П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

година 2016                                                                           град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД                                                                           

На 22 ноември                                                                                   година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СНЕЖАНА С.

                                                                                      

                     Съдебни заседатели: 1. Г.Г.

                                             2. С.Е.

                                                                                                                   

Секретар: Н.С.

Прокурор: Красимир Танев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия С.

НОХ дело № 246 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 11,30 часа се явиха:

 

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – град Панагюрище се явява районен прокурор Красимир Танев

Явява се подсъдимият М.В.К. лично и с адв. П.П., надлежно упълномощен от досъдебното производство.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.

АДВ. П.: Считам, че няма процесуална пречка за даване ход на делото, моля да се даде ход.

ПОДСЪДИМИЯТ: Да се гледа делото.

Съдът намира, че липсва процесуална пречка за даване ход на делото, поради което

         ОПРЕДЕЛИ:           

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на подсъдимия:

М.В.К., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, със средно специално образование, безработен, осъждан, с ЕГН **********.

ПОДСЪДИМИЯТ КАЦАРОВВ: Получих препис от обвинителния акт.Преди повече от седем дни го получих.

На подсъдимия се разясниха правата по чл.55, чл.115, ал.4 и чл.274 от НПК.

Не се направиха отводи на съда,секретаря и прокурора.

На подсъдимия се разясниха правата по чл. 371 от НПК и същият беше уведомен, че събраните в досъдебното производство доказателства и евентуално направените от него самопризнания могат да бъдат използвани при постановяване на присъдата.

ПОДСЪДИМИЯТ М.В.К.: Желая делото да се разгледа по реда на съкратеното съдебно следствие с признаване на фактите по обвинителния акт. Ще призная фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

ПРОКУРОРЪТ: Представям и моля да приемете факсово писмо, подписано от ОСИН, от което е видно кога е била изменена мярката за неотклонение на подсъдимия и кога е бил фактически пуснат от местата за изтърпяване.

АДВ. П.: Нямаме нови искания по доказателствата. Да се приеме представеното факсово съобщение.

Съдът

         ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА представеното от прокурора писмо от ОСИН град Пазарджик.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ДОКЛАДВА СЕ ДЕЛОТО.

ПРОЧЕТЕ се обвинителния акт от прокурора.

ПРИСТЪПИ се към разпит на подсъдимия М.В.К..

ПОДСЪДИМИЯТ М.В.К.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Признавам за вярно написаното в обвинителния акт.

АДВ. П.: Моля подсъдимият да даде обяснения за семейното си положение.

ПОДС. К.: До  миналата година живеех на семейни начала със Стоянка Беломачева. От нея имам дете, което се казва Галена Маринова Кацарева на 3 години и 4 месеца. В момента детето е на детска градина, а иначе и двамата с майка й полагаме грижи за нея.

Съдът даде на страните възможност да обсъдят варианти на споразумение.

ПРОКУРОРА: Аз предлагам една година лишаване от свобода.

ПОДСЪДИМИЯТ: Аз не съм съгласен.

Съдът като съобрази направеното от подсъдимия самопризнание намира, че същото се подкрепя от събраните в ДП доказателства, а именно: Протокол за обиск на лице от 25.03.2016 г. – л.2; протокол за доброволно предаване; докладна записка от мл.разузнавач Павел Вълков;  протокол за претърсване и изземване в неотложни случаи от 26.03.2016 г. с последващо съдебно одобрение, ведно с приложен към него фотоалбум; Определение от 26.03.2016 г. по ЧНД № 79/2016 г.; протокол за разпит на свидетеля Павел Василев Вълков; Протокол за оглед на веществени доказателства, ведно с приложен към същия фотоалбум; Протокол за разпит на обвиняем; характеристична справка; криминалистична справка; справка за съдимост; Протокол за извършена физико-химична експертиза № 16/НАР-779; протокол, съставен на основание чл. 91 и сл. от ЗКНВП от Агенция „Митници” град София  Приемо-предавателен протокол № 4384/2016 г.; Заповед за задържане на лице рег. № 310 зз – 46 от 25.03.2016 г.; ДСМПИС.

От друга страна съдът намира, че гореизброените писмени, гласни доказателства и доказателствени средства, както и веществените доказателства са събрани в съответствие с процесуалния закон и са правновалидни.

По тези съображения и на основание чл. 372, ал. 4 от НПК съдът

         ОПРЕДЕЛИ:

ОБЯВЯВА, че при постановяване на присъдата ще ползва самопризнанието на подсъдимия без да събира доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

АДВ. П.: Искам да кажа, че моят клиент размисли и приема предложението на прокурора за споразумение.

ПРОКУРОРА: Уважаема госпожо съдия, уважаеми съдебни заседатели, с адв. П. и подсъдимия К. постигнахме споразумение, което да бъде в следния смисъл: подсъдимият се признава за виновен в извършване на престъплението, за което му е повдигнато обвинение като при условията на чл. 54 ал.1 от НК на същия да бъде определено наказание една година лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип. Кумулативно с наказанието лишаване от свобода да бъде наложено и наказанието глоба в размер на 2 000,00 лв. Следва да се приспадне предварителното задържане на К. за времето от 25.03.2016 г. до 30.06.2016 г. или в размер на три месеца и пет дни. К. приема да заплати разноските по делото, направени в досъдебното производството в размер на 263,03 лв. по сметка на ОД на МВР град Пазарджик. Веществените доказателства по делото, на основание чл. 354а, ал.6 от НК да се отнемат в полза на Държавата. На основание чл. 91 ал.2 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, предадените на съхранение наркотични вещества в Централно митническо управление – София, а именно: Обект № 1 – ММВ-CHMINACA/MDMB-CHMICA с нето тегло 0,05 грама; Обект № 2 – коноп с процентно съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол – 6,9 % с нето тегло 0,58 грама и Обект № 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1 и 4.2 амфетамин с общо нето тегло 45,85 грама, изпратени в запечатан в плик с восъчен печат „МВР НИКК Наркотици“ на Агенция „Митници“ – гр. София, да се унищожат по предвидения от закона ред.

АДВ. П.: Подзащитният ми е съгласен с така предложеното споразумение, а именно да изтърпи наказание лишаване от свобода за срок от 12 месеца и кумулативно наложеното наказание глоба в размер на 2000,00 лв., както и да заплати разноските по делото. Считам, че така постигнатото споразумение ще постигне предвидените в закона генерална и индивидуална превенция.

ПОДС. М.В.К.: Наясно съм с правата си. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението. Доброволно ще го подпиша. Разбирам, че има сила на присъда и влиза в сила още днес и не подлежи на обжалване

Съдът намира,че ще следва да бъде вписан в протокола окончателния вариант на споразумението, което е постигнато между Районна прокуратура – Панагюрище,адв. П. от ПАК и подсъдимият М.В.К., поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВПИСВА в протокола окончателното споразумение, по силата на което М.В.К., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, със средно специално образование, безработен, осъждан, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 25.03.2016 г. в гр. Панагюрище, без надлежно разрешително е държал в себе си и в жилище, находящо се на ул. „Граф Игнатиев“ № 18А, високорискови наркотични вещества – 45,85 грама амфетамин със съдържание на активен компонент амфетамин 9,7 тегловни % на стойност 1 375,50 лв. и 0,58 грама коноп (марихуана) с процентно съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол – 6,9 тегловни процента на стойност от 3,48 лв., оценени съгласно ПМС № 23/1998 г., по цени на наркотичните вещества, пласирани на улицата за нуждите на съдопроизводството, в нарушение на установеното в чл. 30, ал. 1 от ЗКНВП правила - престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1 от НК, поради което и на посоченото основание и при условията на чл. 54, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и на ГЛОБА в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева, платима в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт по сметка на Районен съд – Панагюрище.

На основание чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл. 59, ал.1, т.1 от НК, във връзка с ал.2 от НК, ПРИСПАДА  от определеното наказание една година лишаване от свобода времето, през което М.В.К., със снета самоличност, е бил задържан по настоящото дело, а именно от 25.03.2016 г. до 30.06.2016 г.

Веществените доказателства: ММВ-CHMINACA/MDMB-CHMICA с нето тегло 0,05 грама; коноп с процентно съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол – 6,9 % с нето тегло 0,58 грама и амфетамин с общо нето тегло 45,85 грама, всичко с общо нетно тегло 46,48 грама, предадени на отдел НОП – ЦМУ с Протокол № 43874 от 12.10.2016 г., на основание чл. 354а, ал.6 от НК се ОТНЕМАТ в полза на Държавата.

ОСЪЖДА подсъдимия М.В.К., със снета самоличност, да ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР – Пазарджик направените по делото разноски в размер на 263,03  лв. (двеста шестдесет и три лева и три стотинки) за химическа експертиза в досъдебното производство, както и 10,00 (десет) лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на ОД МВР и на РС Панагюрище за събиране на наложеното наказание глоба и присъдените разноски.

 

СПОРАЗУМЯЛИ СЕ:

 

 

ПРОКУРОР:                                                  ЗАЩИТНИК:

        (Красимир Танев)                                         (адв. П.П.)

                                                                 

 

                                                        ПОДСЪДИМ:

                                                                  (М.В.К.)

                                     

Съдът, като съобрази съдържанието на окончателното споразумение намери на първо място, че същото е процесуално допустимо, предвид вида на престъплението, за което е повдигнато обвинение и поради обстоятелството, че от престъплението не са причинени съставомерни имуществени щети, подлежащи на възстановяване, поради което и не съществува законова пречка за приключване на делото със споразумение. Определените по вид и размер наказания са съобразени със степента на обществена опасност на конкретно извършеното деяние и на дееца, а и с тях ще бъдат постигнати целите по чл.36 от НК.

По тези съображения и на основание чл.384, ал.1 във връзка с чл.382,  ал.7 и във връзка с чл.24, ал.3 от НПК,съдът

                   ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение в посочения по-горе смисъл като непротиворечащо на закона и морала.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 246/2016г. по описа на Панагюрския районен съд.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

                  

 

СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                              2.

 

При този изход на делото и като взе предвид, че една от целите на мерките за неотклонение е да се попречи на обвиняемия да осуети привеждането в изпълнение на влязлата в сила присъда и на основание  чл.309, ал.1 от НПК, съдът

         ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение „парична гаранция” в размер на 1 000,00 лева взета по отношение на подсъдимия  М.В.К..

Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес,пред Пазарджишкия окръжен съд.

 

СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                              2.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 12,10 часа.

 

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: