Р Е Ш Е Н И Е

129

 

07.12.2018г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                Година                                             Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Двадесет и пети октомври

 

2018

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                                                                                 

ИВАНКА ПАЛАШЕВА

 
 

Секретар                                                        

 

 
 


и прокурор   КРАСИМИР ТАНЕВ                                                     

 

като разгледа докладваното от                                                                                    

съдия СТАТЕЛОВА

 

119

 

2018

 
 


                                       АНД №                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и следващи от ЗАНН.

Образувано е по жалба на „П.м.к.“ АД, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Изп. директор К.В.Ч.,  в която дружеството- жалбоподател твърдят, че обжалват Наказателно постановление №20/19.12.2017г., издадено от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите- Пазарджик, с което на основание чл. 164, ал.1 от Закона за опазване на околната среда е наложило имуществена санкция- глоба в размер на 10 000,00лв. на жалбоподателите за нарушение на чл. 125, ал.1, т.2 от същия закон. Сочат, че описаната в АУАН  и издаденото въз основа на него НП не отговаря на действителната фактическа обстановка. В жалбата се сочи, че на 21.07.2017г., е извършена проверка в с. Цар Асен на насипище за окисна и неконденционна руда и „езеро за богати разтвори“, включени в КР № 117/2006г. Установено е нерегламентирано изтичане на води от „езерото за богати разтвори“ към коритото на река Луда Яна с дебит от 10л/с, като в следствие на това водите са били с бледо сиво оцветяване. Жалбоподателите твърдят, че тези твърдения на АНО са неверни, тъй като „П.м.к.“ООД не са собственици, нито са ползвали на някакво правно основание описаното „езеро за богати разтвори“ и по никакъв начин не са причинили изтичане на води от „езеро за богати разтвори“. По свои данни, жалбоподателите твърдят, че то принадлежи на държавно предприятие „Еко антрацит“ЕАД, а през процесния период- юли 2017г. е било ползвано от „А.“ ООД. Твърдят също, че в свое писмо от 28.07.2017г., пълномощникът на на това дружество е уведомил директора на РИОСВ- Пазарджик, че към 28.07.2017г. течовете от котлована за богати разтвори в землището на с. Цар Асен, към река Луда Яна са преустановени и са предприети мерки за предотвратяване на последващите течове. Твърдят, че тъй като нямат отношение към установеното от АНО изтичане, няма как да са извършили нарушение на Комплексно разрешително №117/2006г., както неправилно се твърди в процесния АУАН. Според жалбоподателите, им е вмнено нарушение, което те не са извършили. Сочат, че нарушението на чл. 125, ал.1, т.2 от ЗООС предполага да е установено, че дружеството е оператор на инсталацията и че оперира с инсталацията в нарушение на издаденото му комплексно разрешително. Според дружеството – жалбоподател, обжалваното постановление е издадено в нарушение на на закона и не съдържа изискуемите по чл. 42 и чл.57 от ЗАНН реквизити, тъй като не е посочено как точно е установено, че причините за констатираното изтичане са действия или бездействия на „П.м.к.“ ООД, нито в какво се изразяват същите. Сочат, че дори не е индивидуализирано къде се намира сочено „езеро за богати разтвори“, липсва описание на неговите съседни имоти, кой е собственикът на същото или кой го ползва. Сочат още, че АУАН е връчен на К.Ц., който няма никаква представителна власт спрямо жалбоподателите.

„П.м.к.“ АД молят съда да бъде отменено обжалваното Наказателно постановление като неправилно и незаконосъобразно, понеже същото е издадено при значително разминаване на описаната фактическа обстановка и при съществени нарушения на материалния и процесуалния закон.

Съгласно обжалваното Наказателно постановление № 20/19.12.2017г., на жалбоподателите е наложена имуществена санкция в размер на 10000,00 лв., за това че, при извършена проверка на 21.07.2017г. на обект на „П.м.к.“ АД в с. Цар Асен, насипище за окисна и неконденционна руда и „езеро за богати разтвори“, посочени в Комплексно разрешително №117/2006г.  с оператор- жалбоподателите, е установено, че са допуснали изтичане на води от езеро за богати разтвори към коритото на река Луда Яна с дебит 10л/с, поради което водите на реката са с бледосиво оцветяване.

От приложената по делото Разписка, обжалваното НП е получено от представляващия дружеството жалбоподател- К.Ч..

Съгласно приложения по делото АУАН, свидетел на тази констатация от страна на гл. експерт в РИОСВ- Т.И.А., е бил свидетелят П., а за нарушител в АУАН е положил подпис К.Ц..

По делото е приложен Констативен протокол от извънредна проверка на „П.м.к.“ АД, тогава ООД, извършена от актосъставителя Т.И.А. и Т.В., от който е видно, че след проверка на езерото за богати разтвори е констатирано, че нивото на езерото за богати разтвори е с покачено ниво около 200 см., вследствие на което се дренират води към коритото на река Луда Яна, с дебит около 10 л/сек. и речните води се оцветяват в бледосиво. Препоръчано е нивото на това езеро да се поддържа до 160-170см., за да няма дренирани води в коритото на реката. Липсват възражения от страна на жалбоподателите по отношение на направените с протокола констатации.

От приложената по делото Разписка се констатира, че К.В.Ц. е получил от АНО АУАН № 20/25.07.2017г.

По делото е приложена Заповед № 30/03.02.2004г., от която се установява, че експертите от отдел „Контрол на околната среда“ са оправомощени да съставят предупредителни протоколи, констативни протоколи, както и  АУАН  по реда на ЗООС от Началника на РИОСВ.

От приложените по делото извлечения от Търговския регистър за актуалното състояние на дружеството- жалбоподател, се констатира, че „П.м.к.“ е с променена форма на управление и на 27.07.2017г. от ООД е станало АД.

Съдът счита, че трябва да остави без уважение възражението на жалбоподателите, че обжалваното НП следва да бъде отменено, тъй като констатираните нарушения не са извършени от дружеството. Видно от приложените по делото Комплексно разрешително №117/22.05.2013г., Решение №117-Н0-И2- А0-ТГ/2016г. и Комплексно разрешително № 117/2006г. се установи безспорно и категорично, че именно жалбоподателите, на основание чл. 117, ал.5 от ЗООС, са поели разрешителното въз основа на заявление, подадено от „Й“ООД през 2005г. и продължават да поддържат система за управление на околната среда и към момента на връчване на процесното НП.

Съгласно Разрешително № 117/2006г., на притежателя на това разрешително не се разрешава заустване на производствени отпадъчни води, включително от охранителните канавки под окисния отвал, в река Луда Яна.

Видно от разрешително № *****от 21.12.2016г. жалбоподателите стопанисват Инсталация за производство на катодна мед и цинков сулфат, като инвестиционната им програма включва дейности в съответствие с условията на Комплексно разрешително № 117/2006г.

Изслушан в открито съдебно заседание, актосъставителят Т.И.А. установява, че АУАН е съставен след проверка, извършена въз основа на сигнал на телефон за спешни случаи 112, сочещ наличие на дренирани води към коритото на река Луда Яна  от езерото за богати разтвори, стопанисвано от жалбоподателите. А. сочи, че на 21.07.2017г. е извършена проверка на насипището за окисни и неконвенционни руди, заедно със самото „езеро за богати разтвори“, което е част от насипището. Установено е високо ниво на водите в езерото за богати разтвори, което води до дрениране към коритото на река Луда Яна, а това е обагрило водите на реката в бледосиво. Установява, че АУАН е съставен заради нарушение на условие 10.1.2.1 на Разрешително № 117. Актосътавителката изяснява, че има инсталирано съоръжение за измерване нивото на водата, за да не се допуска преливане, но повишението на това ниво предполага дрениране на води в коритото на реката. При проверката е констатирано, че преливането е организирано от дружеството – жалбоподател чрез преливник, а от там и през тръба, която излива количеството води от езерото във вада, директно заустена в река Луда Яна. От изслушването на актосъставителя се изясни, че преливникът е съоръжение, което би трябвало да спре изтичането на производствени води, като вид превенция, но в случай на големи количества вода,  той е послужил за път към вада и от там- направо към речните води.

От разпита на свидетелката П. Б. М. безспорно се установи, че именно тя е връчила препис от процесното НП срещу подпис на упълномощения представител на жалбоподателите.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установи, че дружеството-жалбоподател притежава комплексно разрешително за производство на катодна мед и цинков сулфат, като е разработило система за управление на околната среда и инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително. За развитието и на двете дейности, жалбоподателите стопанисват и експлоатират насипище за окисни и некондиционни руди в рудник „Цар Асен“, като са поели ангажименти за контрол  на инсталациите и емисиите в околната среда. Категорично се констатира, че при проверка въз основа на сигнал на телефон за спешни случаи 112, извършена на 21.07.2017г., е установено наличие на нерегламентирано изтичане на води от „езерото за богати разтвори“ към коритото на река Луда Яна с дебит от 10л/с. Проверката е констатирала, че това изтичане е през преливника на езерото, което е с изключително повишено ниво на водите, а преливникът на езерото е директно заустен в коритото на реката. Това е довело до оцветяване на речните води в бледосив цвят. Налице е нарушение на поетите от „Панагюрска минна компания“ ангажименти по отношение на инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително, които са поели още през 2013г., като Комплексдното разрешително е актуализирано през декември 2016г.

По делото не се събраха никакви доказателства, сочещи, че някой друг, а не дружеството- жалбоподател ползват езерото за богати разтвори. Не се установи кой друг осъществява дейност по Комплексно разрешително № 117/2006г.

Не се констатираха възражения от страна на жалбоподателите при връчването на констативния протокол. Нещо повече, не се установи и какви усилия са положени от страна на „Панагюрска минна компания“ АД за прекратяване на излива на води от преливника на езеро за богати разтвори във водите на река „Луда Яна“, и ако такива усилия все пак има- дали те са дали резултат.

По делото не се установиха нарушения на процедурата по съставяне на АУАН № 20/25.07.2017г., както и при изготвяне на наказателното постановление на РИОСВ Пазарджик

Така мотивиран на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20 от 19.12.2017 г.  на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик, с което на основание чл. 164, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, за нарушение на чл. 125, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда, на „П.м.к.“ АД, с ЕИК- 112622331, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Изп. директор К.В.Ч., е наложена имуществена санкция в размер на 10 000,00 (десет хиляди) лева.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пазарджик на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: