Р Е Ш Е Н И Е

гр.Панагюрище, 22.11.2018 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Панагюрският районен съд, в публичното заседание на  13.11.2018 год. в състав:       

                                                        

                                        Председател: СНЕЖАНА СТОЯНОВА   

при секретаря Параскева Златанова, като разгледа докладваното от районен съдия  Снежана Стоянова  АНД260/18 год. по описа на Панагюрския  районен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на  Н.Д.К. ***, с ЕГН: ********** против НП 18-0310-000764 от 01.08.2018 г. на Началника на РУ Панагюрище, с което на основание  чл.53 от ЗАНН и чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДП и за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 200 (двеста) лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца,

Релевираните в подадената  жалба оплаквания се свеждат до наличие на процесуална незаконосъобразност на атакуваното НП, поради което се иска неговата отмяна.

          В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и с процесуален представител, чрез който поддържа жалбата  и пледира за отмяна на НП.  

          Ответникът по жалбата - АНО, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

          Районният съд провери основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото доказателства, при съблюдаване разпоредбата на чл.63 от ЗАНН, прие за установено следното:

          Жалбоподателят е санкциониран за това, че на 25.03.2018 год. около 15,30  часа  на територията на Община Стрелча, на третокласен път ІІІ-801, км. 55+868 е управлявал  състав от ППС с теглещо МПС – колесен трактор ( червен на цвят ) с надпис „ЮМЗ“,  който не е регистриран по надлежния ред – няма табели с регистрационни номера, поставени на определените за това места,  и прикачено ремарке  „РСД-4Т“ (сиво на цвят) с рег.№ *******.

Това било нарушение на чл. 140, ал.1 от ЗДвП, като същото било констатирано от служител на РУ – Панагюрище – св.И.И., който след извършена проверка съставил АУАН. Актът бил изпратен по компетентност на Районна прокуратура – Панагюрище, където срещу жалбоподателя Н.К. било образувано наказателно производство – досъдебно производство № 96/2018  г. по описа на РУ – Панагюрище за извършено престъпление по чл. 345, ал.2 във връзка с ал.1 от НК, а именно за това че на 25.03.2018 год. около 15,30  часа  на територията на Община Стрелча, на третокласен път ІІІ, км. 801-55+868 е управлявал МПС – колесен трактор, марка „ЮМЗ“, без табела с регистрационен номер, нерегистриран по надлежния ред.

В хода на разследването било установено, че действително на гореописаната дата, час и място жалбоподателят е управлявал процесното МПС, което е подлежало на регистрация, но не е било регистрирано.

С постановление на Районна прокуратура – Панагюрище от 29.06.2018 г. наказателното производство против жалбоподателя Н.К. е било прекратено на основание чл. 9, ал.2 от НК, поради малозначителност на деянието. След влизане в сила на прекратителния прокурорски акт цялото досъдебно производство било изпратено по компетентност на РУ Панагюрище с оглед преценка дали не са налице данни за извършено административно нарушение. По този повод и въз основа на съставения преди това АУАН, описан горе, против жалбоподателя било издадено обжалваното в настоящото производство наказателно постановление. То било връчено лично на наказаното лице, видно от отбелязването в него на 28.09.2018 г., а  жалбата  против  него била  подадена чрез АНО още на същия ден, т.е. в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, с оглед на което е процесуално допустима.

Горната фактическа обстановка съдът възприе изцяло от писмените доказателства,  приложени по делото, както и от показанията на св.И.И. и С Р, на които съдът дава пълна вяра, тъй като са непротиворечиви и взаимно допълващи се.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира че жалбата по съществото си е основателна, като аргументите са следните:

Няма спор по делото, че на инкриминираната дата жалбоподателят е управлявал нерегистриран по надлежния ред състав от ППС - колесен трактор, марка „ЮМЗ“ и прикачено ремарке „РСД-4Т“.  От показанията на св.Реджов се установи, че жалбоподателят се е движел от селскостопанска постройка в землището на град Панагюрище, от която бил взел складирана окосена люцерна на бали, към друга постройка, в която трябвало да смеле балите на фуражомелка. Между двете постройки преминавала буйна река, която жалбоподателят не можел да пресече. По тази причина се наложило кратко движение по третокласния републикански път, където бил забелязан от полицаите и по-късно спрян, след като завил по черния път,  посока втората постройка.

Няма спор по делото, че в хода на проведеното разследване  жалбоподателят извършил надлежна регистрация на колесния трактор и ремеркето. Това обстоятелство се установява от представените и приети по по делото свидетелства за регистрация на земеделска и горска техника.  Установи се също така  безспорно, че за  същото  поведение на жалбоподателя срещу същия било образувано наказателно производство и той е бил разследван за извършено престъпление по чл.345, ал.2 от НК. Безспорно е също така, че наказателното производство е било прекратено от прокурора на основание чл.24, ал.1, т.1 от НПК във връзка с чл. 9, ал.2 от НК, поради малозначителност на деянието, като постановлението е влязло в сила. При това положение е несъмнено, че процесното НП е издадено в нарушение на принципа „Non bis in idem“ (не два пъти за едно и също нещо), възведен с нормата на чл. 24, ал.1, т. 6 от НПК, която по силата на чл. 84 от ЗАНН е субсидиарно приложима в административно-наказателното производство. Съгласно цитираната правна норма не се образува наказателно производство (в случая АНП), а образуваното се прекратява, когато спрямо същото лице за същото престъпление  (в случая деяние) има незавършено наказателно производство с влязла в сила присъда, постановление или влязло в сила определение или разпореждане за прекратяване на делото.

Спрямо жалбоподателя Н.К. понастоящем има влязло в сила постановление на РП – Панагюрище за прекратяване на наказателното производство и то за същата деятелност като описаната в наказателното постановление. По тази причина с НП се ангажира отговорността на жалбоподателя за втори път и то за едно и също деяние, т.е. в нарушение на принципа  Non bis in idem“, което е недопустимо.

С оглед на всичко казано до тук, издаденото НП е незаконосъобразно и следва да се отмени на посоченото горе основание.

За пълнота на изложеното съдът намира за нужно да допълни, че и да не бяха налице коментираните горе процесуални нарушения, НП следваше да бъде отменено поради маловажност   на случая по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. Аргументите на съда следват от причината, наложила управлението на нерегистрираните превозни средства, краткото  движение по път, отворен за обществено ползване, както и от поведението на жалбоподателя, свързано с регистрация на превозните средства кратко врме  срлед деянието ( на 19.06.2018г., видно от регистрационните свидетелства на л.24 и 25 в делото).

При тези факти, както е посочил и прокурора в своя заключителен акт,  деянието на жалбоподателя разкрива по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид, при което санкционирането се явява несъразмерно тежко спрямо степента на обществената опасност на деянието и дееца.

Известно е, че преценката  за "маловажност на случая" подлежи и на съдебен контрол, като в неговия обхват се включва и проверка за законосъобразност на преценката по чл. 28 от ЗАНН от страна на наказващия орган. С други думи, когато съдът констатира, че предпоставките на чл. 28 от ЗАНН са налице, но наказващият орган не ги е приложил, това е основание за отмяна на наказателното постановление, като в този случай преценката на съда е преценка за законосъобразност (ТР № 1/12.12.2007г. по тълк. н. д. № 1/2005г. ОСНК – ВКС).

В горния ред на мисли вече има достатъчно утвърдено съдебна практика на административните съдилища в Р България.

По изложените съображения, главното от което е за допуснато процесуално нарушение (нарушение на принципа  Non bis in idem“ ),  и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН , съдът

 

                                                            Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯВА НП 18-0310-000764 от 01.08.2018 г. на Началника на РУ Панагюрище, което на Н.Д.К. ***, с ЕГН: ********** на основание чл.53 от ЗАНН и чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДП и за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДП е наложена глоба в размер на 200  (двеста) лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца, като незаконосъобразно.

   Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

 

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: