МОТИВИ:

 

Производството е по реда на глава ХХVІІІ от НПК.

Образувано е по предложение на Районна прокуратура Панагюрище, за освобождаване от наказателна отговорност на Г.Т.Т.,***,  за престъпление по чл.345, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, за това, че на 17.10.2018г. в село Левски, община Панагюрище е управлявал МПС – мотоциклет, марка „Х.“, с номер на рамата **-*******, без регистрациоионна табела, нерегистрирано по надлежния ред съгласно Наредба № І-45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркетата, теглени от тях– чл.345, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.

В проведеното съдебно заседание представителят на Районна прокуратура Панагюрище поддържа обвинението.

Разпитан в хода на разследването подсъдимият Т. признава своята вина, дава обяснения. Разпитан в хода на съдебното следствие признава вината си, дава обяснения.

От представената по делото Справка за съдимост рег. № 517/19.10.2018г., издадена от Районен съд гр.Панагюрище се констатира, че Г.Т.Т. е осъждан за кражба и увреждане на чужда движима вещ.

От Характеристична справка на обвиняемия Г.Т.Т. се констатира, че същият е неженен, със средно образование, скромен и отговорен, ползва се с добро име сред жителите на село Е., община Панагюрище.

От приложената Справка в АИС на МВР се констатира, че съществуват данни за заявителски материали по отношение на обвиняемия Г.Т. по повод престъпленията, за които същият е осъждан.

От приложената по делото Справка за нарушител -водач се установява, че обвиняемият Т. не притежава СУМПС.

От приложената по делото Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние се установява, че обвиняемият живее с родителите си в едно домакинство, годишните му доходи възлизат на 9 600,00лв., като не притежава недвижими имоти и движими вещи.

Съгласно приложения по делото Протокол за оглед на веществени доказателства и придружаващия го фотоалбум, се установява, че един брой черен на цвят мотоциклет с надпис на двигателя „Х.“, без регистрационна табела, като  върху капака на двигателя е намерен релефно изобразен надпис Н.“, вбит в метала, а в долната срединна част на рамата на мотоциклета, под мястото на стъпване, върху метална табела е немерен вбит в метала надпис „**-*******“.

По делото е приложен Протокол за доброволно предаване, от който се констатира, че Г.Т. доброволно е предал мотоциклета и контактния му ключ за съхранение в РУ- Панагюрище при ОД на МВР- Пазарджик.

От приложените по делото 2 броя АУАН се констатира, че на Т. е наложено административно наказание за това, че управлява МПС без свидетелство за правоуправление на МПС, както и затова, че процесното МПС не е регистрирано по надлежния ред.

От заповед за задържане на лице № 310зз-157/17.10.2018г. се констатира, че Г.Т.Т. е бил задържан за 24 часа по реда на ЗМВР заради извършено престъпление по чл. 345, ал.2 от НК – Управлява МПС, което не е регистрирано по надлежния ред.

Видно от приложената по делото Фактура № 400/28.03.2008г. Т.Н.Т.,***, е закупил мотопед марка „Х.“ модел „DIO“, с обем 49 куб.см. и двигател № ************. Този факт се потвърждава и от приложения по делото Договор за покупко-продажба на МПС, сключен на 28.03.2008г., от който се вижда, че Т.Н.Т., е закупил процесния мотоциклет от „НТТ-3“ ООД.

Разпитан в съдебно заседание, свидетелят Д.Г.К. сочи, че на 17.10.2018г., в с. Левски, по пътя от с. Е., при извършена проверка е установил, че обвиняемия Т. не притежава свидетелство за упраление на МПС, а моторното превозно средство, което е управлявал, не е било регистрирано по съответния ред чрез подаване на данните на мотоциклета в РУ Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик. Сочи, че обвиняемият е обяснил при проверката, че никога не е карал курсове за придобиване на правоспособност и никога не е регистрирал мотоциклета си, като е заявил също, че собствеността върху МПС е негова, без да представи доказателства за това.

От разпита на свидетеля Г.П.П. се установява, че управляваното от обвиняемия МПС е забелязано от свидетеля П. от голямо разстояние и при спирането за проверка, Т. не е успял да представи никакви документи – нито за собственост на МПС, нито документи за самоличност. При справка, извършена от свидетеля П. *** при ОД на МВР Пазарджик е установено, че обвиняемият Т. няма свидетелство за управление на МПС, за което му е съставен АУАН, като не притежава и документ за регистрация на управляваното от него МПС. Заявил е на свидетелите по време на проверката, че мотоциклетът е закупен преди известен период от време.

Съдът цени показанията и на двамата разпитани свидетели, като непротиворечиви с останалите, събрани по делото доказателства.

Изслушан в съдебно заседание, обвиняемият Г.Т. признава обвинението, сочи, че мотоциклетът е закупен и се води на името на баща му Т.Н.Т., с когото е сключен договор за покупко-продажба на това МПС.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установи, че  обвиняемият Г.Т.Т. не притежа СУМПС. Установи се, че от на 28.03.2008г., с договор за покупко- продажба на моторно превозно средство, баща му Т.Н.Т. е закупил мотопед марка „Х.“ модел „DIO“, с обем 49 куб.см. и двигател № ************, като се установи, че това МПС не е регистрирано съгласно изискванията на Наредба № І-45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркетата, теглени от тях– чл.345, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.

Видно от събраните доказателства, на 17.10.2018г., в с. Левски, обвиняемият Г.Т.Т. е управлявал МПС- мотоциклет, въпреки че не притежава СУМПС и превозното средство не е регистрирано по надлежния ред.

От съвкупната преценка на всички събрани доказателства, се налага категоричния и несъмнен извод, че обвиняемият е автор на деянието. Събраните по делото доказателства са еднозначни и липсва основание за извеждане на друг извод, различен от направения, а именно, че обвиняемият Т. е извършил престъплението, в което е обвинен от Районна прокуратура - Панагюрище.

При така установеното от фактическа страна и от правна страна, настоящият състав на съда намира, че обвиняемият Г.Т.Т. е осъществил както от обективна, така и от субективна страна състава на престъплението по чл.345, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК, като на 17.10.2018г. в село Левски, община Панагюрище е управлявал МПС – мотоциклет, марка „Х.“, с номер на рамата **-*******, без регистрациоионна табела, нерегистрирано по надлежния ред съгласно Наредба № І-45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркетата, теглени от тях– чл.345, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.

Това престъпление е установено след надлежна проверка, извършена от служителите на РУ Панагюрище при ОДМВР Пазарджик – свидетелите Д.К. и Г.П..

Престъплението е формално, като за осъществяване на състава му не е нужно настъпването на друг резултат, като именно с инкриминирането му се оказва наказателно -правна закрила на обществените отношения, в рамките на които се гарантира сигурността на автомобилния транспорт на по-ранен етап, преди настъпването на друг вредоносен резултат.

Деянието е осъществено при форма на вина -пряк умисъл, обвиняемият е съзнавал общественоопасните последици и пряко е целял тяхното настъпване.

При определяне на вида и размера на наказанието, съдът обсъди всички смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, мотивите и подбудите за извършване на деянието, степента на обществена опасност на деянието и дееца, както и всички други обстоятелства, имащи значение за определяне на наказанието и наложи наказание при приложението на чл. 78а, ал.1 от НК – като Г.Т.Т. бе освободен от наказателна отговорност и му бе наложено административно наказание глоба в размер на 1000,00 лв.

Като смекчаващи вината обстоятелства съдът отчете направените от Т. самопризнания и пълното съдействие на служителите на РУ Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик по време на проверката, както и дадените в открито съдебно заседание обяснения.

Отегчаващи вината обстоятелства –  утежнено съдебно минало и управление на МПС без свидетелство за правоуправление на такова.

Степента на обществена опасност на деянието е завишена предвид факта, че същото се извършва в тъмната част на деня и по улиците на село Левски.  

За престъплението, в извършването на което обвиняемият Т. бе признат за виновен, се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или глоба от 500,00 до 1000,00лв.  

Съдът счита, че така определеното по вид и размер наказание е справедливо и съответства на извършеното, както и че налагане на наказание в този вид и размер, ще бъде достатъчно за постигане целите на наказанието предвидени в чл. 36 от НК.

Причини за извършване на деянието са ниската степен на правна култура на обвиняемия Т., проявената от него самонадеяност и незачитане на Закона за движение по пътищата.

Така мотивиран, съдът постанови своето решение.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: