Р Е Ш Е Н И Е

гр.Панагюрище, 03.12.2018 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Панагюрският районен съд, в публичното заседание на  13.11.2018 год. в състав:       

                                                        

                                        Председател: СНЕЖАНА СТОЯНОВА   

при секретаря Параскева Златанова, като разгледа докладваното от районен съдия  Снежана Стоянова  АНД 256/18 год. по описа на Панагюрския  районен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Й.Г.Б. с ЕГН: ********** против НП 18-0310-000483 от 22.06.2018 г. на Началника на РУ Панагюрище, с което:

1.     на основание  чл.53 от ЗАНН и чл.177, ал.1, т.4, пр.1  от ЗДП и за нарушение на чл.5, ал.3, т.2 от ЗДП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 100  (сто) лева,

2.     на основание  чл.53 от ЗАНН и чл.183, ал.1, т.1, пр.1  от ЗДП и за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 10 (десет) лева.

3.     на основание  чл.53 от ЗАНН и чл.183, ал.1, т.1, пр.2  от ЗДП и за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 10 (десет) лева.

Наказателното постановление се обжалва само в частта на т.1 и  т.3. Не се обжалва в частта по т.2,  т.е. в частта,  в която жалбоподателят е санкциониран за това, че не носи свидетелство за управление на МПС от съответната категория. По тази причина съдът приема, че по т.2 НП е влязло в законна сила.

Релевираните в подадената  жалба оплаквания се свеждат до наличие на материална и процесуална незаконосъобразност на атакуваното НП, в частта на обжалваните  нарушения. Твърди се, че към датата на нарушението жалбоподателят не е знаел, че МПС, което управлява е спряно от движение, тъй като не бил получил заповедта за прилагане на ПАМ – временно спиране от движение на моторното превозно средство. Твърди се, че контролният талон на жалбоподателя е бил иззет при съставянето на друг  (различен от процесния) АУАН, при което нямало как да го носи със себе си. 

          В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично. Поддържа жалбата  и пледира за отмяна на НП в обжалваните части.  

          Ответникът по жалбата - АНО, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

          Районният съд провери основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото доказателства, при съблюдаване разпоредбата на чл.63 от ЗАНН, прие за установено следното:

          Жалбоподателят е санкциониран за това, че на 09.06.2018 год. в 11,20  часа в гр.Панагюрище, на ул. „Павел Хаджисимеонов“ е управлявал товарен автомобил „Фолксваген - Транспортер“ с рег. № ** ** ** **, който е спрян от движение на 01.03.2018г, както и за това, че не носи СУМПС и КТ към СУМПС. Това били нарушения  на чл.5, ал.3, т.2 от ЗДП и  на чл.100, ал.1, т.1  от ЗДП, като същите били констатирани от служител на РУ – Панагюрище – св.И.И., който след извършена проверка съставил АУАН.  Въз основа на АУАН против жалбоподателя било издадено обжалваното в настоящото производство наказателно постановление. То било връчено на наказаното лице, видно от справката на л.13 в делото, на 13.09.2018 г., а  жалбата  против  него била  подадена чрез АНО по пощата  на 20.09.2018г., видно от пощенското клеймо,  т.е. в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, с оглед на което е процесуално допустима.

Горната фактическа обстановка съдът възприе изцяло от писмените доказателства, приложени по делото, както и от показанията на св.И.,  на които съдът дава пълна вяра, тъй като са непротиворечиви и взаимно допълващи се.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира че жалбата по съществото си е основателна, като аргументите са следните:

Няма спор по делото, че  със заповед за прилагане на ПАМ №18-0284-000245 от 06.03.2018г. на Началник група към ОДМВР Стара Загора, на жалбоподателя като собственик на  товарен автомобил „Фолксваген - Транспортер“ с рег. № ** ** ** **, е била наложена принудителна административна мярка временно спиране от движение на моторното превозно средство. Видно е от разписката към заповедта ( л.9 в делото), същата е била връчена на жалбоподателя на 15.06.2018г., т.е. шест дни след нарушението, за което е бил санкциониран с обжалваното в настоящото производство НП. Това означава, че към датата на нарушението – 09.06.2018г. жалбоподателят не е бил информиран, че процесното МПС е било спряно от движение. Правният извод е , че липсва субективният елемент на нарушението. Вярно е, че наложената ПАМ подлежи на предварително изпълнение, доколкото евентуално подадената жалба по закон не спира нейното изпълнение ( чл.172, ал.6 от ЗДП),  на за да произведе действие е необходимо заповедта, с която е наложена, да е връчена на адресата по предвидения ред.  

С оглед на всичко казано до тук, издаденото НП в частта на т.1 е незаконосъобразно и следва да се отмени .

Съдът намира,  НП е незаконосъобразно и  в частта на т.3 по следните причини:  Видно от справката за нарушител/водач, контролният  талон на жалбоподателя е бил  иззет от него при съставянето на друг  (различен от процесния) АУАН, при което е нямало как да го носи със себе си.  Видно е от справката, както и от показанията на св.И., причината контролният талон  на жалбоподателя да бъде отнет е загубата на всички контролни точки, при което той е загубил правоспособност. При това положение, след като жалбоподателят е управлявал автомобил след загуба на контролните точки, той е извършил нарушение по чл.150 от ЗДП, за което, видно от показанията на св.И. е бил отделно санкциониран. В този смисъл вменяването на нарушение по  чл.100, ал.1, т.1 от ЗДП за неносене на контролен талон се явява „два пъти за едно и с ъщо нещо“.

По изложените съображения за допуснати съществени процесуални нарушения, и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН , съдът

                                                            Р Е Ш И:

ОТМЕНЯВА НП 18-0310-000483 от 22.06.2018 г. на Началника на РУ Панагюрище в частта, в която на Й.Г.Б. с ЕГН: **********,  на основание  чл.53 от ЗАНН и чл.177, ал.1, т.4, пр.1  от ЗДП и за нарушение на чл.5, ал.3, т.2 от ЗДП е наложена глоба в размер на 100 (сто) лева, като незаконосъобразно.

ОТМЕНЯВА НП 18-0310-000483 от 22.06.2018 г. на Началника на РУ Панагюрище в частта, в която на Й.Г.Б. с ЕГН: **********,  на основание  чл.53 от ЗАНН и чл.183, ал.1, т.1, пр.2  от ЗДП и за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДП е наложена глоба в размер на 10 (десет) лева, като незаконосъобразно.

ОБЯВЯВА за влязло в сила НП № 18-0310-000483 от 22.06.2018 г. на Началника на РУ-Панагюрище, в частта, в която на Й.Г.Б. с ЕГН: **********, на основание  чл.53 от ЗАНН и чл.183, ал.1, т.1, пр.1  от ЗДП и за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДП е наложена глоба в размер на 10 ( десет) лева.

   Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

 

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: