА ТАТАРЕВА

 

при секретаря Параскева Златанова, като разгледа докладваното от съдия Татарева АНД № 272/2018 год. по описа на Районен съд- Панагюрище, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е  по реда на чл.59 и  сл. от ЗАНН.

Образувано  е по  жалба  на  И.В.Ч. против НП 18-0310-000810 от 01.10.2018г. на Началника на РУ Панагюрище, с което на основание чл. 53 ЗАНН и за нарушение на чл. 638, ал. 3 КЗ му е наложена глоба в размер на 400 лв. (четиристотин лева).

Релевираните в жалбата оплаквания се свеждат до незаконосъобразност на атакуваното НП. Излага се, че не е налице виновно поведение на жалбоподатeля, доколкото договорът „Гражданска отговорност“ не е прекратен, тъй като застрахователната компания „Олимпик“ не е обявена в несъстоятелност с решение вписано в Tърговския регистър към дата на установяване на нарушение. Освен това се сочи, че АНО не е установил наличието или липсата на предпоставките за прилагане на чл. 28 и чл. 29 ЗАНН. В жалбата се твърди, че обжалваното наказателно постановление е незаконосъобразно, тъй като в съставения АУАН неправилно е посочено, че е нарушена разпоредбата на чл. 638, ал. 2 КЗ. Моли се да се отмени обжалваното наказателно постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован, не се явява и не изпраща процесуален представител. От същия е постъпила молба, в която е заявено, че се поддържа подадената жаба. Претендират се разноски.  

За АНО, редовно призован, не се явява представител. От същите е постъпило становище, в което се излагат съображения за неоснователност на подадената жалба.

Районният съд, като прецени събраните по делото гласни и писмени доказателства, обсъди доводите на страните и при съобразяване разпоредбите на чл.63 от ЗАНН прие за установено следното:

  Жалбоподаелят Ч. е санкционирана за това, че на 22.09.2018 г. около 15:30 часа в с Попинци по ул. „Георги Димитров“ при полицейска проверка се е установило, че водачът И.Ч. е управлявал лек автомобил „Субару Форестър“ с рег. № ********, собственост на Д.Л.Г.без договор за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ валидна към момента на проверката. 

Гореописаното било установено от Л.Г.- мл. ПИ при РУ- гр. Панагюрище, който съставил АУАН № 986 от 22.09.2018 година против жалбоподателя, а от там било съставено и на атакуваното НП. Последното било връчено лично на жалбоподателя на 05.10.2018 година, а жалбата против него била подадена чрез АНО на 10.10.2018г., т.е. в  срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на събраните по писмени доказателства, които съдът кредитира изцяло. Описаната фактическа обстановка не се оспорва от жалбоподателя.

При така установеното съдът намира, че жалбата е основателна, поради следното:

На първо място неоснователно се явява възражението, че договорът за гражданско отговорност сключен със застрахователна компания „Олимпик“ не е бил прекратен към 22.09.2018г. - дата на установяване на нарушението. Това е така, тъй като застрахователна компания „Олимпик“ – клон България е клон на кипърско застрахователно дружество, към правния статут на което се прилагат правилата на Закона за застрахователно и подзастраховането на Република Кипър. Съгласно чл. 323 от Закона, всички застрахователни полици издадени от Дружеството се прекратяват едновременно с публикуването на назначаването на Временния ликвидатор в Държавен вестник на Република Кипър, като тази публикация е извършена на 17.08.2018 г. Посоченото обстоятелство стана обществено достояние в Република България, като бе разгласено от всички български медии. Ето защо, доколкото страна по договора за гражданска отговорност е клон на чуждестранно юридически лице, неговият правен статус се урежда от законодателството на държавата, чието дружество колона представлява, в конкретния случай от кипърското законодателство, доводите за това, че към момента на установяване на нарушението договорът е валиден се явяват неоснователни.

Неоснователни са явяват и доводите, за това, че НП е незаконосъобразно, тъй като не е посочена нарушената норма. Дори неточната квалификация на нарушението в акта за установяването му е без правно значение, ако нарушената правна норма е правилно посочена в наказателното постановление. Това е видно от правомощието на наказващия орган по чл. 53, ал. 2 ЗАНН да издаде наказателно постановление и при допусната нередовност в акта, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина. В случай, че фактическите обстоятелства, приети в акта въз основа наличните по преписката доказателства, сочат на друг вид нарушение, наказващият орган би могъл да преквалифицира деянието, ако правилната според него правна квалификация е относима към установените обективни и субективни признаци на деянието. В случая АУАН и наказателното постановление в описателната си част съдържа основните елементи на нарушението по чл.638, ал.3 КЗ. Посочен е субектът, датата, часът и мястото на извършване на нарушението, както и основните елементи на нарушението по чл. 638, ал. 3 от КЗ. Според цитираната разпоредба субект на нарушението може да бъде водачът на автомобил собственост на друго лице, които обстоятелства са посочени в АУАН и в НП, които актове съдържат описание на нарушението и обстоятелствата, при които то е извършено, непосочването на "задължаващата норма" на разпоредбата на чл. 483 КЗ от актосъставителя и от наказващия орган, не представлява съществено процесуално нарушение, водещо самостоятелно до отмяна на наказателното постановление.

Съгласно разпоредбата на чл. 27 ЗАНН 

 

 

 

 Административното наказание се определя съобразно границите на наказанието, предвидено за извършеното нарушение, като при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. Разпоредбата на чл. 28 ЗАНН предвижда, че за маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание.

Настоящият съдебен състав намира, че в конкретния случай, приложение следва да намери именно разпоредбата на чл. 28 ЗАНН. Както бе посочено по-горе, действително жалбоподателката е извършил посоченото в АУАН и в НП нарушение по чл. 638, ал. 3 КЗ. Видно от събраните по делото писмени и гласни доказателства, безспорно се касае за нарушение, което може да се квалифицира като "маловажен случай" по смисъла на чл. 28 ЗАНН. Извършеното нарушение, макар формално да осъществява признаците на предвиденото в закона нарушение, поради своята малозначителност е с явно незначителна степен на обществена опасност. От събраните по делото доказателства се установява, че жалбоподателят е представил договор за сключена гражданска отговорност два дни след нарушението, като видно от приложената по делото справка за нарушения на водач, жалбоподателят е водач от 1972 г. и до настоящия момент е санкциониран само два пъти, при това преди повече от десет години. При преценка наличие на предпоставките по чл. 28 ЗАНН следва да се вземе предвид и материалното състояние на нарушителя, който е пенсионер и е на възраст от 75 години. Следва да се вземе предвид и факта, че договорът за застраховка гражданска отговорност е сключен с застрахователна компания „Олимпик“ само 3 месеца преди да бъде анулиран договорът за застраховане, поради финансови затруднения на застрахователната компания. С оглед на всичко изложено процесният случай следва да се приеме като маловажен и приложение да намери разпоредбата на чл. 28 ЗАНН. В този смисъл, при маловажни случаи на административни нарушения,  административнонаказващият орган следва да приложи чл. 28 от ЗАНН. В настоящия случай компетентният орган не е отчел степента и тежестта на извършеното нарушение.

Когато съдът констатира, че предпоставките на чл. 28 от ЗАНН

 са налице, но административнонаказващият орган не го е приложил, това е основание за отмяна на наказателното постановление, поради противоречието му със закона. В този смисъл е Тълкувателно решение № 1/12.12.2007 г. на ВКС, ОСНК, постановено по т.н.д. № 1/2007 г. по описа на ВКС.

Независимо от отмяната на НП, не може да бъде удовлетворено искането на пълномощника на жалбоподателя, направено във въззивната жалба, а и в допълнителната молба, за присъждане на сторените съдебно деловодни   разноски   в   размер   на   300 лв.,   платен   адвокатски   хонорар.   В производството   пред   районния   съд   по   разглеждане   на   жалби   срещу наказателни   постановления, при  субсидиарно   прилагане   на   НПК, когато наказателното постановление е отменено, не се присъждат разноски. В този смисъл е константната съдебна практика - ТР № 3 от 08.04.1985г. по н.д. № 98/84г. на ОСНК на ВС и ТР № 2 от 03.06.2009г. по т.д. № 7/2008г. на ОСК, ВАС.

По изложените съображения Районен съд - Панагюрище в настоящия състав, на основание чл.63 от ЗАНН,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление 18-0310-000810 от 01.10.2018г. на Началника на РУ Панагюрище, с което на И.В.Ч. с ЕГН: ********** и адрес: *** за нарушение на чл. 638, ал. 3 КЗ и на основание чл. 53 ЗАНН, е наложена глоба в размер на 400 (четиристотин) лева, като незаконосъобразно.

  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд- Пазарджик.

 

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: