Р Е Ш Е Н И Е № ……

                                          гр.Панагюрище,19.11.2018 год.

 

   В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично съдебно заседание на тринадесети ноември две хиляди и осемнадесета година, в състав: районен съдия Снежана Стоянова, при секретаря Параскева Златанова,  като разгледа АНД № 255/2018 год.,  за  да  се  произнесе  взе  предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Ц.С.Ц. *** с ЕГН: **********  против НП № 18-0310-000735/17.09.2018 г.  на Началника на РУ-Панагюрище, с което на основание чл. 174, ал.1, т.1 от ЗДвП и за нарушение на чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДвП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 500,00 (петстотин) лева, лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 (шест)месеца, а на основание Наредба № Із-2539 на МВР са му отнети общо 10 (десет ) контролни точки.

Релевираните в подадената  жалба оплаквания се свеждат до твърдения за допуснати съществени процесуални нарушения, нарушаващи правото на защита на жалбоподателя. Твърди се, че АНО неправомерно не е взел предвид резултатите от изследването на кръвната проба, като е издал НП и е наказал жалбоподателя според резултата от проверката с техническото средство, при положение че не е била налице нито една от хипотезите за установяване употребата на алкохол въз основа на показанията на техническото средство.

         В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, не се явява и не се представлява.

         За ответника по жалбата - АНО, редовно призован, не се явява представител.

Районният съд провери основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, при съобразяване с разпоредбата на чл.63 от ЗАНН прие следното:

Жалбоподателят е санкциониран за това, че на 25.08.2018 год. в 17,30 часа, в град Панагюрище, на ул. „Георги Бенковски“, като водач на лек автомобил „Деу Ланос“ с рег. № ** **** **е извършил следното нарушение: управлявал е автомобила под въздействие на алкохол, като е бил изпробван по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер“ 7510 ARBA номер 0085, проба номер 05724 в 17,43 ч., чиято светлинна скала отчела 0,78 промила алкохол в издишания от водача въздух.

За извършеното нарушение, мл. автоконтрольор при РУ-Панагюрище И.Л.съставил против жалбоподателя АУАН № 904/25.08.2018 г., който след предявяването му последният подписал без възражение.

Преди  предявяването на АУАН,  на жалбоподателя бил издаден талон за медицинско изследване, като му било обяснено правото да се яви във ФСМП Панагюрище, за да даде кръв за изследване. Жалбоподателят спазил това изискване и в определения в ТМИ час се явил в болничното заведение, където дал кръв за химически анализ. Изготвената по-късно експертиза доказала наличието на 0,55  промила етилов алкохол в кръвта на жалбоподателя.

При установените горе факти, било издадено атакуваното НП. Последното било връчено на жалбоподателя на 21.09.2018 г., видно от отбелязването в него, а жалбата против НП била подадена чрез АНО на 26.09.2018 година, т.е. в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на  събраните по делото писмени доказателства, които безпротиворечиво я установяват.

При така установената фактическа обстановка от правна страна съдът приема, че  жалбата е неоснователна.

Действително АНО е следвало да съобрази резултата от кръвната проба и да накаже жалбоподателя според този резултат. Меродавното в случая обаче е фактът, че резултатът и според кръвната проба е над 0,5 на хиляда, т.е. приложения административнонаказателен състав е налице. При избрания от законодателя подход за фиксиран размер на наказанията глоба и лишаване от правоуправление, правото на защита на жалбоподателя не е накърнено. По тези съображения и с цел пълно съблюдаване правата на жалбоподателя , НП следва да бъде потвърдено по същество, като бъде изменено единствено в частта на отразения резултат  за съдържанието на алкохол в кръвта на жалбоподателя и начина на неговото установяване,  

По изложените съображения и на основание  чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Панагюрският районен съд

                                               Р Е Ш И  :

 

ИЗМЕНЯВА НП № 18-0310-000735/17.09.2018 г.  на Началника на РУ-Панагюрище,  с което на Ц.С.Ц. *** с ЕГН: ********** , на основание чл. 174, ал.1, т.1 от ЗДвП и за нарушение на чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 500,00 (петстотин) лева, лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца, а на основание Наредба № Із-2539 на МВР са му отнети общо 10 (десет) контролни точки,  само  в частта на отразения резултат  за съдържанието на алкохол в кръвта и начина на неговото установяване, както следва: вместо „0,78 промила алкохол, установено чрез техническо средство „Алкотест Дрегер“ 7510 ARBA номер 0085, проба номер 05724“, да се счита : „ 0,55 промила алкохол, установено чрез протокол за химическа експертиза №724/.2018г.  на СХЛ при МБАЛ Пловдив“,  като в останалата част – относно квалификацията на нарушението, приложените санкционни норми, наложените наказания глоба и лишаване от правоуправление и отнети контролни точки, ПОТВЪРЖДАВА постановлението като законосъобразно.  

  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

 

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: