ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ ………… 

    

22.11.2016г., гр.Панагюрище

 

РАЙОНЕН СЪД - ПАНАГЮРИЩЕ, на двадесет и  втори ноември, през две хиляди и шестнадесета  година, в публично заседание в състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА С.  

 

Секретар:  Н.С.

Прокурор: НИКОЛАЙ ТОПКАРОВ

като разгледа докладваното от съдия С.  ЧНД № 222 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.433 и сл. от НПК.

Постъпила е молба от П.С.Д. ***, с която се иска съдебна реабилитация на основание чл.87, ал.1 от НК по отношение на осъждането му по НОХД № 176/2010 г. по описа на Районен съд – Панагюрище.

В съдебно заседание молителят се явява лично, поддържа молбата и пледира за нейната основателност.

Представителят на Районна прокуратура поддържа становище, че са налице предпоставките на чл.87, ал.1 от НК и  молбата следва да бъде уважена.

След като изслуша становищата на страните и взе предвид материалите по делото, за да се произнесе съдът прие следното:

Молителят   е  осъждан  както  следва:

По НОХД № 556/1981 год. на Районен съд - Пловдив с присъда, влязла в сила на 28.07.1981 година, за престъпление по чл. 252, ал.1, във връзка с чл. 195, ал.1, т.2 и т.4 от НК, във връзка с чл. 20, ал.2 от НК, като му е наложено наказание от една година лишаване от свобода, чието изтърпяване на основание чл. 66, ал.1 от НК е отложено за изпитателен срок от три години. За това осъждане е настъпила реабилитация по право по смисъла на чл.86, ал.1, т.1 от НК, видно и от отбелязването в справката за съдимост, поради което и с молбата не се иска  съдебна реабилитация по него.

По НОХД № 373/1997 год. на Районен съд – Разлог с присъда, влязла в сила на 26.04.1999 година, за престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 и т. 4, във връзка с чл. 18, ал.1 от НК, като му е наложено наказание от три месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване на основание чл. 66, ал.1 от НК е отложено за изпитателен срок от три години. За това осъждане е постановена съдебна реабилитация с определение по ЧНД № 545/2003 г. по описа на Районен съд – Разлог, влязло в сила на 16.07.2003 г. По тази причина с молбата не се иска реабилитация за осъждането по НОХД № 373/1997 г. по описа на Районен съд - Разлог.

Осъден е и по НОХД № 176/2010 г. по описа на Районен съд – Панагюрище, с присъда, влязла в сила на 24.09.2010 г. за престъпление по чл. 343б,  ал.1 от НК, извършено на 20.06.2010 г., като му е наложено наказание от четири месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване е било отложено за изпитателен срок от три години и лишаване от право да управлява МПС за срок от две години.

Видно е от приетите като писмени доказателства удостоверение вх. № 749 от 26.09.2016 г., издадено от Районна прокуратура – Панагюрище и № 3813/14.10.2016 г., издадено от Окръжна  прокуратура гр.Пазарджик, че срещу молителя няма образувани и неприключили наказателни производства и повдигнати обвинения за престъпления от общ характер.

Щети от престъплението не са причинени.

При тези данни съдът счита, че молбата е процесуално допустима и основателна, т.к. са налице предпоставките на чл.87, ал.1 от НК за съдебна реабилитация на молителя Д. досежно осъждането му по НОХД № 176/2010г. на Районен съд - Панагюрище.

Това е  така, защото за осъждането му с първата присъдата по НОХД № 556/1981 г. е настъпила реабилитация по право, при което повторна реабилитация по право не би могла да настъпи,предвид обстоятелството,че престъплението по втората присъда и следващата такава, за която се иска реабилитация е извършено от молителя след като е навършил пълнолетие.

С оглед на това е  налице правен интерес да се иска съдебна такава по отношение на третата по ред присъда, а именно тази по НОХД № 176/2010 г. по описа на РС - Панагюрище.  С тази  присъда молителят е бил осъден на 4 месеца лишаване от свобода - условно, с тригодишен изпитателен срок, както и на лишаване от права за срок от 2 години. В рамките на определения изпитателен срок  молителят не е извършил друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание. Той не е извършил друго такова престъпление и в рамките на тригодишния срок по чл.87, ал.1 от НК, който в случая започва да тече от изтичането на срока на наложеното с тази присъда наказание ЛС, който е четири месеца. С други думи, от влизане в сила на присъдата – 24.09.2010 г. е изтекъл срока на наказанието ЛС от 4 месеца, което е станало на 24.01.2011 година. От този момент започва да тече тригодишния срок по чл.87, ал.1 от НК, който е изтекъл на 24.01.2014 година.

За правна чистота следва да се посочи, че нормата на чл.87, ал.1 от НК не прави разграничение между лицата, изтърпели наказанието си ефективно и тези, чието наказание лишаване от свобода е било отложено от изтърпяване, а поставя пред искащите съдебна реабилитация условието, в течение на три години от изтичане на срока на наложеното с присъдата наказание да не са извършили друго престъпление, да са имали добро поведение и да са възстановили, при извършено умишлено престъпление, причинените вреди. При ефективно осъдените има срок на наложеното наказание, а при условно осъдените - и срок, за който е отложено изтърпяването на наложеното наказание. За съдебната реабилитация е от значение срокът на наложеното наказание, след изтичането на който и след изтичането на още 3 години след това, условно осъденото лице добива правото да иска да бъде реабилитирано, което пък право, при съвпадането на 3-годишния срок по чл. 87, ал.1 със срока по чл. 66, ал. 2 НК, при никакви хипотези не би могло да се реализира преди изтичането на изпитателния срок. В този смисъл е практиката на ВКС обективирана в решение № 555 от 26.01.2009г.  по н.д. №556/08г. на ІІІ н.о.

Както вече бе посочено, с присъдата по НОХД № 176/2010 г. на молителя Д. е било наложено наред с наказанието лишаване от свобода и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от две години. Съгласно чл. 87, ал.3 от НК, в тази хипотеза, за да се постанови реабилитация е необходимо да е изтекъл и срокът на наказанието лишаване от права. Видно е от приетото като доказателство по делото писмо Р-86/2010 г. на РП Панагюрище молителят Петко Д. е изтърпял наказанието лишаване от право да управлява МПС по НОХД № 176/2010 г. на 20.06.2012 г., т.е. налице е положителната предпоставка и на чл. 87, ал.3 от НК за постановяване на съдебна реабилитация по отношение на молителя Д..

По изложените съображения и на основание чл.434 ал.1 от НПК, Районен съд - Панагюрище

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОСТАНОВЯВА СЪДЕБНА РЕАБИЛИТАЦИЯ по отношение на П.С.Д. ***, с ЕГН ********** за осъждането му по НОХД № 176/2010 година по описа на Районен съд - Панагюрище.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира в 7-дневен срок от днес пред Окръжен съд - Пазарджик.

 

Препис от определението, след влизането му в сила, да се изпрати на „Бюро съдимост” при  РС – Панагюрище  за отразяване в бюлетина за съдимост на молителя на постановената съдебна реабилитация.

 

Настъпилата реабилитация по право по НОХД № 556/1981 г. на Районен съд - Пловдив и съдебната реабилитация по НОХД № 373/1997 г. по описа на Районен съд – Разлог са отразени в бюлетините.

                                                     

 

                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: