Р Е Ш Е Н И Е

№ …………   

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД - Панагюрище, в публично заседание на осемнадесети декември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА  

Секретар Нонка Стоянова

Прокурор Николай Топкаров

като разгледа докладваното от съдия Стоянова  АНД  № 266 по описа за 2018 г.

 

На основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК, във връзка с чл. 78а, ал. 6 от НК, съдът

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия К.М.Д., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, учащ, неосъждан (реабилитиран по право), с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 04.06.2018 г. в гр. Панагюрище, е причинил лека телесна повреда на И.Д.В., на 13 години, изразяваща се в травматичен оток на кожата по лявото слепоочие и болезненост в същата област на главата, с което му е причинил болка и лека телесна повреда на Д.Т.Д., тогава на 17 години, изразяваща се в разкъсно-контузна рана на долна устна на устата, което му е причинило временно разстройство на здравето, неопасно за живота, като деянието е извършено по хулигански подбуди и макар и непълнолетен обв. Д. е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си – престъпление по чл. 131, ал.1, т. 12 от НК, във връзка с чл. 130, ал.1, във връзка с чл. 63, ал.1, т. 4 от НК, поради което и на основание чл. 78а, ал. 6 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено чрез прочитане на съдебното решение пред класа на обвиняемия К.Д. в часа на класния ръководител.

ОСЪЖДА обвиняемият К.М.Д., със снета самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР гр. Пазарджик, сумата от 234,00 (двеста тридесет и четири) лева - разноски по делото, представляващи разходи за направените в досъдебното производство съдебно-медицински експертизи, както и по сметка на Районен съд – Панагюрище държавна такса в размер на 5,00 (пет) лева само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на ОД МВР за събиране на присъдените разноски.

Решението подлежи на обжалване и протест в петнадесетдневен срок от днес, пред Пазарджишкия окръжен съд.

                           

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: