РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 28.11.2010г. до 05.12.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 43/2008, I състав Вещни искове АВТОТРАНС 1 ООД ГР.ПАНАГЮРИЩЕ ОБЩИНА ГР.ПАНАГЮРИЩЕ Председател и докладчик: ДИАНА С. СТАТЕЛОВА  Определение от 29.11.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 43/2008г. по описа на Панагюрския районен съд.
ОСЪЖДА „Авнтготранс 1” ООД гр.Панагюрище да заплати на Община Панагюрище сторените съдебно деловодни разноски в размер на 300лв. адвокатско възнаграждение.
Настоящото определение в частта му относно прекратяването подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението за ищцовото дружество и от днес за ответника Община Панагюрище, а в частта относно разноските подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението за ищцовото доружество и от днес за ответника Община Панагюрище.

 
2 Гражданско дело No 38/2009, I състав Делби Р.П.М. Ц.И.Ц. Председател и докладчик: ДИАНА С. СТАТЕЛОВА  Определение от 30.11.2010г.
ПРЕКРАТЯВА гр.д. № 38/2009 г. по описа на Панагюрския районен съд.
Настоящото определение подлежи на обжалване с частна жалба пред Пазарджишкия окръжен съд, в едноседмичен срок от съобщението до страните.

 
3 Гражданско дело No 5/2010, I състав Делби К.Н.М. К.Д.М. Председател и докладчик: ДИАНА С. СТАТЕЛОВА  Определение от 30.11.2010г., в законна сила от 30.11.2010г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 234 от ГПК, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

УТВЪРЖДАВА постигнатата в днешното съдебно заседание съдебна спогодба, която е в следния смисъл:
К.Н.М., с ЕГН-**********,***, ПОЛУЧАВА в дял и става изключителен собственик на следните моторни-превозни средства: товарен автомобил „Фиат Дукато” с рег. № РА 61 40 АК, с рама № ZFA23000005130489, с двигателен № 81404722011965166, бял на цвят, регистриран на 08.05.1995 г. на името на К.Д.М.; лек автомобил „Фолксваген Пасат” с рег. № РА 50 15 АМ, с рама № WVWZZZ3BZWE049615 и двигателен № 000402999, син на цвят, регистриран на 18.07.1997 г. на името на К.Д.М.; лек автомобил „Форд Орион” с рег. № РА 67 53 АА , с рама № WF0FXXGCAFКК09632, с двигател № RTBKK09632, червен на цвят, регистриран на 23.11.2000 г. на името на К.Д.М. и лек автомобил „Фиат Пунто” с рег. № РА 59 67 АМ, с рама № ZFA17600004118495 и двигател № 176В20006040512, цвят светло-сив металик, регистриран на 17.05.1995 г. на името на К.Д.М..
Стойността на получения от съделителката К.Н.М. дял възлиза на 9 038,00 (девет хиляди тридесет и осем) лв.
К.Д.М., с ЕГН-**********,***, ПОЛУЧАВА в дял и става изключителен собственик на: товарен автомобил „Пежо”, модел „290 Л” с рег. № РА 6916 АА, с рама № VF3290B5200273178, двигател № GJ06288477, бял на цвят, регистриран на 03.01.2001 г. на името на К.Д.М.; лек автомобил „Фиат Мареа” с рег. № РА 62 02 АС, с рама № ZFA18500000135137 и двигател № 182А70000683349, със светло-сив цвят, регистриран на 18.07.1998 г. на името на К.Д.М. и туристическо ремарке с рег. № РА 39 87 Е, с рама № 3379697, регистрирано на 26.03.1997 г. на името на К.Д.М..
Стойността на получения от съделителя К.Д.М. дял възлиза на 5 396,00 (пет хиляди триста деветдесет и шест) лв.
Страните не претендират уравняване на дяловете си.
Разноските между страните остават така, както са направени за всяка една от тях.
ОСЪЖДА К.Н.М., с ЕГН-**********,***, да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Панагюрския районен съд, сумата от 180,76 (сто и осемдесет лв. и 76 ст.) лв., представляваща държавна такса върху стойността на получения от нея дял.
ОСЪЖДА К.Д.М., с ЕГН-**********,***, да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Панагюрския районен съд, сумата от 108,92 (сто и осем лв. и 92 ст.) лв., представляваща държавна такса върху стойността на получения от него дял.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 5/2010 г. по описа на Панагюрския районен съд, като СПОГОДЕНО.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
4 Гражданско дело No 156/2010, I състав Облигационни искове ПИМО СВ ООД ДИМАН ООД Председател и докладчик: ДИАНА С. СТАТЕЛОВА  Решение от 03.12.2010г.
Така мотивиран, на основание чл. 258 и следващи, във връзка с чл. 86, ал.1 от Закона за задълженията и договорите, Панагюрския районен съд

Р Е Ш И:

ОСЪЖДА «Диман» ООД, с ЕИК: 112653654, със седалище и адрес на управление: гр.Панагюрище, ул.»Нистор Ружеков» № 1А, представлявано от Н.И.З. – управител, със съдебен адрес: гр.Панагюрище, ул.»Георги Бенковски» № 10, вх.А , ет.1 – адвокат ДКот Бургаска адвокатска колегия, да заплати на «ПИМО-СВ» ООД, с ЕИК: 112003845, със седалище и адрес на управление: ГР.П***,УЛ***, представлявано от управителя СНГ, със съдебен адрес: гр.Пазарджик, ул.»Иван Вазов» № 18 – адв.К.С. от ПзАК, сумата от 1162,24/хиляда сто шестдесет и два лева и 24 стотинки/ лв., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на влизане на настоящото решение в сила, до окончателно изплащане на вземането, като тази сума представлява остатък от неизплатена изцяло фактура № 656/11.02.2008г. на обща стойност 9518,02лв. и фактура № 1165/27.05.2010г.- за окончателно изплащане на извършени СМР по преустройство на обект в УПИ VІІІ-4346, находящо се в кв.149 по плана на гр.Панагюрище.
ОСЪЖДА «Диман» ООД, с ЕИК: 112653654, със седалище и адрес на управление: гр.Панагюрище, ул.»Нистор Ружеков» № 1А, представлявано от Н.И.З. – управител, със съдебен адрес: гр.Панагюрище, ул.»Георги Бенковски» № 10, вх.А , ет.1 – адв.ДКот Бургаска адвокатска колегия, да заплати на «ПИМО-СВ» ООД, с ЕИК: 112003845, със седалище и адрес на управление: ГР.П***,УЛ***, представлявано от управителя СНГ, със съдебен адрес: гр.Пазарджик, ул.»Иван Вазов» № 18 – адв.К.С. от ПзАК, сумата от 291,96/двеста деветдесет и един лева и 96 стотинки/лв. представляваща обезщетение за забава за периода от 12.02.2008г. до 23.11.2009г. върху сумата от 1162,24лв.
ОСЪЖДА «Диман» ООД, с ЕИК: 112653654, със седалище и адрес на управление: гр.Панагюрище, ул.»Нистор Ружеков» № 1А, представлявано от Н.И.З. – управител, със съдебен адрес: гр.Панагюрище, ул.»Георги Бенковски» № 10, вх.А , ет.1 – адвокат ДКот Бургаска адвокатска колегия, да заплати на «ПИМО-СВ» ООД, с ЕИК: 112003845, със седалище и адрес на управление: ГР.П***,УЛ***, представлявано от управителя СНГ, със съдебен адрес: гр.Пазарджик, ул.»Иван Вазов» № 18 – адв.К.С. от ПзАК, сторените съдебно деловодни разноски в размер на 444,55лв./четиристотин четиридесет и четири лева и 55 стотинки/, представляващи сбор от сумата 40,94лв./четиридесет лева и 94 стотинки/ -държавна такса по първоначално предявения иск, допълнителна държавна такса в размер на 17,23лв./седемнадесет лева и 23 стотинки/, адвокатско възнаграждение в размер на 300,00лв./триста лева/, възнаграждение в размер на 80,00лв./осемдесет лева/- за вещо лице, 4,38лв./четири лева и 38 стотинки/- пощенски разходи и 2,00лв. /два лева/-банкови такси.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено с мотивите.

 
5 Гражданско дело No 498/2010, I състав Развод и недейств. на брака Г.М.П. М.Г.П. Председател и докладчик: ДИАНА С. СТАТЕЛОВА  Решение от 02.12.2010г., в законна сила от 02.12.2010г.
Така мотивиран, на основание чл. 330, ал.3 от ГПК във връзка с чл. 50 от СК, Панагюрският районен съд

Р Е Ш И:

ДОПУСКА РАЗВОД между Г.М.П., с ЕГН-**********,***, със съдебен адрес: гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски” № 8 – адвокат Ц.Ч., от Софийска АК и М.Г.П., с ЕГН-**********,***, като прекратява гражданския брак, сключен на 27.11.1993 г. с Акт за граждански брак №140/27.11.1993г. на Община Панагюрище, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между Г.М.П., с ЕГН-**********,***, със съдебен адрес: гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски” № 8 – адвокат Ц.Ч., от Софийска АК и М.Г.П., с ЕГН-**********,***е относно последиците от прекратяването на брака, съгласно което:
Упражняването на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете Георги Марков П., с ЕГН- **********, да се упражняват от М.Г.П., като Г.М.П. да взема при себе си детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9 часа в събота до 18 часа в неделния ден, както и един месец през лятото, когато бащата не е в отпуск, или по споразумение с него.
ОСЪЖДА Г.М.П., с ЕГН-**********,***, със съдебен адрес: гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски” № 8 – адвокат Ц.Ч., от Софийска АК, да заплаща на непълнолетния си син Георги Марков П., с ЕГН- **********, чрез неговия баща и законен представител М.Г.П., месечна издръжка в размер на 60,00 (шестдесет)лв., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение, до настъпване на обстоятелства, обуславящи нейното изменение или прекратяване.
Семейното жилище, представляващо представляващо собственост на родителите на молителя П. да остане за ползване от М.П..
ИЗДРЪЖКА между молителите няма де се дължи.
Г.М.П., след прекратяване на брака да носи предбрачното си фамилно име -ФУТЕКОВА.
ОСЪЖДА Г.М.П., с ЕГН-**********,***, със съдебен адрес: гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски” № 8 – адвокат Ц.Ч., от Софийска АК, да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната система и по сметка на Районен съд Панагюрище, сумата от 43,20 лв.(четиридесет и три лева и 20 стотинки) - държавна такса за дължимата на непълнолетното дете Георги Марков П. месечна издръжка в размер 60,00 лв..
ОСЪЖДА М.Г.П., с ЕГН-**********,***, да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната система и по сметка на Районен съд Панагюрище сумата от 15,00 (петнадесет) лв., представляваща допълнителна държавна такса за постановяване на решението.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
6 Гражданско дело No 597/2010, I състав Развод по взаимно съгласие Н.Д.М.,
К.С.М.
  Председател и докладчик: ДИАНА С. СТАТЕЛОВА  Решение от 03.12.2010г.
Така мотивиран, на основание чл. 330, ал.3 от ГПК, във връзка с чл. 50 от СК, Панагюрският районен съд

Р Е Ш И:

ДОПУСКА РАЗВОД между К.С.М., с ЕГН- **********,*** и Н.Д.М., с ЕГН- **********,***- и двамата със съдебен адрес: гр. Панагюрище, ул. „Г. Бенковски” №6- адвокат Г.М. от Пазарджишка адвокатска колегия, като прекратява гражданския брак, сключен на на 22.12.1990г. с Акт за сключен граждански брак № 179 от 22.12.1990г. на Община Панагюрище, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между К.С.М., с ЕГН- **********,*** и Н.Д.М., с ЕГН- **********,***- и двамата със съдебен адрес: гр. Панагюрище, ул. „Г. Бенковски” №6 - адвокат Г.М. от Пазарджишка адвокатска колегия, споразумение относно последиците от прекратяването на брака, съгласно, което:
ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ - Придобитият в съпружеска имуществена общност лек автомобил марка „Ситроен”, модел „Ксантия”, с ДР № РА 44 33АХ, със застрахователна стойност в размер на 800,00 лв./осемстотин лева/, да остане в дял на Н. Д.М., като за уравняване на дяловете молителката К.С.М. да получи сумата от 100,00 лв./сто лева/.
Банковия кредит, получен по време на брака от Н.М. да се погасява от Н.Д.М..
Молителите нямат направени по време и във връзка с брака дарения на особена стойност помежду им и от членове на семейството.
Не се поставя въпрос за упражняване на родителски права, издръжка на децата и режим на контакти с другия родител, тъй като страните нямат родени от брака деца.
СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр.Панагюрище, ул.”30 декември” № 59, представляващо лична собственост на молителя Н.Д.М. остава за ползване от Н.Д.М..
Фамилно име на К.С.М., след прекратяване на брака да бъде нейното брачно фамилно име – М..
ОСЪЖДА К.С.М., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес гр. Панагюрище, ул. „Г. Бенковски” №6- адвокат Г.М. от Пазарджишка адвокатска колегия, да заплати в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт и по сметка на Районен съд- Панагюрище, сумата от 17,00 лв./седемнадесет лева/, представляваща държавна такса, формирана върху стойността на получаваното от нея парично уравнение на дяловете от придобитото по време на брака движимо имущество в размер на 2,00лв./два лева/ и сумата от 15,00 лв./петнадесет лева/- допълнителна държавна такса за постановяване на решението.
ОСЪЖДА Н.Д.М., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес: гр. Панагюрище, ул. „Г. Бенковски” №6- адвокат Г.М. от Пазарджишка адвокатска колегия, да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд- Панагюрище, сумата от 4,00 лв., представляваща държавна такса, формирана върху стойността на получаваното от него в дял движимо имущество.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
7 НОХД No 59/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РП ГР.ПАНАГЮРИЩЕ Т.С.В. Председател и докладчик: ЦВЯТКО Н. МАНГОВ  Присъда от 29.11.2010г.
П Р И С Ъ Д И:

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ Т.С.В., роден на 19.09.1090 год. в гр. Пазарджик, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, работник в автомивка в гр. Пазарджик, осъждан, с ЕГН – **********, за НЕ ВИНОВЕН в това, че на 01.08.2009 година, в местността “Враджеви кории”, землището на с. Дюлево, област Пазарджик, чрез използуване на моторно превозно средство - лек автомобил “Фолксваген Голф” с регистрационен № РА 18 45 ВА, собственост на Валентин Христов Бодуров от гр. Пещера, направил опит да отнеме оставени без постоянен надзор чужди движими вещи – 140 кг. пшеница и 10 литра дизелово гориво на обща стойност 32,50 лева от владението на Е.Л.К. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието му е останало недовършено, поради независещи от него причини – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, предложение първо и т. 2, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 18, ал. 1 от НК, поради което и на осн. чл. 9, ал. 2 от НК, го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение, за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, предложение първо и т. 2, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 18, ал. 1 от НК.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, а именно: 1 брой найлонов чувал с жито – пшеница 35 кг., пластмасова туба от минерална вода 10 л., пълна с жълтокафява течност с мирис на нафта, оставени на отговорно пазене у Е.Л.К., ПОСТАНОВЯВА, да се ВЪРНАТ на Е.Л.К..
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, а именно: 4 броя найлонови чували и празна метална кофа, оставени на отговорно пазене у Е.Л.К., след влизане на присъдата в сила, да се ВЪРНАТ на Стоянка Петкова Веселинова, от с. Блатница, обл. Пазарджик, ул. “Шестнадесета” № 8.
Присъдата е неокончателна и подлежи на въззивно обжалване и протест пред Пазарджишкия окръжен съд в петнадесетдневен срок от днес.


Т.С.В.
П Р И С Ъ Д И:

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ Т.С.В., роден на 19.09.1090 год. в гр. Пазарджик, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, работник в автомивка в гр. Пазарджик, осъждан, с ЕГН – **********, за НЕ ВИНОВЕН в това, че на 01.08.2009 година, в местността “Враджеви кории”, землището на с. Дюлево, област Пазарджик, чрез използуване на моторно превозно средство - лек автомобил “Фолксваген Голф” с регистрационен № РА 18 45 ВА, собственост на Валентин Христов Бодуров от гр. Пещера, направил опит да отнеме оставени без постоянен надзор чужди движими вещи – 140 кг. пшеница и 10 литра дизелово гориво на обща стойност 32,50 лева от владението на Е.Л.К. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието му е останало недовършено, поради независещи от него причини – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, предложение първо и т. 2, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 18, ал. 1 от НК, поради което и на осн. чл. 9, ал. 2 от НК, го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение, за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, предложение първо и т. 2, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 18, ал. 1 от НК.


 
8 НАХД No 202/2010, I състав Административни дела ЕТ ТАНГРА-ВЕСЕЛКА ДИМОВА РИОКОЗ ГР.ПАЗАРДЖИК,
В.В.Ш.
Председател и докладчик: ДИАНА С. СТАТЕЛОВА  Решение от 03.12.2010г.
Така мотивиран на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Панагюрският районен съд

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯВА наказателно постановление № 399, издадено на 30.06.2005 г. от Директора на РИОКОЗ гр. Пазарджик - д-р Фани Георгиева Петрова, с което за нарушение на чл. 12, Параграф № 58 от Закона за храните, на основание чл. 48, ал. 2 от Закона за храните, на ЕТ „ТАНГРА – В.Д.”, с БУЛСТАТ № 112548240, със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, ж. к. „Оптикоелектрон І”, бл. 9, вх. Б, ет. 1, ап. 17, представлявано от В.Д.М., с ЕГН – **********, е наложена имуществена санкция в размер на 200,00 /двеста/ лева.
Решението подлежи на обжалване и протест пред Административен съд - Пазарджик на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава ХІІ от АПК в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено с мотивите.

 
9 НЧХД No 276/2010, I състав НЧХД К.И.У. С.С.К. Председател и докладчик: ЦВЯТКО Н. МАНГОВ  Присъда от 29.11.2010г.
П Р И С Ъ Д И :

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ С.С.К., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, женен, на работа към***гр. Панагюрище, като ***неосъждан, с ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на 22.09.2010 година, около 09,30 ч., в м-та „Бялата кал”, в землището на гр. Панагюрище, чрез удар с ръка в областта на лицето и на устата, причинил на К.И.У.,***, лека телесна повреда, изразяваща се в рана с отток в областта на носа с размери 1см. - 0,5 см., две рани с отток в областта на горна устна с размери 0,5 - 0,2 см. и отток с размери: 2 см. – 1 см. – престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 130, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 78а, ал. 1 от НК, го освобождава от наказателна отговорност, като му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева, платима в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ С.С.К., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, женен, на работа към***гр. Панагюрище, като ***неосъждан, с ЕГН - **********, за НЕ ВИНОВЕН в това, че на 22.09.2010 година, около 09,30 ч., в м-та „Бялата кал”, в землището на гр. Панагюрище, обидил с думи К.И.У.,***, „Да те еба в дъртака” – престъпление по чл. 146, ал. 1 от НК, като го ОПРАВДАВА по повдигнатото частно обвинение.
ОСЪЖДА С.С.К., с посочен по-горе адрес и ЕГН, да ЗАПЛАТИ на К.И.У.,***, с ЕГН – **********, сумата 500,00 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпените неимуществени вреди – болки и страдания, в резултат на нанесената му лека телесна повреда, ведно със законната лихва, считано от 22.09.2010 г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ предявеният граждански иск до размера от 1 500, 00 лв., като НЕОСНОВАТЕЛЕН.
ОТХВЪРЛЯ предявеният граждански иск от К.И.У.,***, с ЕГН – ********** против С.С.К.,***, със снета самоличност и ЕГН, за претърпени неимуществени вреди за престъплението по чл. 146, ал. 1 от НК, в размер на 1000,00 /хиляда/ лева, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.
ОСЪЖДА С.С.К.,***, със снета самоличност и ЕГН, да ЗАПЛАТИ на К.И.У., със снета самоличност и ЕГН, сумата 166,00 /сто шестдесет и шест/ лева, разноски по делото, изчислени по компенсация.
ОСЪЖДА С.С.К.,***, със снета самоличност и ЕГН, да заплати ДТ в размер на 50,00 /петдесет/ лева, платима в полза на Държавата, по сметка на съдебната власт върху уважената част на гражданския иск.
Присъдата е неокончателна и подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

С.С.К.
П Р И С Ъ Д И :

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ С.С.К., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, женен, на работа към***гр. Панагюрище, като ***неосъждан, с ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на 22.09.2010 година, около 09,30 ч., в м-та „Бялата кал”, в землището на гр. Панагюрище, чрез удар с ръка в областта на лицето и на устата, причинил на К.И.У.,***, лека телесна повреда, изразяваща се в рана с отток в областта на носа с размери 1см. - 0,5 см., две рани с отток в областта на горна устна с размери 0,5 - 0,2 см. и отток с размери: 2 см. – 1 см. – престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 130, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 78а, ал. 1 от НК, го освобождава от наказателна отговорност, като му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева, платима в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ С.С.К., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, женен, на работа към***гр. Панагюрище, като ***неосъждан, с ЕГН - **********, за НЕ ВИНОВЕН в това, че на 22.09.2010 година, около 09,30 ч., в м-та „Бялата кал”, в землището на гр. Панагюрище, обидил с думи К.И.У.,***, „Да те еба в дъртака” – престъпление по чл. 146, ал. 1 от НК, като го ОПРАВДАВА по повдигнатото частно обвинение.

 
10 НАХД No 289/2010, I състав Административни дела ПАНАГЮРИЩЕТРАНС ООД ДА МТН-ГД ИДТН,
М.Г.Г.
Председател и докладчик: ЦВЯТКО Н. МАНГОВ  Решение от 02.12.2010г.
НП-изменено ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН,
Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯВА наказателно постановление № 10-1102/ от 20.09.2010 г. на Главния директор на ГД ИДТН, с което на “ПАНАГЮРИЩЕТРАНС” ООД, БУЛСТАТ 112533797, със седалище и адрес на управление: гр.Панагюрище, ул. “Георги Бозаджиев” № 13, представлявано от управителя С.И.В., с ЕГН-**********, за нарушение на чл. 141 ал.1 т.4 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеродни газове, на основание чл. 83 от ЗАНН и чл. 55 ал.2 от ЗТИП, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1000,00 лв., като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 1000,00 лв. на 400,00 (четиристотин) лв.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пазарджик на основанията, предвидени в НПК, и по реда на Глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.