ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№………/08.11.2018 г., гр.Панагюрище

 

 

Панагюрски районен съд,  в закрито заседание на 08.11.2018 година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: МАГДАЛЕНА ТАТАРЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Татарева АНД № 296 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от Закона за административните нарушения и наказания.

Образувано е въз основа на жалба от Д.П.И. *** срещу наказателно постановление № 183 от 17.09.2018 г. на Заместник-кмета на Община Панагюрище.

След служебна проверка се установява, че по същата жалба е образувано АНД № 274/2018 г. по описа на съда, което е висящо.  Всъщност, настоящата жалба се явява отговор на указанията на съда, дадени по АНД № 274/2018 г. с разпореждане № 432/26.10.2018 г. за привеждане на първоначалната жалба в съответствие с изискванията на НПК.

По изложената горе причина  настоящото дело, като по-късно образувано следва да се прекрати.  Ето защо и на основание чл.84 от ЗАНН във връзка с чл. 24, ал.1 , т. 6 от НПК, Панагюрският районен съд,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 296/2018 г. по описа на Районен съд – Панагюрище.

Съпроводителното писмо, ведно с жалбата да се приложат по АНД № 274/2018 г., като по настоящото дело останат копия.

Препис от определението да се изпрати на Община Панагюрище и на Д.И. за сведение .

Определението подлежи на обжалване пред Административен съд Пазарджик в 15-дневен срок от получаване на съобщението за прекратяване на делото.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: