Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Панагюрище, 07.11.2018 год.

 

В    И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

 

Районен съд – Панагюрище, в публичното заседание на  десети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА ТАТАРЕВА

 

при секретаря Нонка Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Татарева АНД № 239/2018 год. по описа на Районен съд- Панагюрище, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е  по реда на чл.59 и  сл. от ЗАНН.

Образувано  е по  жалба  на  И.С.Б. против НП 017-А от 29.01.2018 г. на зам.кмета на O.П., с което на основание чл. 16, т.2 от Наредбата за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на O.П. и за нарушение на чл. 11, ал. 1, т. 1 от Наредбата на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 60 лв. (шестдесет лева).

Релевираните в жалбата оплаквания се свеждат до незаконосъобразност на атакуваното НП, поради нарушения на процесуалните разпоредби за издаване на АУАН, както и на материалния закон.

В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и поддържа жалбата си. Излага се, че както в АУАН, така и в НП не са посочени сградите с идентификатор, нито същите са описани, което е довело до лишаване от правото на защита. Освен това се посочва, че неправилно е посочена нарушена правна норма, доколкото в конкретния случай се касае за разстояние измерено между съсобствени сгради.

За АНО, редовно призован, се явява представител, който оспорва подадената жалба. Излага се, че не са допуснати нарушения при съставяне на АУАН и НП, поради което се моли обжалваното НП да се потвърди в цялост.

Районният съд, като прецени събраните по делото гласни и писмени доказателства, обсъди доводите на страните и при съобразяване разпоредбите на чл.63 от ЗАНН прие за установено следното:

  Жалбоподателят Б. е санкциониран заради това, че на 12.09.2017 г. около 10:30 в гр. Панагюрище, ул. „*******“ №* при извършена полицейска проверка на стопанска сграда, находяща се в имот № 103 Б. отглеждал птици в стопанската сграда, която се намирала на по-малко от шест метра от сграда в съседен имот.

  Гореописаното било установено от св. П.К.-***, който съставил АУАН № 40 от 12.09.2017 година против жалбоподателя, а от там било съставено и атакуваното НП. Последното било връчено лично на жалбоподателя Б. на 22.08.2018 година, а жалбата против него била подадена чрез АНО на 27.08.2018г., т.е. в  срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

От събраните по делото доказателства се установява, че жалбоподателят е санкциониран при следната фактическа обстановка:

Процесният имот находящ се в гр. Панагюрище, ул. „*******“ № * е с идентификатор ***** *** ****, който имот е съсобствен между Д.Л., П. Л.а, С.Д., А.Б.и С. Б.. Със спогодба от 05.04.2018г. е разпределено реалното ползване на сградите изградени в съсобствения имот. На 11.09.2017г. св. К. отишъл заедно със св. Б. в къщата на жалбоподателя по повод сигнал за отглеждане на животни. При посещението на място на 11.09.2017г. св. К. установил, че жалбоподателят отглежда доста на брой птици в клетки, поради което съставили предупредителен протокол по чл. 65 ЗМВР с указания за редуциране на бройката и с оглед необходимостта същата да съответства на изискванията на Наредбата за отглеждане на домашни животни в O.П. ( до 10 на брой). На следващия ден -12.09.2017 г. свидетел К. и свидетел Б. отново посетили дома на Б., като констатирали, че броят на птиците бил редуциран. На място измерили отстоянието между стопанската сграда, в която са се намирали клетките, в които се отглеждали птиците до сграда в същия съсобствен имот – разстоянието между сграда 2 и сграда 3 находящи се в поземления имот с административен адрес гр. Панагюрище, ул. „*******“ № * съобразно представената по делото скица находяща се на л. 21 от делото. Свидетел К. не е извършвал замерване на разстоянието между стопанската сграда, в която се отглеждат птиците и сградите в съседните имоти. В следствие на установеното при извършеното замерване св. К. съставил процесния АУАН, от който отпочнало настоящото производство.

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на събраните по делото гласни доказателства - показанията на актосъставителя К., свидетел И.Б., свидетел Д.Л.и свидетел Б., както  и писмените доказателства, приети по делото.

 Съдът кредитира изцяло събраните писмени и гласни доказателства, т.к. са непротиворечиви.

При така установеното съдът намира, че жалбата е основателна, поради следното:

На първо място следва да се посочи, че наказателното постановление е издадено от компетентен административен орган, доколкото по делото е приета като писмено доказателство Заповед № 924 от 21.12.2015г. на Кмета на O.П., по силата на която на заместник-кмета на O.П. Г.П.са делегирани правомощията по издаване на НП за нарушения свързани с Наредбата за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на O.П.. Освен това следва да се посочи, че към момента на съставяне на процесния АУАН и НП отношенията по отглеждане на домашни животни и птици в O.П. са се уреждали с Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на O.П. (Наредбата), която наредба е отменена с Решение на Общински съвет от 11.05.2018г., когато е влязла в сила Наредба за отглеждане на животни- компаньони, селскостопански животни, птици и устройване на пчелини на O.П.. Разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от Наредбата предвижда минималните отстояния между стопанските сгради, в които се отглеждат животните и съседните жилищни сгради. Посочено е, че отстоянието между стопанската сграда, в която се отглеждат животни и жилищната сграда в съседен парцел следа да е 6 метра, като отстоянието от 6 метра е предвидено между стопанската сграда и жилищна сграда в съсобствен парцел, като при нотариално заверено съгласие на съсобствениците е допустимо отстоянието да е до 3 метра. От всички събрани по делото доказателства се установява, че при извършената проверка на място св. К. е измерил отстоянието между стопанската сграда, в която са се отглеждали птиците и жилищна сграда находяща се в същия този имот, който е съсобствен (както и самият свидетел посочва при разпита си), т.е. измерено е отстоянието от стопанската сграда, в която са се отглеждали птиците до сграда в съсобствен парцел. Макар да се установява, че отстоянието действително е под минимално изискуемото от 6 метра, то съдът счита, че наказателното постановление следва да се отмени. Това е така, тъй като съгласно посочената в АУАН и НП фактическа обстановка жалбоподателят е санкциониран заради това, че отглежда птици при неспазване на разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 1 от Наредбата, а именно отглежда същите в сграда, която се намира на по-малко от шест метра от жилищна сграда в съседен имот, тази е и правната квалификация посочена в АУАН и НП. По делото обаче се установи, че отстоянието между стопанската сграда и жилищна сграда в съседен имот въобще не е измервано, а както вече бе посочено по-горе е измервано единствено отстоянието между стопанската сграда и сграда изградена в съсобствения имот, което би представлявало нарушение по чл. 11, ал. 1, т. 3 от Наредбата, за което жалбоподателя Б. не е санкциониран. В конкретния случай вмененото на жалбоподателя Б. нарушение не съответства на установената фактическа обстановка. От събраните по делото доказателства не се установи на какво отстояние се намират сградите в съседните имоти от стопанската сграда, поради което наказателното постановление се явява незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

По изложените съображения Районен съд - Панагюрище в настоящия състав, на основание чл.63 от ЗАНН,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление 017-А от 29.01.2018 г. на зам. кмета на O.П., с което на жалбоподателя И.С.Б. ЕГН: **********, с адрес: ***, за нарушение на  чл. 11, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на O.П. и на основание чл. 16, т.2 от Наредбата, му е наложена глоба в размер на 60 лв. (шестдесет лева), като незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд- П..

 

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: