ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ ………… 

    

22.11.2016г., гр.Панагюрище

 

РАЙОНЕН СЪД - Панагюрище, на двадесет и  втори ноември, през две хиляди и шестнадесета  година, в публично заседание в състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА С.  

Съд.заседатели: 1. Г.Г.

        2. С.Е.

 

Секретар:  Н.С.

Прокурор: КРАСИМИР ТАНЕВ

като разгледа докладваното от съдия С.  ЧНД № 221 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.433 и сл. от НПК.

Постъпила е молба от П.С.Д. ***, с ЕГН **********, с която се иска съдебна реабилитация на основание чл.87, ал.1 от НК по отношение на осъждането му по НОХД № 254/2011 г. по описа на Районен съд – Панагюрище.

В съдебно заседание молителят не се явява. Представлява се от адв. Манев, който поддържа молбата и пледира за нейната основателност.

Представителят на Районна прокуратура поддържа становище, че са налице предпоставките на чл.87, ал.1 от НК и  молбата следва да бъде уважена.

След като изслуша становищата на страните и взе предвид материалите по делото, за да се произнесе съдът прие следното:

Молителят   е  осъждан  както  следва:

По НОХД № 48/1987 год. на Районен съд - Панагюрище с присъда, влязла в сила на 06.07.1987 година, за престъпление по чл.204, б. „а“, във връзка с чл. 218а от НК, като му е наложено наказание от пет месеца поправителен труд при 15% удръжка в полза на държавата и глоба в полза на държавата в размер на 250,00 лева.За това осъждане е настъпила реабилитация по право по смисъла на чл.86, ал.1, т.3 от НК, видно и от отбелязването в справката за съдимост, поради което и с молбата не се иска  съдебна реабилитация по него.

Осъден е и по НОХД № 254/2011 г. по описа на Районен съд – Панагюрище, със споразумение - присъда, влязла в сила на 11.11.2011 г. за престъпление по чл. 234 ал.1 от НК, извършено на 14.04.2011 г., като му е наложено наказание от четири месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване е било отложено за изпитателен срок от три години и лишаване от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки за срок от четири месеца.

Видно е от приетото като писмено доказателство удостоверение вх. № 936/2016 г., подписано от административния ръководител на Районна прокуратура – Панагюрище, че спрямо молителя няма образувани и  неприключили наказателни производства и повдигнати обвинения за престъпления от общ характер.

От представеното като писмено доказателство удостоверение от НАП ТД Пловдив, офис Пазарджик на л.5 в делото се установява, че молителят няма неизплатени публични задължения.

От представената характеристика се установява, че след осъждането на молителя през 2011 г. същият не е имал противообществени прояви, не е извършвал и не е наказван за административни и други нарушения. От това следва извод за наличието на предпоставката  по чл. 87, ал.1 т.1 от НК, а именно че молителят е демонстрирал добро поведение след последното си осъждане.

Щети от престъплението не са причинени.По тази причина същото е приключило със споразумение.

При тези данни съдът счита, че молбата е процесуално допустима и основателна, т.к. са налице предпоставките на чл.87, ал.1 от НК за съдебна реабилитация на молителя Д. досежно осъждането му по НОХД № 254/2011 г. на Районен съд - Панагюрище.

Това е  така, защото за осъждането му с първата присъдата по НОХД № 48/1987 г. е настъпила реабилитация по право, при което повторна реабилитация по право не би могла да настъпи,предвид обстоятелството,че престъплението по втората присъда е извършено от молителя след като е навършил пълнолетие.

С оглед на това е  налице правен интерес да се иска съдебна такава по отношение на втората присъда.  С тази втора  присъда молителят е бил осъден на 4 месеца лишаване от свобода - условно, с тригодишен изпитателен срок, както и на лишаване от права за срок от 4 месеца. В рамките на определения изпитателен срок  молителят не е извършил друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание. Той не е извършил друго такова престъпление и в рамките на тригодишния срок по чл.87, ал.1 от НК, който в случая започва да тече от изтичането на срока на наложеното с тази присъда наказание ЛС, който е четири месеца. С други думи, от влизане в сила на присъдата – 11.11.2011 г. е изтекъл срока на наказанието ЛС от 4 месеца, което е станало на 11.03.2012 година. От този момент започва да тече тригодишния срок по чл.87, ал.1 от НК, който е изтекъл на 11.03.2015 година.

За правна чистота следва да се посочи, че нормата на чл.87, ал.1 от НК не прави разграничение между лицата, изтърпели наказанието си ефективно и тези, чието наказание лишаване от свобода е било отложено от изтърпяване, а поставя пред искащите съдебна реабилитация условието, в течение на три години от изтичане на срока на наложеното с присъдата наказание да не са извършили друго престъпление, да са имали добро поведение и да са възстановили, при извършено умишлено престъпление, причинените вреди. При ефективно осъдените има срок на наложеното наказание, а при условно осъдените - и срок, за който е отложено изтърпяването на наложеното наказание. За съдебната реабилитация е от значение срокът на наложеното наказание, след изтичането на който и след изтичането на още 3 години след това, условно осъденото лице добива правото да иска да бъде реабилитирано, което пък право, при съвпадането на 3-годишния срок по чл. 87, ал.1 със срока по чл. 66, ал. 2 НК, при никакви хипотези не би могло да се реализира преди изтичането на изпитателния срок. В този смисъл е практиката на ВКС обективирана в решение № 555 от 26.01.2009г.  по н.д. №556/08г. на ІІІ н.о.

Както вече бе посочено, с присъдата по НОХД № 254/2011 г. на молителя Д. е било наложено наред с наказанието лишаване от свобода и наказание лишаване от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки за срок от 4 месеца. Съгласно чл. 87, ал.3 от НК, в тази хипотеза за да се постанови реабилитация е необходимо да е изтекъл и срокът на наказанието лишаване от права. В случая по причини вън от поведението на осъдения Районна прокуратура Панагюрище не е привела в изпълнение наказанието лишаване от права. По тази причина същото не е изпълнено. Това е видно от писмо  вх. № 356 от 2011 г. на РП Панагюрище. Същественото в случая е, че към настоящия момент давността за изпълнение на наказанието лишаване от права е изтекла. Това е станало две години след изпращането на съдебния акт на РП Панагюрище на основание чл. 416, ал.2 от НПК, т.е. на 15.11.2013 г. Поради изтичане на давността за изпълнение на наказанието лишаване от права  съдът намира, че не съществува законова пречка за съдебна реабилитация, след като към настоящия момент това наказание не може да бъде изпълнено и са налице предпоставките по отношение на по-тежкото наказание лишаване от свобода.

По изложените съображения и на основание чл.434 ал.1 от НПК, Панагюрският районен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОСТАНОВЯВА СЪДЕБНА РЕАБИЛИТАЦИЯ по отношение на П.С.Д. ***, с ЕГН ********** за осъждането му по НОХД № 254/2011 година по описа на Районен съд – Панагюрище.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира в 7-дневен срок от днес пред Окръжен съд – Пазарджик.

Препис от определението, след влизането му в сила, да се изпрати на „Бюро съдимост” при  РС – Панагюрище  за отразяване в бюлетина за съдимост на молителя на постановената съдебна реабилитация.

Настъпилата реабилитация по право по НОХД № 48/1987 г. на РС Панагюрище е отразена в бюлетина.

                                                     

СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

 

2.