Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

гр.Панагюрище, 23.11.2016 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПАНАГЮРСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД, в публичното заседание на 08.11.2016 год. в състав: районен съдия Снежана С., при секретаря Н.С., като разгледа АНД №227/2016г., за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

          Образувано е по жалба на И.Н.Д. ***, ЕГН: ********** против НП № 586 от 08.09.2016 год. на Началника на  Митница Пловдив, с което на основание чл.120, ал.2 от ЗАДС и за нарушение на чл.99, ал.2, т.5  от ЗАДС му е наложено административно наказание глоба в размер на 200 (двеста ) лева за държане на 200 къса ръчно свити цигари, а на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС е постановено отнемане на стоките, предмет на нарушението в полза на Държавата.

 В жалбата се съдържа признание за извършеното нарушение, но се иска отмяна на НП ,тъй като било несправедливо.

В съдебно заседание жалбоподателят се  явява лично. В защитата по същество поддържа искането за отмяна на НП, като излага твърдения че бил заблуден относно произхода на цигарите – смятал  че са закупени от магазина и че не са „контрабандни“.

Въззиваемата страна, чрез процесуален представител, оспорва жалбата в писмено становище и моли за потвърждаване на НП като правилно и законосъобразно.

          Съдът провери основателността на жалбата, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, прие следното:

          Видно е от съдържанието на атакуваното наказателно постановление, което не се отрича от жалбоподателя, че последният е санкциониран, след като на 09.03.2016 год.  служители на РУ – Панагюрище  непосредствено възприели че е закупил от лице, познато с имената Г К 200 къса саморъчно направени цигари, поставени в 8 броя найлонови плика, всеки съдържащ по 25 къса цигари за сумата от 20 лева. Цигарите били предадени от жалбоподателя на инспектор Цацов – служител в група „Криминална полиция” с протокол за доброволно предаване, като това било станало в сградата на РУ Панагюрище.

          С разписка №310000 – 1582 от 14.03.2016г. иззетите стоки / 200 къса ръчно свити цигари /  били предадени за съхранение на домакина на РУ Панагюрище. На същия ден служител на РУ Панагюрище съставил против жалбоподателя АУАН № 3 , след което преписката била изпратена по компетентност на Митница Пловдив. С резолюция на Началника на Митница Пловдив АУАН № 3 от 14.03.2016 г.  бил прекратен, като било указано съставянето на нов акт от митнически служител. Такъв бил съставен на 20.05.2016г. от С М – старши митнически инспектор в ТМУ Пловдив , Агенция „Митници” , в отсъствие на жалбоподателя , след като бил надлежно поканен да присъства при съставянето му . Актът бил получен от жалбоподателя Д. на 21.06.2016 г., като последният  посочил, че няма възражения.

          Въз основа на съставения акт, на 08.09.2016 г. било издадено и атакуваното наказателно постановление /НП/. С НП на жалбоподателя И.Д. , на основание чл.120, ал.2 от ЗАДС било наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева за държане на акцизни стоки – тютюневи изделия, а именно 200 къса ръчно свити цигари  , а на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС било постановено отнемане на стоките, предмет на нарушението в полза на Държавата.

        НП  било получено от  жалбоподателя на 15.09.2016 г., видно от известието за доставяне, а жалбата против него била подадена чрез АНО по пощата на 20.09.2016 година, видно от пощенското клеймо, т.е. в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

При така установената фактическа обстановка жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

Съображенията на съда в тази насока са следните:

Няма спор по делото относно констатациите в АУАН и наказателното постановление, т.е. относно изложените в санкционните актове фактически положения.

 Съдът намира,че деятелността на жалбоподателя  е правилно и прецизно квалифицирана като нарушение по чл.99, ал.2, т.5  от ЗАДС.Освен  това АНО е спазил процесуалните правила, гарантиращи правото на защита на жалбоподателя.

 С оглед на всичко това обжалваното НП се явява законосъобразно, издадено при спазване на материалния закон и процесуалните правила. Видно е от приетото по делото заверено копие на заповед на Директора на Агенция Митници на л.14 в делото, АНО-Началника на Митница Пловдив е материално компетентен да издава НП за нарушения на ЗАДС.Ето защо съдът намира,че административно-наказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана законосъобразно.

Неприемливи са обясненията на жалбоподателя, че бил заблуден относно законността на цигарите, след като сам признава, че на опаковката нямало бандерол и че друг път е купувал такива. Аргумент за това че жалбоподателят е съзнавал противоправността на деянието си е цената, на която ги е закупил, неколкократно по-ниска от пазарната.

Съдът намира, че АНО се е съобразил с изискванията на чл.27 от ЗАНН при определяне вида и размера на административно наказание, което е наложено при превес на смекчаващи административно – наказателната отговорност обстоятелства. При определяне размера на глобата АНО е отчел от една страна  количеството държани от жалбоподателя цигари / пет пъти над допустимото /, а от друга – липсата на данни за други такива установени нарушения от страна на жалбоподателя. При това положение АНО обосновано е наложил на жалбоподателя глоба в посочения размер за установеното нарушение по чл.99, ал.2 , т.5 от ЗАДС. Законосъобразно е постановено и отнемане в полза на държавата  на стоките, предмет на нарушението, предвид императивната разпоредба на чл.124, ал.1 от ЗАДС, предвиждаща че при лимитативно изброените в нея нарушения, както и  в случаите, когато извършителят е неизвестен, стоките - предмет на нарушението, се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са.

По изложените съображения Панагюрският  районен съд в настоящия състав, на основание чл.63 от ЗАНН ,

 

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА НП 586 от 08.09.2016 год. на Началника на Митница Пловдив, с което на И.Н.Д. ***, ЕГН: **********,  на основание чл.120, ал.2 от ЗАДС и за нарушение на чл.99, ал.2, т.5  от ЗАДС, е наложено административно наказание глоба в размер на 200 ( двеста ) лева, а на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС е постановено отнемане на стоките, предмет на нарушението в полза на Държавата, като законосъобразно.

   Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

 

                                                                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: