Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Панагюрище, 19.11.2018 год.

 

В    И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

 

Районен съд – Панагюрище, в публичното заседание на  двадесет и пети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА ТАТАРЕВА

 

при секретаря Параскева Златанова, като разгледа докладваното от съдия Татарева АНД № 258/2018 год. по описа на Районен съд- Панагюрище, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е  по реда на чл.59 и  сл. от ЗАНН.

Образувано  е по  жалба  на  С.Н.Н. против НП 256 от 19.09.2018 г.  на зам. кмета на Община Панагюрище, с което на основание чл. 60, ал. 1, т. 1 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Панагюрище (Наредбата) и за нарушение на чл. 29, ал. 5 от Наредбата е наложена глоба на жалбоподателката в размер на 300 лв. (триста лева).

Релевираните в жалбата оплаквания се свеждат до незаконосъобразност на атакуваното НП, поради не извършване на вмененото адм. нарушение. Посочва се, че изливаната от балкона вода е била чиста, а не мръсна, поради което се иска да бъде отменено обжалваното наказателното постановлението.

В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и поддържа жалбата си, в хода по същество излага, че не е извършила вмененото й нарушение, отново се поддържат доводите за чистата вода.

За АНО, редовно призован, се явява представител, който подържа, че подадената жалба е неоснователна. Посочва, че от събраните по делото доказателства безспорно се установява извършеното от жалбоподателката деяние, както и че наложеното наказание съответства на тежестта на нарушението.

Районният съд, като прецени събраните по делото гласни и писмени доказателства, обсъди доводите на страните и при съобразяване разпоредбите на чл.63 от ЗАНН прие за установено следното:

  Жалбоподателката Н. е санкциониран заради това, че на 13.08.2018 г. около 14:00 в гр. Панагюрище, ул. „**** *****“ №1, ет. 1, ап. 3 е изхвърлила отпадъци и е изляла мръсна вода през балкона на жилищната сграда в зелените площи на територията на гр. Панагюрище.

  Гореописаното било установено от св. Д.П.-***, който съставил АУАН № 55 от 13.08.2018 година против жалбоподателката, а от там било съставено и атакуваното НП. Последното било връчено лично на жалбоподателя Н. на 26.09.2018 година, а жалбата против него била подадена чрез АНО на 27.09.2018г., т.е. в  срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

От събраните по делото доказателства се установява, че жалбоподателят е санкциониран при следната фактическа обстановка:

Жалбоподателката живее в жилище- апартамент находящ се в гр. Панагюрище, ул. „**** *****“ №*, ет. *, ап. *. На 13.08.2018 г. около 14:00 свидетелят П., докато бил на смяна, минал покрай жилището на жалбоподателката и видял вода, която се стичала от терасата на Н.. Попитал я каква е тази вода, която се идва от терасата, но жалбоподателката не отговорила. В следствие на това св. П. съставил АУАН, на основание който отпочнало настоящото производство.

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на събраните по делото гласни доказателства - показанията на актосъставителя П., както и писмените доказателства, приети по делото. Съдът кредитира изцяло събраните писмени и гласни доказателства, т.к. същите взаимно се допълват.

При така установеното съдът намира, че жалбата е неоснователна, поради следното:

На първо място следва да се посочи, че наказателното постановление е издадено от компетентен административен орган, доколкото по делото е приета като писмено доказателство Заповед № 924 от 21.12.2015г. на Кмета на Община Панагюрище, по силата на която на заместник-кмета на Община Панагюрище Г.П.са делегирани правомощията по издаване на НП за нарушения свързани с Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, събирането на отпадъци в Община Панагюрище.

С обжалваното наказателно постановление на жалбоподателката е наложена глоба за нарушаване на разпоредбата на чл. 29, ал. 5 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Панагюрище. Съгласно посочената разпоредба се забранява изхвърлянето на отпадъци, изливането на води, изтърсването и изтупването от балкони и прозорци на жилищни сгради. От посоченото се установява, че процесната разпоредба забранява изхвърлянето както на чиста, така и на мръсна вода от балконите на жилищните сгради. Ето защо се явяват неоснователни възраженията на жалбоподателката, че водата изхвърляна от нея е чиста, доколкото е ирелевантно вида на изхвърляната вода (чиста или мръсна), т.к. Наредбата забранява изхвърлянето на всякаква вода. 

Съгласно разпоредбата на чл. 27 ЗАНН 

 

 

 

 Административното наказание се определя съобразно границите на наказанието, предвидено за извършеното нарушение, като при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. В разпоредбата на чл. 60, ал. 1, т. 1 от Наредбата за нарушението извършено от жалбоподателката е предвидено наказание глоба в размер от 300 лв. до 1000 лв. В конкретния случай е наложено наказание в минимално определения размер в Наредбата, което наказание в пълна степен съответства на тежестта на извършеното нарушение.

Предвид изложеното, настоящия съдебен състав намира подадената жалба за неоснователна, а обжалваното наказателно постановление за правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения Районен съд - Панагюрище в настоящия състав, на основание чл.63 от ЗАНН,

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 256 от 19.09.2018 г. на зам. кмета на Община Панагюрище, с което на С.Н.Н. ЕГН: **********, с адрес: ***, за нарушение на чл. 29, ал. 5 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Панагюрище и на основание чл. 60, ал. 1, т. 1 от Наредбата й е наложена глоба в размер на 300 лв. (триста лева).

  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд- Пазарджик.

 

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: