АНД № 247/2016 год.

МОТИВИ:

Обвинението е против обв. П.К.Д., ЕГН: ********** за престъпление по чл.343б, ал.3 от НК за това, че на 26.10.2016г. в гр.Панагюрище  е управлявал МПС – лек автомобил „Тойота Ярис“ с рег. № РА 93 48 ВХ след употреба на наркотични вещества – Канабис ТНС, установено по надлежния ред, чрез извършена проверка с техническо средство „ Drаger Drug Chek 3000“.

          В съдебно заседание,редовно призованият обвиняем не се явява. За него се явява  упълномощен защитник – адв.П.А. – А..

          Представителят на Районна прокуратура - гр.Панагюрище поддържа изцяло обвинението и пледира за приложението на чл.78а от НК.

          Районният съд, като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното:

          Обв.П.Д.  е правоспособен водач на МПС и  притежава СУМПС, издадено на 19.11.2014 г. , категории В и М, видно от приложената на л.7 в ДП справка за нарушител.

На 26.10.2016г. свидетелят И И, заедно с колегата си И Ш – полицейски служители в РУ – Панагюрище, изпълнявали служебните си задължения по контрол на автотранспорта и охрана на обществения ред. Около 01.10 часа на ул. „Цар Освободител“ в гр.Панагюрище  те спрели за проверка лек автомобил „Тойота Ярис“ с рег. № РА 93 48 ВХ. Установили,че негов водач е обв.П.Д.. Обвиняемият имал неадекватно поведение и забавени движения, което навело полицейските служители на мисълта, че е употребил алкохол или друг  опиат.Това наложило  обв.Д. да бъде проверен за употреба на алкохол и наркотични вещества. Обв.Д. бил изпробван с „Алкотест Дрегер“ 7410 с фабричен номер № 0085, на който цифровата светлинна скала отчела 00.00 промила .След това св.И помолил обв.Д. да го придружи до сградата на РУ – Панагюрище, за да бъде тестван за употреба на наркотични вещества. Там обвиняемият бил тестван с техническо средство „ Drаger Drug Chek 3000“, което реагирало положително за наличие на канабис. За тестването на обв.Д. бил издаден надлежен протокол за извършена проверка за употреба на наркотични или упойващи  вещества, който обвиняемият  подписал без възражения.

Против обвиняемия бил издаден АУАН с № 715 от 26.10.2016г.След това му бил връчен талон за медицинско изследване с указание да се яви в ФСМП - гр.Панагюрище до 02.30 часа на 26.10.2016г., където да даде кръвна проба за химическо изследване. Обвиняемият се явил в болничното заведение, където отказал да даде кръв за изследване.Отказът му бил удостоверен по надлежния ред - с подпис на дежурния лекар и печат на ФСМП гр.Панагюрище.

По този повод било отпочнато настоящото наказателно производство.

          Така описаната фактическа обстановка съдът възприе изцяло въз основа на показанията на свидетеля И, дадени в досъдебната фаза на процеса и ценени при условията на чл.378, ал.2 от НПК, а също и от писмените и веществени доказателства, инкорпорирани в доказателствения материал по делото.

Съдът счита, че установяването на наличието на упойващо вещество в кръвта на обв. П.Д. е станало в пълно съответствие с изискванията на Наредба №30 от 27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства.

Видно е от заповед рег.№812-1з-396/21.04.2016г. на Министъра на МВР на л.17 в ДП, техническото средство „присъства“сред тези, за които Министърът на МВР е наредил да бъдат средство за проверка от службите за контрол за употреба на упойващи вещества от водачите на МПС.

Видно е от приложеното на л.22 в ДП  писмо  от Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на здравеопазването, продуктът на Дрегер Сейфти с търговско име „ Drаger Drug Chek 3000 STK“,   с който е бил тестван обвиняемия, е оценен съответствие нанесената СЕ маркировка, съгласно изискванията на Закона за медицинските изделия и  може да бъде използван от службите за контрол. 

От приложения на л.25 в ДП  протокол за проведено обучуние за работа с еднократни полеви тестове за установяване употребата на наркотични вещества е видно, че св.И е преминал успешно обучението. Това означава, че обвиняемият е бил проверен от компетентно длъжностно лице.

          При така възприетата фактическа обстановка и въз основа на събраните по делото писмени, гласни и веществени доказателства, съдът приема за безспорно установено, че обв. П.Д. е осъществил от обективна и субективна страна признаците на престъпния състав на чл.343, ал.3 от НК, като на 26.10.2016г. в гр.Панагюрище  е управлявал МПС – лек автомобил „Тойота Ярис“ с рег. № РА 93 48 ВХ след употреба на наркотични вещества – Канабис ТНС, установено по надлежния ред, чрез извършена проверка с техническо средство „ Drаger Drug Chek 3000“.

Авторството на деянието и другите обстоятелства за времето, мястото и начина на извършване се доказват по един несъмнен начин. Престъплението е осъществено при форма на вина пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК, тъй като деецът е съзнавал обстоятелствата, че управлява МПС след употреба на наркотично вещество – марихуана.

          При определяне размера на наказанието, което следва да бъде наложено на обвиняемия съдът се ръководи от изискванията на чл.36 от НК - относно целите на наказанието, както и от разпоредбите на чл.54 от НК - относно индивидуализацията на същото.

Самият деец е личност с невисока  степен на обществена опасност. Не е осъждан, положително охарактеризиран.

 В конкретния случай обществената опасност на деянието е завишена, предвид на обстоятелството, че автомобилът е управляван по централни улици в общинския  град, макар и късно вечерта, като е съществувала макар и  потенциална опасност за живота и здравето на останалите участници в движението. 

При това положение съдът намира, че понастоящем са налице предпоставките за приложението на чл.78а, ал.1 от НК.

За умишленото престъпление по чл.343,ал.3 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода от една до три  години, както и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева. Както вече се посочи, обвиняемият е пълнолетен, не е осъждан, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV глава VIII от общата част на НК и от деянието не са причинени имуществени вреди.

          Като смекчаващи отговорността обстоятелства се отчетоха чистото съдебно минало и добрата характеристика. Отегчаващи обстоятелства  – наличието на едно предишно нарушение на правилата по ЗДП.

Предвид това и като отчете наличните  смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства, според относителната им тежест съдът  на основание чл.78а, ал.1 от НК счете, че на обв. П.Д., след като бъде освободен от наказателна отговорност, следва да бъде наложено административно наказание глоба в минималния  размер от  1 000 /хиляда/ лева, което е съответно на извършеното и с което ще се постигнат целите на наказанието.

При определяне размера на глобата съдът съобрази наличните смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства, а също семейното положение, материално и имотно състояние на извършителя.

На основание чл.78а, ал.4 във връзка с чл.343г, във връзка с чл.343б,ал.3 от НК съдът лиши обв.П.Д. от право да управлява МПС за срок от  пет месеца. Съдът  намери, че следва да наложи това наказание, кумулативно с наказанието глоба, за  да се упражни по-осезателно въздействие върху личността на обвиняемия, с оглед формиране на нова ценностна система и воденето на общественополезен начин на живот. При определяне на срока на това наказание съдът отново съобрази наличните смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства, според относителната им тежест, като намери, че именно с този размер ще се постигнат целите на наказанието

При този изход от делото  съдът постанови вещественото доказателство „ Drаger Drug Chek 3000“, намиращо се на съхранение  при Домакина на РУ Панагюрище да се унищожи, предвид невъзможността да се използва повторно и свързаната с това липса на икономическа стойност и невъзможност да се реализира в търговския оборот.

По изложените съображения съдът постанови решението  си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: