АНД № 238/2016 год.

МОТИВИ:

 

Обвинението срещу обв.П.М.П.  е за престъпление по чл.354а, ал.5 във вр. с ал.3, т.1 от НК за това, че на 19.08.2016 г. в гр.Панагюрище без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество - марихуана с нетно тегло 0.575 гр. с активен компонент 6.9 тегловни процента тетрохидроканабинол на стойност 3.45 лева, като случаят е маловажен.

Производството пред първата инстанция е по реда на Глава ХХVІІІ от НПК.

Представителят на прокуратурата поддържа обвинението и пледира за осъдително решение  с приложението на чл.78а от НК.

         Обвиняемият се явява лично в съдебно заседание, като се признава за виновен по обвинението и дава обяснения.

         Съдът като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства  поотделно и в тяхната съвкупност, при спазване разпоредбата на чл.301 от НПК, прие за установено от фактическа страна следното:        

Обвиняемият не притежава надлежно разрешително за придобиване и държане на наркотични вещества.

На 19.08.2016г. свидетелите Павел Вълков и Райко Братков – полицаи в РУ Панагюрище участвали в СПО, провеждаща се на територията на град Панагюрище. Около 21,30 часа на бул. „Пятигорск” в град Панагюрище полицаите срещнали обв.Паначовски, който познавали като лице, употребяващо наркотични вещества. Свидетелите Вълков и Братков се легитимирали и поканили обв.П. да предаде, ако държи в себе си, забранени от закона предмети и вещества. Първоначално обвиняемият отрекъл да държи такива вещи, което събудило подозрение у полицаите, поради което св.Вълков му извършил обиск по ЗМВР. При обиска на обвиняемия, в предния десен джоб на панталоните му било открито найлоново пликче тип „Спейсбек”, в което се намерили три броя найлонови  пликчета, съдържащи зелена листна маса с мирис на марихуана. За извършеното действие св.Вълков съставил протокол за обиск

С протокол за доброволно предаване, обвиняемият предал наркотичното вещество на водещия разследването. В последствие същото било огледано, тествано и премерено, за което бил съставен и протокол за оглед на веществено доказателство.

По този повод било отпочнато настоящото наказателно производство.

Видно от заключението на извършената химична екпретиза на наркотичното вещество, то е  марихуана, с нетна маса 0.575 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 6.9 тегловни %.

Горната  фактическа обстановка съдът възприе изцяло от обясненията на обвиняемия и показанията на свидетелите Братков и Вълков, заключението на химическата експертиза, а също и от писмените доказателства, инкорпорирани в доказателствения материал и преценени като правно валидни при условията на чл.378, ал.2 от НПК.

Съдът  кредитира изцяло събраните по делото писмени и  гласни доказателства, т.к. те са непротиворечиви и взаимно се допълват, като по безспорен начин очертават гореописаната фактическа обстановка.

При така установената  фактическата обстановка с поведението си обв. П.П.  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 354а, ал.5 във вр. с ал.3, т.1 от НК,  като  на  19.08.2016 г. в гр.Панагюрище без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество - марихуана с нетно тегло 0.575 гр. с активен компонент 6.9 тегловни процента тетрохидроканабинол на стойност 3.45 лева, като случаят е маловажен.

Деянието е извършено умишлено, с оглед разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от НК при пряк умисъл, т.к. обвиняемият е съзнавал обществената опасност на деянието, доколкото е бил наясно, че държи наркотик и няма издадено разрешение за това, предвиждал е общественоопасните му последици и пряко е целял настъпването им. 

При определяне и индивидуализация на наказанието, което следва да се наложи на обвиняемия, съдът съобрази разпоредбата на чл.36 от НК – относно целите и тези на чл.54 и следващите от НК– относно неговата индивидуализация.

Обществената опасност на деянието е относително завишена, с оглед вида на държаните наркотични вещества.

Обв.П.  е с ниска  степен на обществена опасност. Осъждан е през 2004г. на обществено порицание, за което е реабилитаран по право. Характеристиката му по местоживеене е позитивна.

Като причини за извършване на деянието съдът отчете ниското правосъзнание на обвиняемия, незачитането на установения в страната правов ред,  свързан с контрола и разпространението на наркотични вещества.

                Съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства пълните самопризнания, оказаното съдействие на разследващите органи, позитивната характеристика, както и  тежкото материално положение и имотно състояние на обвиняемия. Отегчаващи отговорността обстоятелства не се отчетоха.

При това положение съдът намира, че понастоящем са налице предпоставките за приложението на чл.78а, ал.1 от НК.

За престъплението по чл.354а, ал.5 във вр. с ал.3, т.1 от НК се  предвижда  като  най-тежко наказание глоба до 1000 лева, а  както вече се посочи обвиняемият  е пълнолетен, не е осъждан /реабилитаран е по право/, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV глава VIII от общата част на НК  и от деянието не са причинени имуществени вреди.

Предвид това и като отчете наличните смекчаващи отговорността обстоятелства, според относителната им тежест, съдът  на основание чл.78а, ал.1 във вр. с ал.5 от НК счете, че на обв.П., след като бъде освободен от наказателна отговорност, следва да бъде наложено административно наказание глоба в размер на 300 лв. /триста лева/, което е съответно на извършеното и с което ще се постигнат целите на наказанието.

При определяне размера на глобата съдът съобрази наличните смекчаващи отговорността обстоятелства, съобразно относителната им тежест, а също семейното положение, материално и имотно състояние на извършителя.

          На основание чл.189, ал.3 от НПК съдът осъди обвиняемия П.П.  да заплати по сметка на ОД на МВР – Пазарджик сторените по делото разноски  в размер на 70 лв., представляващи  разходи за химическа експертиза в досъдебното производство, както и по сметка на РС – Панагюрище 10 лева държавна такса само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на ОДМВР за присъдените разноски и в полза на РС – Панагюрище за събиране на наложеното наказание глоба.

         По тези съображения съдът  постанови решението си.

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: