МОТИВИ:

 

 

Производството е по реда на глава ХХVІІІ от НПК.

Образувано е по предложение на Районна прокуратура П., за освобождаване от наказателна отговорност на Н.Г.М.,***, за престъпление по чл. 354в, ал.5, във вр. с ал. 1 от НК, за това, че на 09.08.2018 г., в гр. П., без надлежно разрешително, е държал високорискови наркотични вещества – канабис (марихуана), със съдържание на активен компонент (ТХК) тетрахидроканабинол- 8,9 тегловни %, с нетно тегло 1,06 грама, на стойност 6,36 лв., в нарушение на установените в чл. 30 от ЗКНВП правила, като случаят е маловажен.

В проведеното съдебно заседание представителят на Районна прокуратура П. поддържа обвинението.

В хода на разследването обвиняемия Н.Г.М. признава всички факти и обстоятелства по повдигнатото обвинение, не дава обяснения.

 Деянието му се доказва по категоричен и несъмнен начин от събраните по делото писмени и гласни доказателства.

Видно от приложената по делото докладна записка, изготвена на 09.08.2018г. от Оперативен работник М.Б. *** при ОД на МВР Пазарджик в 08,30 часа на 09.08.2018г. е провел среща с доброволен заявител, пожелал анонимност и от него е научил, обвиняемия Н.М. системно употребява наркотични вещества в компания на други лица от криминалния контингент на гр. П.. заявителят е съобщил, че М. *** в жилище, представляващо собственост на бившата му съпруга и негова и именно там държи марихуана за лична употреба.

По делото е рпиложен протокол за претърсване и изземване в неотложни случаи, с последващо съдебно одобрение, в едно с фотоалбум към него, изготвен на 09.08.2018г., от който се констатира ,че претърсването и изземването е извършено в недвижим имот с административен адрес гр. П., ул. „А.З.“, № *, представляващо първи жилищен етеж на масивна жилищна сграда на два етажа, който е с площ около 97 кв.м. Посочено е, че в югозападната част на жилището има кухненски бокс, в който на горен шкаф, разположен на южната стена, с монтиран абсорбатор, е намерено прозрачно пликче, тип „спейс бек“, съдържащо суха зелена на цвят листна маса и бяло картонено листче, с общо тегло от 3,73 гр. ведно с опаковката. Веществото, съгласно протокола, подложено на полеви тест, е реагирало на канабис.

По делото е приложено определение от 09.08.2018г., постановено по ЧНД № 226/2018г. по описа на РС П., с което протокола за извършеното претъсване и изземване е одобрен и превърнат в неразделна част на досъдебно производство № 257/2018г., по описа на РУ П. при ОД на МВР Пазарджик.

Видно от приложената по делото Заповед за задържане на лице рег. № 310з-135/09.08.2018 г. е, че обвияемият Н.Г.М. е задържан за срок от 24 часа, на основание чл. 72, ал.1, т.1 от ЗМВР.

По делото е приета съдебно-химическа експертиза, изготвена на 28.08.2018г., от чието заключение се установява, че при изследването на представената суха зелена на цвят растителна маса е констатирано, че същата представляват марихуана, с общо нетно тегло от 1,06 гр. и съдържание на активен компонент – тетрахидроканабинол (ТХК) - 8,9 тегловни %. Вещото лице сочи, че марихуаната (коноп, канабис) е включена в Приложение № 1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като растения с висока степен на риск за общественото здраве.

По делото е приет Приемо-предавателен протокол № 57465/05.09.2018г., издаден от ЦМУ, от който се установява, че хартиено пликче, с общо тегло 1,06 гр. е предадено в ЦМУ.

 

По делото е приложена Справка за съдимост рег. № 408/09.08.2018г., от което се установява, че обвиняемия Н.Г.М. не е осъждан.

Видно от приложената по делото Характеристична справка на обвиняемия Н.Г.М. е, че същият е неженен, има едно малолетно дете и се ползва с добро име в квартала, в който живее.

По делото е приложена Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние, от която се установява, че обвиняемия Н.Г.М. получава трудови възнаграждения, в общ размер 15 000,00 лв. годишно и притежава МПС – лек автомобил, марка „БВР“, модел „Х 5“.

По делото е разпитан свидетелят М.П.Б., чийто показания съдът цени изцяло като безпротиворечиви със събраните по делото доказателства. От показанията на Б. се установява, че на 09.08.2018г. е срещнал обвиняемия за първи път, тъй като в РУ П. при ОД на МВР Пазарджик е постъпил сигнал от анонимен източник, че обвиняемия М. държи и съхранява в себе си наркотични вещества. Свидетелят сочи, че по време на проверката, около 10,30 часа на 09.08.2018г. е установено, че М. държи и съхранява наркотични вещества в жилището си, като те са открити в шкаф в едно от помещенията. Свидетелят сочи, че след извършеното претърсване и изземване обвиняемият е посочил, че държи и съхранява веществата за лична употреба.

От съвкупната преценка на всички събрани доказателства, се налага категоричния и несъмнен извод, че обвиняемият е автор на деянието. Събраните по делото доказателства са еднозначни и липсва основание за извеждане на друг извод, различен от направеният, а именно - че обвиняемият е извършил престъплението, в което е обвинен от Районна прокуратура П..

При така установеното от фактическа страна и от правна страна, настоящият състав на съда намира, че обвиняемият Н.Г.М. е осъществил както от обективна, така и от субективна страна състава на престъплението по чл. 354в, ал.5, във вр. с ал. 1 от НК, като без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества – канабис (марихуана), със съдържание на активен компонент (ТХК) тетрахидроканабинол -8.9 тегловни %, с нетно тегло 1,06 грама, на стойност 6,36 лв., в нарушение на установените в чл. 30 от ЗКНВП правила, което деяние е установено по надлежен ред чрез съдебно-химическа експертиза.

Престъплението е формално, като за осъществяване на състава му не е нужно настъпването на друг резултат, като именно с инкриминирането му се оказва наказателно -правна закрила на обществените отношения.

Деянието е осъществено при форма на вина пряк умисъл, обвиняемият е съзнавал общественоопасните последици и пряко е целял тяхното настъпване.

При определяне на вида и размера на наказанието, съдът обсъди всички смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, мотивите и подбудите за извършване на деянието, степента на обществена опасност на деянието и дееца, както и всички други обстоятелства имащи значение за определяне на наказанието и наложи наказание при приложението на чл. 78а, ал.1 от НК – като М. бе освободен от наказателна отговорност и му бе наложено административно наказание глоба в размер на 1000,00 лв.

Като смекчаващи вината обстоятелства съдът отчете направените от Н.М. самопризнания, доброволното предаване на държаните от него количества марихуана, съхранявани в дома му, оказаното съдействие за разкриване на обективната истина, поведението на обвиняемия при извършването на проверката от страна на полицейските служители, изрядно процесуално поведение по време на съдебното производство.

Отегчаващи вината обстоятелства – няма.

Степента на обществена опасност на деянието е завишена предвид високата степен на риск за общественото здраве, която крие марихуаната като растение.  

За престъплението по смисъла на чл. 354в, ал.5, във вр. с ал. 1 от НК, в извършването на което обвиняемият М. бе признат за виновен, се предвижда наказание от  лишаване от свобода до 1 година и глоба от 1 000,00 лв. – за маловажни случаи, какъвто е настоящия.

Съдът счита, че така определеното по вид и размер наказание е справедливо и съответства на извършеното, както и че налагане на наказание в този вид и размер, ще бъде достатъчно за постигане целите на наказанието, предвидени в чл. 36 от НК.

На основание чл. 354а, ал.6 от НК, предметът на престъплението – марихуана с тегло 1,06 грама, изпратена на Агенция „Митници“ с Приемо- предавателен протокол № 57465 от 05.09.2018 г., на основание чл. 91 от ЗКНВП, бе отнет в полза на Държавата, като след влизане в сила на съдебния акт следва това количество да бъде унищожено по предвидения законов ред.

Причините за извършване на деянието са ниската степен на правна култура на обвиняемия и незачитане на установения законов ред, както и липсата на съзнание за високата степен на риск за общественото здраве, която крие марихуаната като растение.

Така мотивиран, съдът постанови своето решение.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: