П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

година 2016                                                                              град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД

На 17 ноември                                                                                           2016 година

В публично заседание, в следния състав:

 

                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:  ДИАНА СТАТЕЛОВА

 

            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. С.Ц.

                                                    2. А.Ш.

                                                                              

Секретар: П.З.

Прокурор: Н. Топкаров

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стателова

НОХД 37 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 15.45  часа се явиха:

 

Обвинител РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ПАНАГЮРИЩЕ - явява се прокурор  Н. Топкаров лично.

ПОДСЪДИМИЯ Р.Я.С. – явява се лично и със служебният му защитник адв. В.Т. от ПзАК, упълномощен от преди.

ПОДСЪДИМИЯТ М.Г.К. – явява се лично и със служебно назначеният му адв. В.В. от ПзАк, назначен от преди.

ПОДСЪДИМИЯТ В.Г.К. ***, явява се лично и със служебният му защитник адв. П.А. – А., назначена в ДП.

ПОДСЪДИМИЯТ М.М.А. – явява се лично и със защитника си адв. П.М. от ПазАК, редовно упълномощен в ДП.

ПОДСЪДИМИЯТ Н.А.К. – явява се лично и с процесуалният си представител и със служебният му защитник  адв.Р.К. от ПзАК, назначен от преди.

ПОДСЪДИМИЯТ Д.М.К. – явява се лично и със служебният си защитник адв. С.Д. от ПзАК, назначен от преди.

СВИДЕТЕЛ – Г.Б.Я., уведомен в предишното съдебно заседание, не се явява

СВИДЕТЕЛ – Й.В.С.,  редовно призован, не се явява.

СВИДЕТЕЛ – И.Д.З., уведомен в предишното съдебно заседание, не се явява.

СВИДЕТЕЛЯТ Ц.И.Б., редовно призован, не се явява.

ВЕЩО ЛИЦЕ - Л.Н.А. – редовно призована,  явява се лично.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

ПРОКУРОРЪТ:Да се даде ход на делото.Няма процесуална пречка.

АДВ.Т.: Да се даде ход на делото.

АДВ.В.:Да се даде ход на делото.

АДВ.А.:Да се даде ход на делото.

АДВ.М.:Да се даде ход на делото.

АДВ.К.:Моля да се даде ход на делото.

АДВ.Д.:Моля да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ Р.С.:Да се гледа делото.

ПОДСЪДИМИЯ М.К.:Да се гледа делото.

ПОДСЪДИМИЯТ В.К.:Да се гледа делото.

ПОДСЪДИМИЯТ М.А.:Да се гледа делото.

ПОДСЪДИМИЯТ Н.К.:Да се гледа делото.

ПОДСЪДИМИЯТ Д.К.:Да се гледа делото.

Съдът констатира,че липсва процесуална пречка за даване ход на делото,поради което

        ОПРЕДЕЛИ:           

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Пристъпи се към снемане самоличността на свидетеля.

Ц.И.Б., роден на *** ***, община Панагюрище, ул. ***, българин, български гражданин, женен, земеделски производител, със средно образование, неосъждан, без родствена връзка с подсъдимите, с ЕГН:  **********.

Напомни се наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Свидетелят обеща да говори истината.

ПРОКУРОРА: Ув. г-жо съдия, ув. съдебни  заседатели, със защитниците на подсъдимите обсъдихме параметри на споразумението, което ще изложа пред Вас, съответно и за обезпечаване на пострадалото лице Ц.И.Б., след като чуем самото пострадалото лице относно обезпечаването и обезщетяването от нанесените му вреди. 

СВИДЕТЕЛЯ Б.: Разбирам значението на предложеното от Районна прокуратура споразумение. Заявявам, че съм получил в брой и изцяло сумата от 2 040 лв. днес, на ръка. Съгласен съм да се сключи такова споразумение. Наясно съм с тези последствия и съм съгласен прокуратурата да сключи такова споразумение. Заявявам, че няма да имам повече претенции за нанесените имуществени щети спрямо който и да е от подсъдимите.

АДВ. Т.: Присъединяваме се към предложеното на Районна прокуратура, познавайки последствията от споразумението, което предстои да изложи прокурора.

По общо съгласие на страните свидетеля Б. беше освободен и напусна съдебната зала.

ПРОКУРОРА: Ув. г-жо съдия, ув. съдебни  заседатели, със защитника на подсъдимият М.М.А. постигнахме споразумение със следните параметри: Същият се признава за виновен за извършено престъпление по чл. 196, ал.1, т. 2 вр. с чл.195, ал.1, т. 3 пр. първо и т. 4 във вр. чл. 194, ал.1 вр. с чл. 29 , ал.1 б. „б” във вр. чл. 20, ал. 2 от НК, като на основание посочените  членове във връзка с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, се съгласява да изтърпи наказание ЛС за срок от една година, което следва да изтърпи ефективно при строг режим в общежитие от закрит тип, съответно заедно с другите подсъдими да заплати направените по делото разноски  в размер на 9,17 лв. за него.

АДВ. М.: Да, това е споразумението, което постигнахме с Районна прокуратура Панагюрище досежно прекратяване на делото със споразумение спрямо подзащитният ми М.М.А.. Взели сме предвид това, че той оказа пълно съдействие на ДП, той бе инициатора за погасяване на сумата по споразумението, взели сме предвид при споразумението и това, че е той е баща на ученици, тежкото здравословно състояние на съпругата му и смятаме, че с това наказание ще бъдат постигнати целите на чл. 36 от НК и не противоречи на закона и на морала и моля да бъде одобрено от Вас.

Подсъдимия М.М.А.: Разбирам значението на споразумението, което предлага прокуратурата и което потвърди моя защитник.Признавам, че това споразумение има силата на присъда. Запознат съм и разбирам неговото съдържание. Съгласен съм с така постигнатото споразумение. Разбрах параметрите на споразумението.

ПРОКУРОРА: Със защитника на подс. Н.А.К.  постигнахме споразумение със следните параметри. Подсъдимият се признава за виновен за извършеното от него престъпление по чл.195, ал.1, т. 3, пр. първо, т. 4 и т. 7 във вр. чл. 194, ал.1 във  вр. с чл. 20, ал. 2 и вр. с чл. 28 ал. 1 от НК, като на основание посочените  членове във връзка с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, се съгласява да изтърпи наказание ЛС за срок от осем месеца, и на осн. чл. 66, ал. 1 от НК, изтърпяването на което да бъде отложено за срок от три години, както и да заплати направените по делото разноски в размер 9,17 лв.

ПОДСЪДИМИЯТ Н.А.К.: Разбирам значението на споразумението, което предлага прокуратурата и което потвърди моя защитник.Признавам, че това споразумение има силата на присъда. Запознат съм и разбирам неговото съдържание. Съгласен съм с така постигнатото споразумение. Разбрах параметрите на споразумението.

АДВ.К.: Уважаема г-жо съдия, уважаеми съдебни  заседатели, с оглед изявлението, което направи подзащитният ми и с оглед тежестта на престъплението, което е извършил в съучастие и немаловажният факт, че са възстановени причинените щети от престъплението, аз считам, че извода, който направи подзащитният ми е добър. Споразумението в този си вид не противоречи на закона и на морала и е в интерес на подсъдимите и аз подкрепям това споразумение.

ПРОКУРОРА: Със защитата на подс. М.Г.К. се признава за виновен за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т. 3 пр. първо и т. 4 във вр. чл. 194, ал.1 вр. с чл. чл. 20, ал. 2 от НК, като на основание посочените  членове във връзка с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, се съгласява да изтърпи наказание ЛС за срок от осем месеца, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от три години, както и да заплати направените по делото разноски в размер на 9,17 лв.

АДВ. В.В.: Това са параметрите по споразумението,  което обсъдихме с прокуратурата. Така предложеното наказание за подзащитният ми да изтърпи наказание ЛС в размер нна осем месеца, изтърпяването на което да бъде отложено  с изпитателен срок от три години, подзащитният ми счита, че е приемливо за него,а и с него ще се постигнат целите на закона, затова Ви, моля след като прецените, че споразумението не противоречи на закона и на морала, да го одобрите със съответния съдебен акт.

ПОДСЪДИМИЯ М.Г.К.: Разбирам значението на споразумението, което предлага прокуратурата и което потвърди моя защитник.Признавам, че това споразумение има силата на присъда. Запознат съм и разбирам неговото съдържание. Съгласен съм с така постигнатото споразумение. Разбрах параметрите на споразумението.

ПРОКУРОРА: Със защитата на подс. Д.М.К. постигнахме споразумение със следните параметри: Подсъдимият се признава за виновен за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т. 3 пр. първо и т. 4 и т. 7 във вр. чл. 194, ал.1 вр. с чл. чл. 20, ал. 2 във вр. с чл. 28, ал.1 от НК, като на основание посочените  членове във връзка с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, се съгласява да изтърпи наказание ЛС за срок от осем месеца, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от три години, както и да заплати направените по делото разноски в размер на 9,17 лв.

ПОДСЪДИМИЯ Д.М.К.: Разбирам значението на споразумението, което предлага прокуратурата и което потвърди моя защитник.Признавам, че това споразумение има силата на присъда. Запознат съм и разбирам неговото съдържание. Съгласен съм с така постигнатото споразумение. Разбрах параметрите на споразумението.

АДВ.Д.: Уважаема г-жо съдия, уважаеми съдебни заседатели, така постигнатото споразумение и становището на подзащитният ми за тези параметри, аз считам че те са адекватни, съобразно закона, с оглед на възстановените щети и наказание от осем месеца ЛС, с отлагане на изтърпяване от три години ще постигне своя ефект за превъзпитаването на подсъдимия и моля същото да бъде одобрено и вписано в протокола..

ПРОКУРОРА: Със защитата на подс. Р.Я.С. постигнахме споразумение със следните параметри: Подсъдимият С. се признава за виновен за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т. 3 пр. първо и т. 4 и т. 7 във вр. чл. 194, ал.1 вр. с чл. чл. 20, ал. 2 във вр. с чл. 28, ал.1 от НК, като на основание посочените  членове във връзка с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, се съгласява да изтърпи наказание ЛС за срок от осем месеца, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от три години, както и да заплати направените по делото разноски в размер на 9,17 лв.

АДВ. Т.: Съгласни сме с изложеното споразумение. Всичко съм обяснил на подсъдимия.

ПОДСЪДИМИЯ Р.С.: Разбирам значението на споразумението, което предлага прокуратурата и което потвърди моя защитник.Признавам, че това споразумение има силата на присъда. Запознат съм и разбирам неговото съдържание. Съгласен съм с така постигнатото споразумение. Разбрах параметрите на споразумението.

ПРОКУРОРА: Със защитата на подс. В.Г.К. постигнахме споразумение със следните параметри: Подсъдимият К. се признава за виновен за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т. 3 пр. първо и т. 4 и т. 7 във вр. чл. 194, ал.1 вр. с чл. 20, ал. 2 във вр. с чл. 28, ал.1 от НК, като на основание посочените  членове във връзка с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, се съгласява да изтърпи наказание ЛС за срок от единадесет месеца, което следва да изтърпи при строг режим в затворническо общежитие от закрит тип. На осн. чл.68 ал. 1 от НК, подс. К. се съгласява да изтърпи и наказание ЛС за срок от три месеца, наложено му по Присъда № 28/2012 г. по описа на Районен съд Панагюрище, което наказание следва да се изтърпи ефективно, изцяло при строг режим в затворническо общежитие от закрит тип, както и да заплати направените по делото разноски в размер на 9,17 лв.

ПОДСЪДИМИЯ В.Г.К.: Разбирам значението на споразумението, което предлага прокуратурата и което потвърди моя защитник.Признавам, че това споразумение има силата на присъда. Запознат съм и разбирам неговото съдържание. Съгласен съм с така постигнатото споразумение. Разбрах параметрите на споразумението.

АДВ. А.: Уважаема г-жо съдия, уважаеми съдебни  заседатели, действително това е споразумението, което е постигнато между Районна прокуратура Панагюрище,  в лицето на прокурор Топкаров и аз като негов защитник, като в случая определянето на наказанието се определя с оглед обремененото минало на К., считам, че наложеното наказание и неговият размер е справедлив.Затова Ви, моля съответно да бъде одобрено споразумението по отношение на подс.В.  Г.К..

Пристъпи се към снемане самоличността на вещото лице Л.Н.А., на 61 г., българка, българска гражданка, с висше образование, омъжена, неосъждана, без родствена връзка с подсъдимите.

Напомни се наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обеща да даде вярно, точно и безпристрастно заключение.

За изготвеното заключение и явяването в днешното съдебно заседание, съдът

ОПРЕДЕЛИ: 

На вещото лице да се изплати възнаграждение в размер на 10.00 лв. за явяване в днешното съдебно заседание, платими от бюджета на съда.

За общата сума от 10.00 лв. всеки един от подсъдимите, следва да бъде осъден да заплати по сметка на Районен съд Панагюрище.

ПРОКУРОРА: Неагюрище.

етка на р отложено протокол.

По общо съгласие на страните, вещото лице бе освободено.

ПРОКУРОРА: След ваша преценка, че така предложените параметри на споразумението, моля същото да бъде одобрено и вписано в протокола за днешното съдебно заседание. 

АДВ. Т.: Казвам още веднъж, моля да одобрите споразумението.

 Съдът като съобрази съдържанието на постигнатото споразумение и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.6 от НПК

                   ОПРЕДЕЛИ:

ВПИСВА в протокола окончателното споразумение,по силата на което подсъдимият М.М.А., роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 21.03.2015 год., в с. Оборище обл. Пазарджик, от кошара в бивш стопански двор, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот- разрушаване на  ограда и чрез използване на МПС - лек автомобил марка „Рено”  модел 19, без регистрационен номер, с № на рама VF1B5320506660424, собственост на И.Д.З. *** ,при условията на опасен рецидив - след като е осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, ако поне за едното от тях изпълнението на наказанието не е отложено по реда на чл. 66 от НК, в съучастие като извършител с Д.М.К. *** ,Н.А. *** , М.Г.К.,***, , В.Г.К., от с. Попинци и Р. ***,  е отнел чужди движими вещи: Седемнадесет броя агнета на обща стойност 2040 лв. / две хиляди и четиринадесет / от владението на Ц.И.Б. *** , без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 196, ал.1, т. 2 вр. с чл.195, ал.1, т. 3 пр. първо и т. 4 във вр. чл. 194, ал.1 вр. с чл. 29 , ал.1 б. „б” във вр. чл. 20, ал. 2 от НК, като на основание посочените  членове във връзка с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, се съгласява да изтърпи наказание ЛС за срок от една година, което следва да изтърпи ефективно при строг режим в общежитие от закрит тип, както и да заплати направените по делото разноски  в размер на 9,17 лв.

ПОДСЪДИМИЯТ Н.А.К., роден на  ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, безработен, неосъждан, с ЕГН: **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 21.03.2015 год., в с. Оборище обл. Пазарджик, от кошара в бивш стопански двор, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот- разрушаване на  ограда и чрез използване на МПС - лек автомобил марка „Рено”  модел 19, без регистрационен номер, с № на рама VF1B5320506660424, собственост на И.Д.З. *** ,при условията на повторност в немаловажен случай в съучастие като извършител с Д.М.К. *** ,М.М.А. *** , М.Г.К.,***, , В.Г.К., от с. Попинци и Р. ***,  е отнел чужди движими вещи: Седемнадесет броя агнета на обща стойност 2040 лв. / две хиляди и четиринадесет / от владението на Ц.И.Б. *** , без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т. 3, пр. първо, т. 4 и т. 7 във вр. чл. 194, ал.1 във  вр. с чл. 20, ал. 2 и вр. с чл. 28 ал. 1 от НК, като на основание посочените  членове във връзка с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, се съгласява да изтърпи наказание ЛС за срок от осем месеца, и на осн. чл. 66, ал. 1 от НК, изтърпяването на което да бъде отложено за срок от три години, както и да заплати направените по делото разноски в размер 9,17 лв.

М.Г.К., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, без образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.03.2015 год., в с. Оборище обл. Пазарджик, от кошара в бивш стопански двор, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот- разрушаване на  ограда и чрез използване на МПС - лек автомобил марка „Рено”  модел 19, без регистрационен номер, с № на рама VF1B5320506660424, собственост на И.Д.З. *** , в съучастие като извършител с Д.М.К. *** ,М.М.А. ***, Н.А. ***, В.Г.К., от с. Попинци и Р. ***,  е отнел чужди движими вещи: Седемнадесет броя агнета на обща стойност 2040 лв. / две хиляди и четиринадесет / от владението на Ц.И.Б. *** , без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои се ПРИЗНАВА за виновен за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т. 3 пр. първо и т. 4 във вр. чл. 194, ал.1 вр. с чл. чл. 20, ал. 2 от НК, като на основание посочените  членове във връзка с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, се съгласява да изтърпи наказание ЛС за срок от осем месеца, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от три години, както и да заплати направените по делото разноски в размер на 9,17 лв.

Р.Я.С., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 21.03.2015 год., в с. Оборище обл. Пазарджик, от кошара в бивш стопански двор, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот- разрушаване на  ограда и чрез използване на МПС - лек автомобил марка „Рено”  модел 19, без регистрационен номер, с № на рама VF1B5320506660424, собственост на И.Д.З. *** ,при условията на повторност в немаловажен случай в съучастие като извършител с Н.А. ***,М.М.А. *** , М.Г.К.,***, , В.Г.К., от с. Попинци и Д.М.К. ***,  е отнел чужди движими вещи: Седемнадесет броя агнета на обща стойност 2040 лв. / две хиляди и четиринадесет / от владението на Ц.И.Б. *** , без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т. 3 пр. първо и т. 4 и т. 7 във вр. чл. 194, ал.1 вр. с чл. чл. 20, ал. 2 във вр. с чл. 28, ал.1 от НК, като на основание посочените  членове във връзка с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, се съгласява да изтърпи наказание ЛС за срок от осем месеца, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от три години, както и да заплати направените по делото разноски в размер на 9,17 лв.

В.Г.К., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, без образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че На 21.03.2015 год., в с. Оборище обл. Пазарджик, от кошара в бивш стопански двор, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот- разрушаване на  ограда и чрез използване на МПС - лек автомобил марка „Рено”  модел 19, без регистрационен номер, с № на рама VF1B5320506660424, собственост на И.Д.З. *** ,при условията на повторност в немаловажен случай в съучастие като извършител с Н.А. ***,М.М.А. *** , М.Г.К.,***, Д.М.К. ***, и Р. ***,  е отнел чужди движими вещи: Седемнадесет броя агнета на обща стойност 2040 лв. / две хиляди и четиринадесет / от владението на Ц.И.Б. *** , без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т. 3 пр. първо и т. 4 и т. 7 във вр. чл. 194, ал.1 вр. с чл. чл. 20, ал. 2 във вр. с чл. 28, ал.1 от НК, като на основание посочените  членове във връзка с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, се съгласява да изтърпи наказание ЛС за срок от единадесет месеца, което следва да изтърпи при строг режим в затворническо общежитие от закрит тип. На осн.

чл.68 ал. 1 от НК, подс. К. се съгласява да изтърпи и наказание ЛС за срок от три месеца, наложено му по Присъда № 28/2012 г. по описа на Районен съд Панагюрище, което наказание следва да се изтърпи ефективно, изцяло при строг режим в затворническо общежитие от закрит тип, както и да заплати направените по делото разноски в размер на 9,17 лв.

Д.М.К., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че На 21.03.2015 год., в с. Оборище обл. Пазарджик, от кошара в бивш стопански двор, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот- разрушаване на  ограда и чрез използване на МПС - лек автомобил марка „Рено”  модел 19, без регистрационен номер, с № на рама VF1B5320506660424, собственост на И.Д.З. *** ,при условията на повторност в немаловажен случай в съучастие като извършител с Н.А. ***,М.М.А. ***, М.Г.К.,***, , В.Г.К., от с. Попинци и Р. ***,  е отнел чужди движими вещи: Седемнадесет броя агнета на обща стойност 2040 лв. / две хиляди и четиринадесет / от владението на Ц.И.Б. *** , без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т. 3 пр. първо и т. 4 и т. 7 във вр. чл. 194, ал.1 вр. с чл. чл. 20, ал. 2 във вр. с чл. 28, ал.1 от НК, като на основание посочените  членове във връзка с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, се съгласява да изтърпи наказание ЛС за срок от осем месеца, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от три години, както и да заплати направените по делото разноски в размер на 9,17 лв.

 

 

СПОРАЗУМЯЛИ СЕ:

 

ПРОКУРОР:                                                     ЗАЩИТНИК:

               /Н. Топкаров/                                    /адв.П.М. /

 

                                                                 

                                                                      ПОДСЪДИМ:

                                                                             /М.М.А. /

 

 

                                                                       ЗАЩИТНИК:

                                                                                /адв.Р.К. /

 

 

                                                                       ПОДСЪДИМ:

                                                                                /Н.А.К. /

 

                                                                      ЗАЩИТНИК:

                                                                                  /адв.В.В. /

 

 

                                                                       ПОДСЪДИМ:

                                                                             /М.Г.К. /

 

 

 

                                                                    

  ЗАЩИТНИК:

                                                                                  /адв. В.Т./

 

 

                                                                       ПОДСЪДИМ:

                                                                                  / Р.Я.С. /

 

 

                                                                      ЗАЩИТНИК:

                                                                                  /адв.П.А. /

 

 

                                                                       ПОДСЪДИМ:

                                                                             /В.Г.К./

 

 

                                                                       ЗАЩИТНИК:

                                                                                  /адв. С.Д./

 

 

                                                                       ПОДСЪДИМ:

                                                                               /Д.М.К./

 

        

                                                                                                      

Съдът,като съобрази съдържанието на окончателното споразумение намери на първо място,че същото е процесуално допустимо,предвид вида на престъплението,за което е повдигнато обвинение и поради обстоятелството,че от престъплението причинени имуществени щети,подлежащи на възстановяване са възстановени,поради което и не съществува законова пречка за приключване на делото със споразумение.Определените по вид и размер наказания са съобразени със степента на обществена опасност на конкретно извършеното деяние и на подсъдимите,а и с тях ще бъдат постигнати целите по чл.36 от НК.

По тези съображения и на основание чл.384, ал.1 във връзка с чл.382,  ал.7 и във връзка с чл.24, ал.3 от НПК,съдът

                   ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение в посочения по-горе смисъл като непротиворечащо на закона и морала.

         ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 37/2016г. по описа на Панагюрския районен съд.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

        

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                      2.

 

 

 

 

 

 

 

При този изход на делото и на основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът

                   ОПРЕДЕЛИ:

ОСЪЖДА М.М.А., Н.А.К., М.Г.К., Р.Я.С., В.Г.К. и Д.М.К., със снети самоличности, да ЗАПЛАТЯТ по сметка на ОДМВР – Пазарджик направените по делото разноски в размер на ПО 7.50 (седем лева и петдесет стотинки), представляващи разходи за извършена съдебно счетоводна експертиза в досъдебното производство, както и по сметка на Районен съд Панагюрище сума в размер на по 11.67 (единадесет лева и шестдесет и седем стотинки) лева, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на ОД МВР Пазарджик и в полза на Районен съд Панагюрище .

 ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „подписка” взета по отношение на подсъдимите М.М.А., Н.А.К., М.Г.К., Р.Я.С., В.Г.К. и Д.М.К..

Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес, пред Пазарджишкия окръжен съд.

 

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                               2.

 

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 17.20 часа.

                  

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: