П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

година 2018                                                                                          град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД                                                                            

На 08 ноември                                                                        година 2018

В публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИАНА СТАТЕЛОВА

                                                                                      

     Съдебни заседатели: 1. С.Е.

                                     2. Л.М.                                                   

Секретар: Иванка Палашева

Прокурор: Красимир Танев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стателова

НОХ дело № 234 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 11,46 се явиха:

 

         РАЙОННА ПРОКУРАТУРА град Панагюрище – Районен прокурор Красимир Танев, явява се лично.

ПОДСЪДИМ – Х.Г.П. - редовно призован, явява се лично и със защитника си, адв. Р.К., от ПзАК, упълномощен от досъдебното производство.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОР - Да се даде ход на делото.

АДВ. К. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че следва да проведе разпоредително заседание, на което да се обсъдят въпросите по чл. 248 от НПК, с оглед на което и за обсъждане на тези въпроси

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ.

Съдът сне самоличността на подсъдимия П..

Х.Г.П., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, със средно специално образование, безработен в момента, неосъждан, с ЕГН: **********.

ПОДС. П. - Получил съм препис от обвинителния акт, преди повече от седем дни.

На подсъдимия се разясниха правата по чл.55, чл.115, ал.4 и чл.274 от НПК.

ПОДС. П. - Наясно съм с правата си.

Не се направиха отводи на съда, секретаря и прокурора.

Съдът дава възможност на страните да вземат отношение по въпросите, визирани в чл. 248 от НПК.

ПРОКУРОРА: Госпожо председател, уважаеми съдебни заседатели, имаме готовност със защитника на обвиняемия П., да направим искане за приключване на настоящото дело със споразумение. Предвид на това, молим да ни дадете възможност да изложим параметрите на споразумението. Считам, че делото е подсъдно на РС Панагюрище и няма основания за неговото прекратяване или спиране в настоящия момент. Като наблюдаващ прокурор на ДП считам, че в хода на ДП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да доведат до ограничаване правата на обвиняемия П. и предвид това намирам, че са налице всички основания за разглеждане на делото. Налице са основания за разглеждане на делото по особените правила, а именно сключване на споразумение, което сме обсъдили със защитата на подсъдимия. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати. Искания за събиране на нови доказателства нямам. По отношение на мярката за неотклонение „подписка“, с оглед на това, че е най-леката допустима считам, че е адекватна на обвинението и следва да остане така, в този вид до приключване на съдебното производство. Няма да соча нови доказателства. Нямам искане за събиране на такива. С оглед на всичко това, са на лице основания, за да насрочите за разглеждане в настоящото съдебно заседание.

АДВ. К. – Уважаема госпожо Председател, споделям казаното от прокурора. Делото е подсъдно на РС Панагюрище, не са допуснати съществени процесуални нарушения в ДП. Признаваме всички факти и обстоятелства на лице е процесуална възможност за приключване на процеса със споразумение, за което имаме уточнени параметри. Процесуалния кодекс допуска да се сключи такова споразумение.

ПОДС. П. – Поддържам казаното от защитника ми и нямам какво да добавя.

Съдът, на основание чл. 252, ал.1 от НПК пристъпва към разглеждане по реда на глава Двадесет и девета от НПК.

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Докладва се делото от районен прокурор Красимир Танев.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаема госпожо Председател, със защитника на подсъдимия П. постигнахме споразумение в следния смисъл и параметри:

Обвиняемия Х.Г.П. да се признае за виновен в извършване на престъпление по чл. 354а, ал. 3 от НК във вр. с чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК, като се съгласява да му бъде наложено наказание на основание чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б”, предложение последно от НК. Във връзка с посочения състав чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК, да се наложи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, което да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ, на основание чл. 55а, ал. 1 т.1 от НК, като налага кумулативно предвиденото наказание глоба в размер на 2000,00 лв. Възпитателната работа да се възложи на Възпитателната комисия при Община Панагюрище, като на основание чл. 189 ал.3 от НПК П. приема да заплати по сметка на Областната Дирекция на МВР Пазарджик, направените разноски, в размер на 94,00 лв.

Относно веществените доказателства,  а именно: 123,48 грама марихуана, запечатана в полиетиленов плик със силиконов печат „РДВР Пловдив 0,53“, изпратени за съхранение в Агенция „Митници“ с приемо предавателен протокол № 56062 от 12.07.2018г., на основание чл. 91 от ЗКНВП, на основание чл. 354а, ал. 6 от НК, да се отнемат в полза на държавата, като след влизане в сила на споразумението,  да се постанови тяхното унищожаване. Уважаема г-жо съдия, уважаеми съдебни заседатели, след като прецените, че така изложените параметри на споразумението не противоречат на закона и на морала, моля да одобрите същото и впишете в протокола от днешното съдебно заседание.

ПОДСЪДИМИЯ П. –Това са параметрите, които обсъдихме и за които се споразумяхме с РП Панагюрище.

АДВ. К. - Уважаема г-жо съдия, уважаеми съдебни заседатели, като защитник на подсъдимия П. съм съгласен с предложеното споразумение, с така изнесените параметри по същото, а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, което да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ, на основание чл. 55а, ал. 1 т.1 от НК, като налага кумулативно предвиденото наказание глоба в размер на 2000,00 лв. Възпитателната работа да се възложи на Възпитателната комисия при Община Панагюрище, като на основание чл. 189 ал.3 от НПК П. приема да заплати по сметка на Областната Дирекция на МВР Пазарджик, направените разноски, в размер на 94,00 лв.

Считам, че с така наложеното наказание ще се постигнат целите на закона и ще се превъзпита подсъдимия. Затова ви моля, след като прецените, че същото не противоречи на закона и на морала да го одобрите със съдебен акт.

ПОДСЪДИМИЯ П. - Разбирам последиците от споразумението. Разбирам, че има сила на присъда и влиза в сила още днес и не подлежи на обжалване. Ще подпиша споразумението доброволно.

Съдът намира, че ще следва да бъде вписан в протокола окончателния вариант на споразумението, което е постигнато между Районна прокуратура – Панагюрище, адв. К. от ПзАК, като защитник на  подсъдимия Х.Г.П. и подсъдимия Х.Г.П., поради което

 

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

ВПИСВА в протокола окончателното споразумение, по силата на което подсъдимия Х.Г.П., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно специално образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 08.06.2018 г. в гр. Панагюрище, на ул. „Т.А.“ № 3, в обособено избено помещение на къща, обитавана от него, без надлежно разрешително, в нарушение на установените в чл. 30, ал.1 от ЗКНВП правила е държал високорискови наркотични вещества – марихуана с нето тегло от 79,64 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 4,6 тегловни %, на стойност от 477,84 лв. (четиристотин седемдесет и седем лева осемдесет и четири стотинки) и марихуана с нетно тегло 48,40 грама, със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 9,4 тегловни % на стойност 290,40 лв. (двеста и деветдесет лева и четиридесет стотинки) – престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК във връзка чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б”, предложение последно от НК и във връзка, се ОСЪЖДА на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, чието изтърпяване да бъде отложено за срок от 3 (три) години, като се налага кумулативно предвиденото наказание глоба в размер на 2000,00 лв. (две хиляди лева). Възпитателната работа с подсъдимия да се възложи на Възпитателната комисия при Община Панагюрище.

ОСЪЖДА подсъдимия Х.Г.П., със снета самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР – Пазарджик направените по делото разноски за експертизи в досъдебното производство в общ размер на 94,00 (деветдесет и четири) лева, както и по сметка на Районен съд – Панагюрище държавна такса в общ размер на 10,00 лв. (десет лева), само в случай на издаване на изпълнителен лист в полза на ОД на МВР Пазарджик и РС – Панагюрище за събиране на присъдените разноски и наложената глоба.

На основание чл. 354а, ал. 6 от НПК в полза на Държавата се ОТНЕМАТ веществените доказателства по делото: 123,48 грама марихуана, запечатана в полиетиленов плик със силиконов печат „РДВР Пловдив 0,53“, изпратени за съхранение в Агенция „Митници“ с приемо предавателен протокол № 56062 от 12.07.2018г., на основание чл. 91 от ЗКНВП, като същите следва да се унищожат по предвидения от закона ред.

 

СПОРАЗУМЯЛИ СЕ:

 

 

ПРОКУРОР:                                                ЗАЩИТНИК:                  

               (Красимир Танев)                               (адв. Р. К.)      

                     

 

                                                                 ПОДСЪДИМ:

                                                                  (Х.Г.П.)

 

 

 

 

                                                                                                                 Съдът, като съобрази съдържанието на окончателното споразумение намери на първо място, че същото е процесуално допустимо, предвид вида на престъплението, за което е повдигнато обвинение и поради обстоятелството, че от престъплението не са причинени имуществени щети, подлежащи на възстановяване, поради което и не съществува законова пречка за приключване на делото със споразумение. Определеното по вид и размер наказание е съобразено със степента на обществена опасност на конкретно извършеното деяние и на подсъдимия, и със същото ще бъдат постигнати целите по чл. 36 от НК.

По тези съображения и на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 382,  ал. 7 и във връзка с чл. 24, ал. 3 от НПК, Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение в посочения по-горе смисъл като непротиворечащо на закона и морала.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 234/2018 г. по описа на Панагюрския районен съд.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

                  

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                           

При този изход на делото и на основание чл. 309, ал. 4 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка” взета по отношение на подсъдимия Х.Г.П..

Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес, пред Пазарджишкия окръжен съд.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                           2.

 

 

Протоколът се изготви на 08.11.2018 г. в съдебно заседание, което приключи в 12,23 часа.

                  

                                                       

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: