Р Е Ш Е Н И Е № ……

 

гр.Панагюрище,30.11.2016 год.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично съдебно заседание на 15.11.2016год., в състав : районен съдия Снежана С., при секретаря Н.С., като разгледа АНД №235/2016 год.,за  да  се  произнесе  взе  предвид  следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Г.А.З. ***  с ЕГН: ********** против НП №33-0000229/01.07.2016г.  на Началника на  ОО „АА“ гр.Пазарджик, с което на основание чл.178б, ал.6, т.3 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и за нарушение на чл.24а, ал.3, т.3 от Наредба № 37 от 02.08.2002г. на МТС, на жалбоподателя  е наложена глоба в размер на  500 (петстотин) лева.

В жалбата се навеждат твърдения, че установеното от контролните органи нарушение представлява несъзнателен пропуск без какъвто и да е вредоносен резултат. В защитата по същество се акцентира на допуснати  процесуални  нарушения, нарушаващи правото на защита на жалбоподателя. Твърди се неправилна квалификация на нарушението. Алтернативно се прави искане  за отмяна на НП поради маловажност на деянието, чието извършване не се отрича.

       В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и с процесуален представител-адвокат Ценова, чрез който поддържа жалбата и пледира за отмяна на атакуваното НП.

       За ответника по жалбата-АНО, редовно призован, не се явява представител.

Районният съд провери основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, при съобразяване с разпоредбата на чл.63 от ЗАНН прие следното:

Жалбоподателят е санкциониран  за това, че на 08.06.2016 год. в  град Стрелча  като преподавател по теоретично и/или практическо обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, при провеждане на вътрешен теоретичен изпит на В К А с ЕГН: ********** с учебен картон № 3230603/01.03.2016г. последният не е положил подписа си на картата за успешно преминат вътрешен изпит.

За извършеното  нарушение  по чл.24а, ал.3, т.3 от Наредба № 37 от 02.08.2002г. на МТС, св. Т.Г.-старши инспектор към ОО „АА“ гр.Пазарджик съставила против жалбоподателя АУАН Серия А-2015 с фабр.№ 221827 от 15.06.2016 година, който след предявяването му последният    подписал без възражения.

Въз основа на този акт било издадено атакуваното НП. Последното било връчено лично на жалбоподателя на 07.07.2016г., видно от отбелязването в него, като  жалбата против НП била подадена чрез АНО на 13.07.2016 година, т.е. в срока по чл.59,ал.2 от ЗАНН.

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе от показанията на св. Т.Г. и събраните по делото писмени доказателства, които са непротиворечиви.   

При така установената фактическа обстановка от правна страна съдът приема,че  жалбата е основателна.

Установи се безспорно, че в хода на административно-наказателното производство са  допуснати съществени  процесуални нарушения.

В  АУАН и НП като дата на извършване на нарушението е посочена датата на установяването му, съвпадаща с датата на извършената проверка. Несъмнено е, че в случая датата на извършване на нарушението е тази, на която е бил положен вътрешения теоретичен изпит от кандидата Васил Асенов -  23.03.2016г.,  т.е. датата,  на която кандидатът  е следвало да положи подписа си в картата и заради неполагането на който е санкциониран жалбоподателят. Времето (датата) на извършване на нарушението е съществен негов елемент, т. е. невярно посочената  такава  винаги е основание за отмяна на НП.

Следващото процесуално нарушение, накърняващо правото на защита на жалбоподателя е несъответствието в цифровия  израз на нарушението, посочено     в  АУАН и съставеното въз основа на него НП. В акта е посочено,че е нарушен чл. 34а, ал.3, т.3 от Наредба № 37 от 02.08.2002г., докато в НП-  чл.24а, ал.3, т.3 от Наредба № 37 от 02.08.2002г. на МТС. Тук е мястото да се посочи, че от представения и приет по делото екземпляр на АУАН, връчен на жалбоподателя, е видно че в изпратения на съда от АНО акт за установяване на административно нарушение е налице последваща поправка на цифровия израз на вмененото на жалбоподателя нарушение, като цифрата три е преправена на две. Това обаче не е било узнато от жалбоподателя  поне до получаването на НП, поради което съществено е накърнило правото му на защита.

Освен че са допуснати процесуални нарушения, съдът намира че АНО е приложил  закона неправилно. Дадената правна квалификация не е съответна на действително извършеното от жалбоподателя. Както вече бе посочено, жалбоподателят  е санкциониран за това, че в картата за успешно преминат вътрешен  изпит на кандидата Васил Асенов, последният не се е подписал.Изълнителното деяние на вмененото нарушение по чл.24а, ал.3, т.3 от Наредба № 37 от 02.08.2002г. на МТС, съответно по чл. чл.178б, ал.6, т.3 от Закона за движение по пътищата представлява бездействие, изразяващо се в невписване своевременно на данните в документите във връзка с обучението на кандидатите. Видно е от приложените в преписката документи, каквито са картата за успешно преминат вътрешен  изпит на кандидата Васил Асенов и учебния му картон, жалбоподателят е вписал всички данни на кандидата – име , ЕГН , резултати . Единствено в картата липсва подпис на кандидата , но подписът е реквизит на документа и не представлява данна,  която може да се впише от жалбоподателя в качеството му на преподавател. В този смисъл деянието е квалифицирано неправилно- вместо по т.2 за допускане на нарушение при воденото на документите във връзка с обучението, за невписване  на данни в същите. Изводът е, че отговорността на жалбоподателя е ангажирана за нещо, което той  не е извършил.

За пълнота следва да се посочи, че дори  и да не бяха допуснати посочените процесуални  нарушения, то деянието на жалбоподателя,  изразяващо се в пропуск да предяви картата на кандитата, за да бъде подписана , представлява  маловажен случай. Аргумент  в тази насока е обстоятелството, че веднага след полагане на вътрешния теоретичен изпит кандидатът се е подписал на лицевата страница на учебния картон, където е бил посочен резултата от теста,т.е. целта, която преследва закона с подписа на кандидата в картата е била постигната и правото му на информация не е било нарушено. При тези факти деянието на жалбоподателя Г.З., дори и да беше правилно квалифицирано от АНО, би разкрило по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид, при което налагането на глоба в посочения  размер, би се  явило  несъразмерно тежко спрямо степента на обществената опасност на деянието и дееца и би било основание за отмяна поради неприлагане нормата на чл.28 от ЗАНН от  наказващият орган, при наличие на предпоставки за това.  

По изложените съображения и на основание  чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Панагюрският районен съд,

 

                                                        Р Е Ш И  :

 

       ОТМЕНЯВА НП №33-0000229/01.07.2016г.  на Началника на  ОО „АА“ гр.Пазарджик, с което на Г.А.З. ***  с ЕГН: ********** на основание чл.178б, ал.6, т.3 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ и за нарушение на чл.24а, ал.3, т.3 от Наредба № 37 от 02.08.2002г. на МТС, е наложена глоба в размер на 500 (петстотин)  лева, като незаконосъобразно.

         Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: