Р Е Ш Е Н И Е

                                         Гр.Панагюрище,10.11.2016 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,в публичното заседание на  25.10.2016 година в състав: 

                                                 

                                                 Председател: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

при секретаря П.З.,като разгледа докладваното от районен съдия  СТОЯНОВА  АНД215/16г. по описа на Панагюрския  районен съд,за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на „МБАЛ-УНИ ХОСПИТАЛ“ООД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Лучия Добрева с  ЕИК:112520604 против Наказателно постановление № 232 от 23.08.2016 г.  на Заместник Директора на РЗОК –Пазарджик, с което:

- на основание чл.105в , ал.3 от Закона за здравното осигуряване за нарушение на чл. 218, т.2, предл. 1-во от НРД за медицинските дейности 2015 г. във връзка с чл. 55, ал.2, т.5 от ЗЗО, на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 200,00 лева ;

- на основание чл. 105в , ал.3 от Закона за здравното осигуряване за нарушение на чл. 191, т.8 от НРД 2015 г. за медицинските дейности във връзка с чл. 55, ал.2, т.5 от ЗЗО, на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 200,00 лева ;

- на основание чл. 105в , ал.3 от Закона за здравното осигуряване за нарушение на чл. 191, т.8 от НРД 2015 г.  за медицинските дейности във връзка с чл. 55, ал.2, т.5 от ЗЗО, на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 200,00 лева ;

- на основание чл. 105в , ал.3 от Закона за здравното осигуряване за нарушение на чл. 185,ал.3,т.3 от НРД за медицинските дейности 2015 г. във връзка с чл. 55, ал.2, т.5 от ЗЗО, на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 200,00 лева ;

Релевираните в жалбата оплаквания се свеждат до твърдения за неправилно приложение на материалния закон,с оглед на което  се иска отмяна на НП. Твърди се, че санкционната норма на чл. 105в, ал.3 от ЗЗО е била отменена към момента на установяване на нарушенията,поради което деянията не представлявали административни нарушения доколкото не притежавали характеристиката наказуемост.

В съдебно заседание за жалбоподателя се явява процесуален представител, който подържа жалбата и иска отмяна на атакуваното НП, като излага подробни съображения  по същество.

         АНО – редовно призован,изпраща процесуален представител,който оспорва жалбата и излага съображения за нейната неоснователност.

Панагюрският районен съд,след като съобрази становищата на страните,съобразявайки закона,по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства при съблюдаване разпоредбата на чл.63 от ЗАНН прие за установено от фактическа страна следното:

„МБАЛ-УНИ ХОСПИТАЛ“ООД с  ЕИК:112520604 е санкционирано за това,че на 10.12.2015 г., 25.12.2015 г., 28.12.2015 г. и на 19.01.2016 г., като изпълнител на болнична медицинска помощ е нарушило изискванията за надлежно водене на документацията и документооборота.Констатираното съставлявало нарушение на чл. 55, ал.2, т.5 от ЗЗО,поради което на ООД бил съставен АУАН от свидетелката И К – финансов инспектор в РЗОК Пазарджик.

Въз основа на АУАН било издадено атакуваното НП.Последното било връчено с известие за доставяне на 29.08.2016 г. на лице с имена Р Л със задължението до го предаде на представляващия санкционираното ООД.Последният подал жалбата против НП на 07.09.2016г.Седмодневният срок за обжалване е 05.09.2016 г., който е бил почивен ден,поради което срокът за обжалване е до 07.09.2016 г., т.е. до първия следващ работен ден.Това означава, че жалбата е подадена  в  срока  по  чл.59 ал.2 от ЗАНН,при  което  е  процесуално допустима.

         Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе от  събраните по делото писмени доказателства и  показанията на актосъставителя - св.К.

         При така установеното съдът намира,че жалбата е основателна.

         От показанията на свид.К,намиращи се в синхрон с писмените доказателства по делото се установява една непротиворечива фактическа обстановка,която не се отрича от жалбоподателя, а именно:

Със заповед № 13/РД-09-255 от 24.02.2016 г. на Директора на РЗОК  Пазарджик е била разпоредена финансова проверка на МБАЛ „Събо Николов“ ООД,чийто правоприемник е жалбоподателят.В хода на проверката били установени четири нарушения, касаещи четирима пациенти на болничното заведение , квалифицирани като ненадлежно водене на документацията и документооборота. За пациента на болничното заведение Пенка Янева, хоспитализирана от 24.12.2015 г. до 28.12.2015 г., в направлението за хоспитализация не били отразени придружаващите заболявания,описани в „История на заболяването“.За пациента на болничното заведение Р Ф, хоспитализирана от 10.12.2015 г. до 15.12.2015 г., при извършеното й ултразвуково изследване не бил отразен час на извършване, като липсвало собственоръчно положено име и подпис на специалиста, извършил изследването. За пациента на болничното заведение  Н С, хоспитализирана от 08.01.2016 г. до 19.01.2016 г. при извършеното й ехокардиографско изследване не била отразена дата и час на извършване,като липсвало собственоръчно положено име и подпис на специалиста, извършил изследването. За пациента на болничното заведение Д Д , хоспитализиран от 21.12.2015 г. до 25.12.2015 г. в епикризата не били отразени придружаващите заболявания , описани в „История на заболяването“.

При така установеното съдът намира,че наказателното постановление е издадено от компетентен орган – Заместник директор на РЗОК, надлежно упълномощен от Директора да изпълнява правомощията му по чл. 105з, ал.2 от ЗЗО по издаване на наказателни постановления.

Разпоредбата на чл. 55, ал.2 от ЗЗО регламентира съдържанието на националните рамкови договори.

Съгласно чл. 105в, ал.3 от ЗЗО, действащ до 30.06.2015 г., отменен с Държавен вестник бр. 48/2015 г., изпълнител на болнична медицинска помощ, който нарушава установените изисквания за работа с медицинска или финансова документация , с изключение на случаите на явна фактическа грешка , се наказва с имуществена санкция в размер от 200,00 до 500,00 лв.

Жалбоподателят притежава качеството на изпълнител на болнична медицинска помощ,като събраните доказателства безпротиворечиво установяват описаните в АУАН и НП нарушения.По този начин е бил нарушен редът за изготвяне на медицинска документация съгласно чл. 185 ал.3, т.3 , чл. 191, т.8 и чл. 218, т.2, предл.І-но от НРД за 2015 г.

Съдът намира , че така извършените деяния не представляват административни нарушения, доколкото същите не са наказуеми към момента на извършването им. Деянията са били извършени в периода от 10.12.2015 г. до 19.01.2016 г. (за описаното в АУАН и НП деяние под № 2.2, в съдебното производство се установи безспорно, включително и чрез показанията на актосъставителката, че е извършено на 19.01.2016 г., а не както е отразено на 19.01.2015 г.), към който период санкционната разпоредба на чл. 105в, ал.3 от ЗЗО е била отменена. В този смисъл деянията не представляват административни нарушения,доколкото не притежават характеристиката наказуемост. Наказуемостта като задължителен обективен признак на административното нарушение следва да е винаги налице към момента на извършването му и на същата не може да бъде предадена обратна сила. Аргумент за това е принципът за приложение на по-благоприятния закон, намерил своето легално проявление в разпоредбата на чл. 3, ал.2 от ЗАНН.

Съдът не възприема становището на процесуалния представител на АНО, че с параграф 45 от ПЗР на ЗИД ЗЗО от 2015 г. е продължено действието на отменената разпоредба на чл. 105в,ал.3 от ЗЗО. Тази разпоредба регламентира реда за извършване на проверки и налагане на санкции,т.е. процесуални правила. Тя няма материално-правен характер и не може да обоснове приложимост на отменени материално-правни норми ( в случая на чл. 105в, ал.3 от ЗЗО), тъй като няма отношение към действието на закона във времето.

Горното обуславя незаконосъобразност  на атакуваното НП. Освен всичко това следва да се добави, че нормата на чл. 55, ал.2 от ЗЗО не съдържа диспозиция и в този смисъл не може да послужи като основание за ангажиране на административно-наказателна отговорност. Сам по себе си този факт също представлява самостоятелно основание за отмяна на атакуваното наказателно постановление.

 

 

По изложените съображения,Панагюрският районен съд в настоящия състав и  на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,

 

                                               Р   Е   Ш   И:

ОТМЕНЯВА НП № 232 от 23.08.2016 г.  на Заместник Директора на РЗОК –Пазарджик,с което на „МБАЛ-УНИ ХОСПИТАЛ“ ООД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Л Д, с  ЕИК:112520604,на основание чл. 105в, ал.3 от Закона за здравното осигуряване и за нарушения на:

- чл. 218 т.2, предл. І-во от НРД за медицинските дейности 2015 г. във връзка с чл. 55, ал.2, т.5 от ЗЗО;

- чл. 191, т.8 от НРД 2015 г. за медицинските дейности във връзка с чл. 55, ал.2, т.5 от ЗЗО;

- чл. 191, т.8 от НРД 2015 г.  за медицинските дейности във връзка с чл. 55, ал.2, т.5 от ЗЗО;

- чл. 185,ал.3,т.3 от НРД за медицинските дейности 2015 г. във връзка с чл. 55, ал.2, т.5 от ЗЗО,

на дружеството са наложени имуществени санкции в размер на по 200,00 лв.  за всяко едно от нарушенията ,  като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пазарджишкия административен съд в 14 дневен срок от съобщението за изготвянето му.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: