РЕШЕНИЕ

№………..  

15.11.2018 г., гр.Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, на 23.10.2018 година в публично заседание в състав:

                                                 Председател: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

Секретар: Нонка Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Стоянова АНД № 253 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.59 и сл.  от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Т.Б.И. ***, ЕГН: **********  против НП № 173 от 10.09.2018 г.  на  Зам.Кмета на Община Панагюрище, с което за нарушение на чл.6, ал.12 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 200 лв. (двеста лева).

Релевираните в жалбата обстоятелства се свеждат до това, че атакуваното НП е процесуално  незаконосъобразно, като се иска неговата отмяна. Акцентира се на процесуални нарушения, свързани с недостатъчно точно конкретизиране на мястото на извършване на нарушението. Било посочено само населеното място, а точен административен адрес липсвал. Поддържа се, че актосъставителят и АНО са стигнали до твърдението за силна музика абсолютно незаконосъобразно, тъй като нямало извършено замерване на децибелите с техническо средство от компетентните органи – РИОКОЗ. По този начин не било установено силата на звука да е надвишавала нужните децибели.  Твърди се, че Наредбата, на основание на която жалбоподателят е санкциониран, не била обнародвана в Държавен вестник, което означавало че не е задължителен законодателен акт, т.е.  нямала задължителен характер и действие спрямо правните субекти.

В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично. Поддържа жалбата. Моли наказателното постановление да бъде отменено като  незаконосъобразно по изложените в жалбата съображения.

Ответникът по жалбата, чрез процесуален представител, поддържа становище, че НП е правилно и законосъбразно, като следва да бъде потвърдено.

Съдът като провери основателността на жалбата,прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства,по отделно и в тяхната съвкупност,прие  за  установено  следното:

Жалбоподателят  е санкциониран за това, че на 17.06.2018 г. около 01,50 часа в град Панагюрище на улица „***************” в имот на баща му слуша силна музика с музикална уредба, с което пречи на съседите да спят.

По повод констатираното нарушение против жалбоподателя  бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 90/17.06.2018 г., а въз основа на него било  издадено атакуваното НП. Последното било връчено на жалбоподателя на 20.09.2018 г.,видно от разписката към НП, а жалбата против него била подадена чрез АНО на 26.09.2018 год., т.е. в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, с оглед на което е процесуално допустима.

Горната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на  показанията на свидетеля И.И., които съдът цени като безпристрастно депозирани. От същите се установи, че на 16.06.2018 г. след 23,00 часа жалбоподателят се намирал в дом, находящ се на улица „***************” в град Панагюрище, собственост на неговия баща. Бил с компания, която се намирала на двора, в импровизирана шатра.  Веселили се. Слушали музика с музикална уредба.  Музиката била силна. Чувала се в намиращите се в близост домове, поради което съсед подал сигнал в РУ – Панагюрище с оплакване, че музиката му пречи да спи. По този повод *****. заедно с колегата си Г.Д. посетили адреса. Спрели патрулния автомобил на главната улица, която се намирала на около 200 метра от дома на бащата на жалбоподателя. От това място музиката се чувала достатъчно ясно. Полицейските служители влезли в дома и попитали кой е собственика. Жалбоподателят им обяснил, че домът е собственост на неговия баща, а той е поканил компания да се веселят. Служителите на реда му обяснили, че следва да намалят музиката, тъй като има подаден сигнал, като продължат да се веселят така, че да не пречат на останалите граждани. Жалбоподателят се подчинил и спрял музиката, след което свидетелят И. и полицай Д. го предупредили, че не трябва да я пуска повече. Предупредили го, че при повторно посещение ще му бъде съставен акт.

След като *****. и полицай Д. напуснали адреса, жалбоподателят отново пуснал музика. Това дало повод за последващи множество сигнали, поради което вече на 17.06.2018 г. около 01,50 часа *****. и полицай Д. отново посетили адреса и след като се уверили, че музиката е достатъчно силна („със същата сила както предишния път“ – от показанията на *****.), съставили на жалбоподателя акт, като му вменили нарушение по чл. 6, ал.12 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище.

По искане на жалбоподателя, като свидетел е разпитан В.Б., който е бил част от компанията. Същият твърди, че слушали музиката, която според собствените му възприятия била средно висока. Потвърждава, че полицаите са идвали два пъти за да ги предупреждават да спрат музиката. След като полицаите си тръгнали след първото посещение, компанията намалила музиката, но въпреки това полицаите отново дошли.

При така установената фактическа обстановка, която не се отрича от жалбоподателя,съдът намира, че жалбата е неоснователна поради следното:

Установи се безспорно, че на посочената в акта и НП дата жалбоподателят е нарушил забраната за нарушаване почивката на населението от 22,00 до 06,00 часа. В този смисъл показанията на св. Б. с нищо не оневиняват жалбоподателя. Фактът на подадени сигнали, както и показанията на *****. за музика, която се чувала ясно на около 200 метра идва да покажат само, че свидетелят Б. има достатъчна поносимост към силната музика, която явно е нетърпима за останалите граждани. Освен това, като има предвид, че св. Б. е бил част от компанията, на съда е ясно, че колкото и силна да е била музика, тя не би му пречила.

В чл.6, ал.12 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище е прокламирано, че за осигуряване на обществения ред, на нормални условия на труд и отдих на гражданите и предотвратяване извършването на действията противни на добрите нрави, нарушаващи обществения ред се забранява нарушаване почивката на населението от 22,00 до 06,00 часа през цялата година, както и в часовете между 14,00 и 16,00 часа, като при подобно нарушение се налага глоба в разер от 200 до 500 лева.

При тази редакция съдът намира, че поведението на жалбоподателя правилно е квалифицирано като нарушение на чл.6, ал. 12 от Наредбата. В този смисъл неоснователно е възражението за допуснато нарушение, свързано с липса на измерване височината на музиката с технически средства от компетентните за това органи. Подобно действие не е необходимо, тъй като приложения административно-наказателен състав не изисква това. Достатъчно е да се установи нарушаване на почивката на населението в посочения  интервал от време, какъвто е настоящият случай. Не може да има съмнение, че почивката на населението е нарушена винаги при достатъчно силна музика, за което свидетелства *****.. Това бил повода и за последвалите множество сигнали в ОДЧ при РУ – Панагюрище.  

Несъстоятелно е възражението, че Наредбата, на основание на която жалбоподателят е санкциониран, не била обнародвана в Държавен вестник, което означавало че не е задължителен законодателен акт, т.е.  нямала задължителен характер и действие спрямо правните субекти. В Закона за Държавен вестник лимитативно са изброени нормативните актове, които подлежат на обнародване в Държавен вестник, като сред тях са само наредбите на Министерски съвет и на министрите. Наредбите на общинските съвети не се обнародват в Държавен вестник, като тяхното действие е обусловено единствено от приемането им от общинския съвет и публикуването им на сайта на общината, а в настоящия случай това е спазено, видно от публично достъпна справка.

Неоснователни са възраженията за допуснати процесуални нарушения, свързани с недостатъчно точно конкретизиране на мястото на извършване на нарушението, тъй като било посочено само населеното място, а точен административен адрес липсвал. Мястото на извършване на нарушението е конкретизирано по следния начин: „В гр. Панагюрище, на ул. „***************“ в имот на баща му“. След като жалбоподателят не твърди, че неговият баща има няколко имота на посочената улица, същият е наясно за кой точно имот се отнасят санкционните актове. При това положение правото му на защита не е нарушено.

При определяне вида и размера на административното  наказание за извършеното нарушение, АНО се е съобразил с изискванията на чл.27 от ЗАНН за неговата  индивидуализация, като е отчел невисоката  степен на обществена опасност на конкретното нарушение и на нарушителя предвид обстоятелството, че нарушението е за първи път. При това положение АНО обосновано е наложил  наказание глоба в минимално предвидения размер от  200 (двеста)лв.

По изложените съображения, и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Панагюрският районен съд

 

                                              Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА   НП № 173 от 10.09.2018 г.  на  Зам.Кмета на Община Панагюрище, с което на Т.Б.И. ***, ЕГН: **********, за нарушение на чл.6, ал.12 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище, е наложена глоба в размер на 200 лв. (двеста лева), като законосъобразно.

Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред Пазарджишкия административен съд.

                 

                                     

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: