Р Е Ш Е Н И Е № ……

гр.Панагюрище, 18.12.2018 г.

В   ИМЕТО НА  НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично съдебно заседание на 04.12.2018 г., в състав: районен съдия Снежана Стоянова, при секретаря Нонка Стоянова, като разгледа АНД № 267/2017г.,за  да  се  произнесе  взе  предвид  следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Образувано е по жалба на  И. ***, с ЕГН: **********  против наказателно постановление (НП) 8 от 15.08.2018 г. на Началника на РУ-Панагюрище, с което на основание чл. 264, ал.1 от ЗМВР на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 500,00 (петстотин) лв.

Релевираните в подадената жалба оплаквания се свеждат до твърдения за материална и процесуална незаконосъобразност на атакуваното НП, чиято отмяна се иска. Прави се алтернативно искане за отмяна на НП на основание чл. 28 от ЗАНН, в случай че съдът счете че няма процесуални и материални нарушения.

В  съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и с процесуален представител – адв. А.-А. от Пазарджишка АК, чрез който поддържа жалбата. Пледира за отмяна на атакуваното НП.

За ответника по жалбата - АНО, редовно призован, не се явява представител.

Районният съд провери основателността на жалбата, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, при съобразяване с разпоредбата на чл.63 от ЗАНН прие следното:

Жалбоподателят е санкциониран за това, че на 08.08.2018 г. около 22,00 часа в с. Оборище, на ул. „********“, при полицейска проверка противозаконно е пречил на органите на МВР да изпълняват задълженията си по служба, като не е представил документ за самоличност, отказал е да му бъде направена справка, отправял е закани и обиди към служители на РУ – Панагюрище, като неколкократно е бутал служител на реда с ръце и е оказал яростна съпротива при задържането чрез бутане, дърпане и отправяне на закани към полицейските служители.

За извършеното нарушение на чл. 264, ал.1 от ЗМВР свидетелят И.Ш. съставил против нарушителя АУАН № 8 от 08.08.2018 година, който след предявяването му последният отказал да подпише.

  Въз основа на АУАН било издадено атакуваното НП. Последното било връчено лично на нарушителя на  03.10.2018 г., видно от отбелязването в него, а жалбата против НП била подадена чрез АНО на 05.10.2018., т.е. в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН.

След анализ на събраните по делото писмени и устни доказателства се установява следното:

На 08.08.2018 г. късно вечерта св.И.Ш. и колегата му Й. Й. – полицаи в РУ Панагюрище се намирали в село Оборище, където изпълнявали служебните си задължения по линия на КАТ. В един момент при тях дошъл жалбоподателя, който бил във видимо нетрезво състояние. Започнал да им държи сметка защо се намират тук. Обиждал ги. Наричал ги „мишки”. Св.Ш. помолил жалбоподателя да ги остави да работят, но той продължил с нецензурните изрази. Тогава св.Ш. му поискал документ за самоличност. Жалбоподателят му казал, че няма лична карта, но дори да има, няма да му я представи, защото бил „никой”. Тъй като било тъмната част на денонощието и нямало свидетел, посредством който да бъде установена самоличността на жалбоподателя, св.Ш. му казал, че трябва да го отведе в РУ Панагюрище  за установяване на самоличността му. В този момент жалбоподателят държал в ръката си бутилка с мента. Той казал на св.Ш., че ще отиде в РУ, но за целта трябва да го изчака, за да си изпие питието. Св.Ш. търпеливо го изчакал. Жалбоподателят обаче отказал да тръгне. Тогава св.Ш. хванал жалбоподателя за ръката, при което той посегнал с бутилката към него и го наранил. На помощ на св.Ш. се притекъл колегата му Й.. Двамата полицаи поставили белезници на  жалбоподателя, след което го качали в патрулния автомобил и го отвели в РУ Панагюрище. Поставянето на белезниците било предшествано от съпротива от страна на жалбоподателя, която се изразявала в бутане и ритане, включително по вратите и седалките на служебния автомобил. 

Жалбоподателят бил отведен в полицейското управление, където била установена самоличността му, след което му бил съставен АУАН, въз основа на което било издадено атакуваното в настоящото производство наказателно постановление. Била и издадена заповед за задържане. Жалбоподателят бил освободен на следващия ден – 09.08.2018г. в 21,00 часа, след като изтрезнял.

Горната фактическа обстановка съдът възприе изцяло от приетите по делото писмени доказателства и показанията на актосъставителя – св.И.Ш..

По искане на жалбоподателя като свидетел бе разпитана живеещата с него на съпружески начала Б.П.. Същата не е очевидец на деянието, поради което съдът не намира за нужно да обсъжда детайлно показанията й. Твърди, че е посетила жалбоподателя в РУ Панагюрище, след като е бил задържан. Изказва мнение, че св.Ш. имал лична неприязън към жалбоподателя, тъй като десет дни преди случая отново се намирал в с.Оборище и неправомерно обвинил жалбоподателя, че шофира в нетрезво състояние, но не могъл да докаже твърденията си.  

Съдът кредитира показанията на полицейския служител И.Ш.. Субективните съмнения на св. П. не могат да обосноват недостоверност на показанията на свидетеля при липса на доказателства, които да ги опровергават.

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че поведението на жалбоподателя И.М.  покрива състава на вмененото му нарушение и правилно е ангажирана неговата административно наказателна отговорност. Поведението му представлява противозаконно пречене на органите на МВР да изпълняват задълженията си по служба по установяване самоличността на гражданите и при изпълнение на функциите им по осигуряване на обществения ред и спокойствие. Именно на тези полицейски задължения е попречил жалбоподателят с физическата си агресия, насочена към  св. И.Ш. и колегата му, нецензурните изрази, насочени към  полицейските служители и оказаната съпротива при поставянето на белезници.

Тук е мястото да се посочи, че актосъставителят е допуснал явна фактическа грешка при съставянето на АУАН, като е посочил невярна дата на деянието – вместо 08.08.2018г. около 22,00 часа,  09.08. 2018г. около 22,00 часа. Този факт се установи от приетата по делото заповед за задържане на жалбоподателя - л.19 в делото. Допуснатата неточност обаче е отстранена от АНО, който се е възползвал от възможностите си по чл. 53, ал.2 от ЗАНН, съгласно която разпоредба наказателно постановление се издава и когато е допусната нередовност в акта, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на извършителя и неговата вина, какъвто е настоящият случай. В този смисъл допуснатата от актосъставителя неточност досежно датата на извършване на нарушението е санирана от АНО.

                При  определяне  размера на  наказанието глоба, АНО се е съобразил с изискванията на чл. 27, ал. 1 от ЗАНН за индивидуализацията на административните наказания и като е отчел тежестта на нарушението и степента на вината на жалбоподателя, явно и липсата на данни за предходни такива нарушения правилно е наложил глоба в минималния  размер от 500 лв., с което ще бъдат постигнати целите по чл.12 от ЗАНН.

Воден от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН съдът,

 

Р     Е     Ш     И :

 

                ПОТВЪРЖДАВА  НП № 8/15.08.2018 год. на Началника на РУ - Панагюрище, с което на И. ***, с ЕГН: **********, на основание чл. 264, ал.1 от ЗМВР е наложена глоба в размер на 500,00 (петстотин) лв., като законосъобразно.

                Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

                                           

    РАЙОНЕН СЪДИЯ: