П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

 

година 2018                                                                     град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД

На 29 ноември                                                                         година 2018

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИАНА СТАТЕЛОВА

                           

Секретар: Иванка Палашева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стателова

НЧХ дело № 261 по описа за 2018 година

 

 

На именното повикване в 10,55 часа:

 

СТРАНА – СЪД гр. Р., ИТАЛИЯ

СТРАНА – Л.И.М. – нередовно призована, не се явява.

ПО ХОДА НА СЪДЕБНАТА ПОРЪЧКА

Съдът, вземайки предвид факта, че свидетелката Л.И.М. многократно е търсена на посочения адрес, но не е намерена и вземайки предвид представеното на 23.11.2018г. Уведомително писмо рег. № 310000-8969/23.11.2018г., изпратено от РУ Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик, относно факта, че след извършена проверка в масивите на МВР е установено, че Л.И.М. е влязла на територията на Република България на 22.11.2018г., през ГКПП – „Калотина Шосе” и няма данни за напускането й, констатира, че Л.М. не се намира на посочения в съдебната поръчка от изпращащия орган постоянен и настоящ адрес. Вземайки предвид датата на насрочено съдебно заседание в съдебна зала за изслушване, приземен етаж, на нова Съдебна палата в гр. Р., съдът счита, че следва да изпълни указанията, дадени в писмо изх. № 99-605/18 от 21.09.2018г. и при неизпълнение на съдебната поръчка, съдът следва да прекрати настоящото ЧНД и да върне обратно всички документи на чуждия съд, придружени от съдебен акт на съда, в който да са отразени причините за неизпълнение на молбата за правна помощ.

С оглед горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРЕКРАТЯВА ЧНД № 261/2018г. на Панагюрския районен съд, образувано по съдебна поръчка и молба за правна помощ на прокуратурата към съда в гр. Р. за връчване на книжа на Л.И.М., родена на ***г., в ***.

ОБЯВЯВА съдебната поръчка за приключила поради неизпълнението й.

ВРЪЩА съдебните книжа от съдебната поръчка на Министерство на правосъдието – не изпълнена, ведно със заверен препис от призовка за страна № 1 от 17.10.2018 г. , както и призовка за страна № 1 от 23.11.2018г. на Л.И.М. ведно с препис от  протокола от днешното съдебно заседание.

 

Протоколът се написа на 29.11.2018г. и заседанието приключи в 11,06 часа.

 

 

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: