О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Пазарджик, 29.11. 2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

        Пазарджишкият окръжен съд, наказателна  колегия в закрито заседание на двадесет и девети ноември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИВЕТА ПАРПУЛОВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ: КОСТА СТОЯНОВ

                                                                    ВЕСЕЛИН ПЕТРИЧЕВ

 

като разгледа докладваното от  съдия Парпулова ВНЧД №   782 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.243 ал.8 НПК.

         Образувано е по жалба на адв.Л.С., повереник на пострадалия Г.П.К. ***  против определение № 72 от 01.11.2018г. постановено  по ЧНД № 268/2018г. на Панагюрският РС, с което е потвърдено постановление № 429  от 03.10.2018г.на прокурор в РП Панагюрище  за прекратяване на наказателно производство по ДП № 223/2014г. по описа на РУ Панагюрище и пр.пр.№ 429/2014г. по описа на РП Панагюрище водено срещу Н.Г.П. *** и Т.Г.Б. *** за престъпление по чл.209, ал.1 НК.

         Жалбоподателят твърди, че постановеното определение е неправилно -незаконосъобразно и необосновано и моли да се отмени. Излага доводи, че първоинстанционният съд необосновано и незаконосъобразно е приел, че от събраните по делото доказателства не следва да се направи категоричен извод за наличието както на пряк умисъл, така и на користна цел .Сочи че съдът неправилно е интерпретирал обясненията на двамата обвиняеми Б. и П.,депозирани неколкократно в различни периоди от време в ДП. Твърди,че обясненията на обв.Б. , че между него и пострадалия пет години след извършване на деянието е постигнато споразумение за репариране на имуществената щета. Твърди, че не са изпълнени указанията на съда относно правилното приложение на закона от страна на прокуратурата и разследващите. Прави искане за отмяна на определението на първоинстанционния съд е връщане на делото на Раъйонния прокурор с указания за точно прилагане на материалния закон,както и извършване на пропуснати процесуални действия.

Пазарджишкият окръжен съд като се запозна с доводите изложени във въззивната жалба и обсъди събраните по делото доказателства намира следното:

Въззивната жалба на  пострадалия Г. Димитров К. е подадена в законния срок, допустима е , като  разгледана по същество е неоснователна.

         С  определение № 72 от 01.11.2018 г. постановено по ЧНД № 268/ 2018 г. Панагюрският РС е потвърдил постановление на РП Панагюрище  за прекратяване на наказателното производство по ДП № 429/2014 г. по описа на РП Панагюрище, водено срещу Н.Г. *** и Т.Г.Б. *** за престъпление по чл.209, ал.1 НК.

         За да потвърди постановлението на Районния прокурор за прекратяване на наказателното производство от 03.10.2018г. съдът е приел, че липсва престъпление по чл.209, ал.1 НК, а е налице гражданско - правна сделка, продажба на куче, собственост на св.К., която е следвало да бъде извършена в Гърция по пълномощия от страна на св.Т.Б..

         Първоинстанционният съд е изложил мотиви, че не споделя изводите на прокурора за липса на имуществено увреждане, но от друга страна приема, че св.Б. не е осъществил състава на деянието по чл.209, ал.1 НК. Съдът излага мотиви, че за да е съставомерно от субективна страна деянието по чл.209 НК е необходимо да се установи, че извършителят е действал при пряк умисъл и користна цел. Изводите на първоинстанционния съд са, че  в конкретния случай липсва пряк умисъл за извършване на деянието, както и користна цел у двамата свидетели Б. и П.. Съдът приема, че в случая  са налице гражданско  правни отношения, доколкото по делото е имало устна уговорка(ненаименован договор за посредничество при продажба на кучета).

         Въззивният съд  намира, че изводите на първоинстанционният съд са правилни- обосновани и законосъобразни, тъй като от събраните по делото доказателства не може да се установи по категоричен и несъмнен начин, че още при постигане на уговорката за продажбата на кучето „Чоки“ ,  порода барак  св.Б. е нямал намерение да изпълни задължението си  и след продажбата на кучето в Гърция да предаде чрез св.Н.П. на  собственика на кучето св.К. уговорената сума от  800 евро.

         Видно от материалите по делото след  връщане на делото на РП за доразследване наказателното производство по делото е било спряно с постановление от 25.05.2016г. Св.К. и св.Б.  са разпитани отново след възобновяване наказателното производство през м.август 2018г. Св.Б. е депозирал отново показания, част от  които се различават от предходните му. Така в показанията си от 07.08.2018г. твърди, че от дома на св.П. е взел три кучета - освен кучето „Чоки“  порода барак, така и още две гончета(намерени на улицата), докато в показанията си от 15.04.2015г. сочи, че е взел две кучета - едното барак, другото гонче. В показанията си от 28.12.2015 г. депозира показания за едно куче, породи барак, което извел в Гърция без паспорт:….кучето го изкарах без проблем през границата за Гърция, защото преди две години, когато изкарах кучето на К. никой не искаше паспорт на кучето, а и бях с кола на един грък…“ . Въззивният съд намира, че и в трите показания на свидетеля,депозирани в ДП има големи неточности, неясноти, част от тях са и твърде недостоверни. В показанията му обаче няма съществени противоречие относно инкриминираното куче „Чоки“, порода барак, за което св.Боснев  твърди, че кучето е предадено на ловна дружинка , която ловува в с.Молос, обл.Ламия и тъй като кучето е удушило едно магаре ловците са го задържали, като са чу заявили, че няма да му дадат пари за него.

         В показанията си от 07.08.2018г.  и 15.08.2018г. св.Боснев изразява желание да заплати на собственика на кучето „Чоки“,порода барак уговорената цена от 800 евро.

         В показанията си  депозирани на 15.08.2018г. св.К. е заявил, че поддържа показанията си, които вече е депозирал по делото, като сочи сметка, по която св.Б. да му изплати уговорената цена за продажбата на кучето, както и лихвата върху нея от датата на деликта.

         На 03.10.2018г. по сметката на посочена от св.К., дъщерята на св.Б. - Даниела Тодорова Босева е привела сумата от 100 лв., като е посочила, че това е първа вноска по ДП.

         Въззивният съд намира, че показанията на св.Б. продължават да бъдат много общи, част от тях и неправдоподобни, но съдът намира, че показанията които Б. депозира в ДП са в качеството му на свидетел, съобразно чл. 118, ал. 1, т. 1 от НПК. Съдът намира, че същият се ползва във всеки един момент от правата си по чл. 121, ал. 1 от НПК, вкл. и  правото му да не се уличава в извършване на престъпление , което следва да се спазва.

         Безспорните доказателства по делото сочат, че св.П. е предал на св.Б. кучето „Чоки“ порода барак. Същото е  било откарано от св.Б. в Гърция, където последния живее от дълги години, като по този начин е започнало изпълнението на уговорката , правилно определена от първоинстанционния съд като  ненаименован договор за посредничество при продажба на куче. Св.Б. освен, че живее в Гърция от дълги години , същият ходи там и на лов и  не може да се направи извод, че той  още при постигане на уговорката за продажбата на кучето „Чоки“ ,  порода барак  е нямал намерение да изпълни задължението си  и след продажбата на кучето в Гърция да предаде чрез св.Н.П. на  собственика на кучето св.К. уговорената сума от  800 евро. Показанията му за убитото от кучето магаре  в Гърция и задържането му от тамошните ловци като компенсация за убитото магаре с оглед липсата на конкретност и отдалеченост във времето няма как да се проверят.

         Липсват доказателства по делото и за наличие на общ умисъл и  обща користна цел в действията на св.П. и св.Б..

         С оглед на изложеното съдът намира, че определението на първоинстанционния съд като правилно - обосновано и законосъобразно следва да се потвърди, а частната жалба като неоснователна се остави без уважение.

          По изложените съображения и на основание чл.243 ал.8 НПК Пазарджишкият окръжен съд                   

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

        ПОТВЪРЖДАВА  определение № 72 от 01.11.2018г. постановено по ЧНД № 268/2018г. по описа на РС Панагюрище.

 

       

        Определението не подлежи на обжалване и протест.

 

                                                            Председател:

 

                                                                  Членове:1/

 

                                                                                2/