П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

година 2016                                                                           град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД                                                                          

На 17 ноември                                                                                   година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СНЕЖАНА С.

                                                                                     

            Съдебни заседатели: 1. М.Л.

                                       2. Д.М.

                                                                                                                    

Секретар: Н.С.

Прокурор: Красимир Танев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия С.

НОХ дело 236 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 14,05  часа се явиха:

 

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – град Панагюрище се явява прокурор Красимир Танев.

Явява се подсъдимият И.Н.К. лично и с адв.Мулешков, надлежно упълномощен да го представлява.

Не се явява адв. Кърпаров, упълномощен от подсъдимия на 14.11.2016 г.

Не се явяват свидетелите С.К. и С.Д.

Не се явява вещото лице.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.

АДВ. МУЛЕШКОВ: Считам,че няма процесуална пречка за даване ход на делото, моля да се даде ход.

ПОДСЪДИМИЯТ: Да се гледа делото. Не държа на другия си защитник - адв. Кърпаров.

Съдът намира, че липсва процесуална пречка за даване ход на делото, поради което

         ОПРЕДЕЛИ:           

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на подсъдимия:

И.Н.К., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, работещ, неосъждан (реабилитиран по право), с ЕГН **********.

ПОДСЪДИМИЯТ К.: Получих препис от обвинителния акт.Преди повече от седем дни го получих.

На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55, чл. 115, ал. 4 и чл. 274 от НПК.

ПОДСЪДИМИЯТ: Наясно съм с правата си.

Не се направиха отводи на съда, секретаря и прокурора.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да приемете като доказателство по делото писмо, от което е видно, че подсъдимият е изтърпял наложеното му наказание пробация по НОХД № 131/2011 г. по описа на РС Панагюрище на 02.02.2012 г.

АДВ.МУЛЕШКОВ: Да се приеме.

Съдът

         ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА като доказателство по делото писмо на РП Панагюрище №  Р 59/2011 г.

Съдът

         ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ДОКЛАДВА се делото.

ПРОЧЕТЕ се обвинителния акт от прокурора.

Съдът прикани подсъдимия на основание чл.277, ал.1 от НПК да даде обяснения.

ПОДСЪДИМИЯТ И.Н.К.: Не съм наркотично зависим. Рядко използвам. Полицаите ме спряха на улицата и ми намериха екстази и амфетамин в джоба. Амфетаминът и екстазите бяха за лична употреба. Аз ги използвам, но смятам, че не съм наркозависим. Рядко ги използвам. Като ги използвам ми става по-весело. Рядко употребявам алкохол.

Съдът даде на страните възможност да обсъдят варианти на споразумение.

ПРОКУРОРА: Уважаема г-жо съдия,със защитника на подсъдимия адв.Мулешков постигнахме споразумение настоящото производство да приключи със съдебно споразумение в следния смисъл: Подсъдимият И.Н.К. да се признае за виновен по повдигнатото му обвинение за извършеното от него престъпление, като приема да изтърпи наказание лишаване от свобода за срок от ЕДИНАДЕСЕТ  МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и глоба в размер на 2 000,00 лв. Възпитателната работа да се възложи на Наблюдателната комисия при Община Панагюрище. Разноските в размер на 301,08 лв. да се възложат в тежест на подсъдимия. Веществените доказателства – остатъка от предмета на престъплението на основание чл. 354а, ал.6 от НК да се отнемат в полза на държавата и унищожат. Що се касае до полиетиленовия плик съдържащ сиво прахообразно вещество – да бъде върнат на подсъдимия – няма основание за неговото отнемане.

 В изложения смисъл, моля да одобрите споразумението и да го впишете в протокола.    

АДВ.МУЛЕШКОВ: Уважаема г-жо съдия, съгласен съм с предложеното споразумение. Прокурорът беше коректен в излагането на параметрите. Точно така се уговорихме.Моля да го одобрите в изложения от прокурора смисъл,тъй като същото не противоречи на закона и на морала и ще осъществи индивидуалната и генералната превенция на закона.  

ПОДС. И.Н.К.: Наясно съм с правата си. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението. Разбирам, че има сила на присъда и влиза в сила още днес и не подлежи на обжалване. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Ще подпиша споразумението доброволно.

Съдът намира,че ще следва да бъде вписан в протокола окончателния вариант на споразумението, което е постигнато между Районна прокуратура – Панагюрище,адв. Мулешков от ПАК и подсъдимият И.Н.К., поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВПИСВА в протокола окончателното споразумение, по силата на което И.Н.К., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, работещ, неосъждан (реабилитиран по право), с ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 12.03.2016 г. в гр. Панагюрище, без надлежно разрешително е държал в себе си високорискови наркотични вещества – 3,4 - метилендиоксиметамфетамин (MDMA, Екстази) с нето тегло 0,26 грама и съдържание на активен компонент 63,9 тегловни % и амфетамин с нето тегло 3,53 грама и съдържание на активен компонент амфетамин 3,0 тегловни % – престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1 от НК, поради което и на посоченото основание и при условията на  чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, се ОСЪЖДА на наказание лишаване от свобода за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и „глоба“ в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева, платима в полза на Държавата по сметка на Съдебната власт по бюджета на Районен съд Панагюрище.

Възпитателната работа с условно осъдения се ВЪЗЛАГА на Наблюдателната комисия при Община Панагюрище.

ОСЪЖДА подсъдимия И.Н.К., със снета самоличност, да ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР – Пазарджик направените по делото разноски в размер на 301,08  лв. (триста и един лева и осем стотинки) за химическа експертиза в досъдебното производство, както и 10,00 (десет) лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на ОД МВР и на РС Панагюрище за събиране на наложеното наказание глоба и присъдените разноски.

Веществените доказателства по делото - 1 (един) брой полиетиленов плик, съдържащ тъмносиво прахообразно вещество (пепел от прахосмукачка), намиращо се на съхранение при домакина в РУ Панагюрище – да се върне на подсъдимия И.Н.К., с ЕГН **********.

Веществените доказателства по делото - 3,4-метилендиоксиметамфетамин (MDMA, Екстази) с нето тегло 0,26 грама; афметамин с нето тегло 3,53 грама и ММВ-CHMINACA, MDMB- CHMICA с нето тегло 3,14 грама, всичко с общо нетно тегло 6,93 грама, предадени на Агенция „Митници” приемо-предавателен протокол № 43208 от 24.08.2016 г., на основание чл. 354а, ал.6 от НК ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата.

 

 

СПОРАЗУМЯЛИ СЕ:

 

ПРОКУРОР:                                                  ЗАЩИТНИК:

        (Красимир Танев)                                         (адв.Петър Мулешков)

                                                                 

 

 

                                                        ПОДСЪДИМ:

                                                                       (И.Н.К.)

                                     

 

Съдът, като съобрази съдържанието на окончателното споразумение намери на първо място,че същото е процесуално допустимо,предвид вида на престъплението, за което е повдигнато обвинение и поради обстоятелството,че от престъплението не са причинени имуществени щети,подлежащи на възстановяване,поради което и не съществува законова пречка за приключване на делото със споразумение. Определените по вид и размер наказания са съобразени със степента на обществена опасност на конкретно извършеното деяние и на дееца, а и с тях ще бъдат постигнати целите по чл.36 от НК.

Предвид данните за съдимост на подсъдимия съдът намира, че същият е реабилитиран по право. Това е така, тъй като за първото му осъждане е настъпила реабилитация по чл. 86, ал.1, т.1 от НК  с изтичането на изпитателния срок, тъй като в същия подсъдимият не е извършил друго престъпление, поради което е следвало да изтърпи отложеното наказание лишаване от свобода.

По второто осъждане на подсъдимия е настъпила реабилитация по чл.88 а, във връзка с чл. 82, ал.1, т.5 от НК на 02.02.2014 г., т.е. две години след изтърпяване на наказанието пробация.

При това положение няма законова пречка договореното със споразумението наказание лишаване от свобода отново да бъде отложено за определен изпитателен срок, който съдът намира за достатъчен с оглед превъзпитаването на подсъдимия.

По тези съображения и на основание чл.384, ал.1 във връзка с чл.382,  ал.7 и във връзка с чл.24, ал.3 от НПК,съдът

 

                   ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение в посочения по-горе смисъл като непротиворечащо на закона и морала.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 236/2016г. по описа на Панагюрския районен съд.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

                  

 

СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                              2.

 

 

 

При този изход на делото и на основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът

         ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „подписка” взета по отношение на обвиняемия И.Н.К..

Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес,пред Пазарджишкия окръжен съд.

 

 

СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                              2.

 

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14,41 часа.

 

 

 

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: