Р Е Ш Е Н И Е № ……

                                          гр.Панагюрище,14.11.2016 год.

 

   В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на 25.10.2016год.,в състав:районен съдия Снежана Стоянова,при секретаря П.З., като разгледа АНД №205/2016 год.,за  да  се  произнесе  взе  предвид  следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Образувано е по жалба на М.Р.Г. ***

с ЕГН: ********** против НП №33-0000179/01.06.2016г.  на Началника на  ОО „АА“ гр.Пазарджик,с което на основание чл.178а,ал.7,т.1,предл.1-во от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ и за  нарушение на чл.43,ал.1,т.1,б.“а“,предл.2-ро от Наредба №Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС ,на жалбоподателката  е наложена глоба в размер на  1 500 /хиляда и петстотин/ лева.

Релевираните в подадената  жалба оплаквания се свеждат до твърдения за допуснати  процесуални  нарушения при съставяне наказателното постановление  /НП/,изразяващи се в непосочване в АУАН на издателя на Наредбата , посочена като акт , чиито правила е нарушила жалбоподателката.Алтернативно се прави искане  за отмяна на НП поради маловажност на деянието,чието извършване не се отрича.

         В съдебно заседание жалбоподателката не се явява.Представлява се от процесуален представител-адвокат К.,който поддържа жалбата и пледира за отмяна на атакуваното НП.

         За ответника по жалбата-АНО,редовно призован,не се явява представител.

Районният съд провери основателността на жалбата,след като съобрази становищата на страните,съобразявайки закона,по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност,при съобразяване с разпоредбата на чл.63 от ЗАНН прие следното:

Жалбоподателката  е санкционирана за това, че на 04.05.2016 год., около 09.35  часа в  град Панагюрище като председател на комисия за извършване на периодични прегледи за проверка на техническа изправност на пътни превозни средства е издала удостоверение за техническа изправност на ППС с рег.№РА0336АН ,въпреки че протокола за периодична проверка на тахографа бил изтекъл  на 10.04.2016г.

За извършеното  нарушение  по чл.43,ал.1,т.1,б.“а“,предл.2-ро от Наредба №Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС,Т.Г.-старши инспектор към  ОО „АА“ гр.Пазарджик съставила против жалбоподателката АУАН Серия А-2015 с фабр.№221788 от 04.05.2016 година,който след предявяването му последната   подписала , посочвайки  че има   възражения , без да конкретизира същите.

Въз основа на този акт било издадено атакуваното НП.Последното било връчено лично на жалбоподателката на 13.06.2016г.,видно от отбелязването в него,като  жалбата против НП била подадена чрез АНО на 16.06.2016 година,т.е. в срока по чл.59,ал.2 от ЗАНН.

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе от събраните по делото писмени доказателства,които са непротиворечиви.   

При така установената фактическа обстановка от правна страна съдът приема,че  жалбата е основателна,макар и не поради посочените в същата съображения.

Установи се безспорно,че в хода на административно-наказателното производство са  допуснати съществени  процесуални нарушения,които са достатъчно основание за отмяна на наказателното постановление в обжалаваната част,без да е необходимо да се разглежда въпроса по съществото на делото.

Видно от обстоятелствената част на АУАН,вмененото   административно нарушение  е   било  извършено  на  20.04.2016 година около 09,35  часа  на улица „Георги Бенковски”№69 в град Панагюрище, докато посочената в НП дата на извършване на нарушението е 04.05.2016 год.

Доказателствата по делото сочат,че датата  20.04.2016г. е коректно посочена от актосъставителя и съответства на обективните факти – това е датата на издаване на протокола от извършен периодичен  преглед  за техническа изправност на ППС с рег.№РА0336АН,приложен на л.5-6 в АНД № 1364/2016г. по описа на Пазарджишкия районен съд. В НП обаче, явно поради техническа грешка  е посочено,че жалбоподателката е извършила нарушението на 04.05.2016г.,т.е. на датата на съставяне на АУАН,респ. на датата,на която е била извършена проверка на  жалбоподателката от служителите на ОО „АА“ гр.Пазарджик.   

Несъответствието между отразената  в  АУАН и съставеното въз основа на него НП дата на  извършване на нарушението,квалифицирано като такива по чл.43,ал.1,т.1,б.“а“,предл.2-ро от Наредба №Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС,е  процесуално нарушение,накърняващо правото на  защита на жалбоподателката. Фактът на посочване на невярна дата на извършване на  нарушението  в същинския санкциониращ акт- НП, води на единствено възможния извод,че в хода на административно-наказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения,представляващи абсолютно основание за отмяна на атакуваното НП.Времето /датата/ на извършване на нарушението е съществен негов елемент,т. е. невярно посоченото  такова  винаги е основание за отмяна на НП. Посочването на недействителната дата на извършване на нарушението    означава, че нарушителят е санкциониран за нещо,което не е извършил.

Коментираното нарушение,допуснато в административно-наказателното  производство не може да бъде поправено във въззивното производство пред съда, т. к. е непознат института на изменение на административно  нарушение.

Изложените съображения налагат отмяна на обжалваното  НП,без да се разглежда въпроса по същество.

По изложените съображения и на основание  чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Панагюрският районен съд

                                                           Р Е Ш И  :

 

       ОТМЕНЯВА НП №33-0000179/01.06.2016г.  на Началника на  ОО „АА“ гр.Пазарджик, с което на М.Р.Г. *** с ЕГН: ********** на основание чл.178а,ал.7,т.1,предл.1-во от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ и за  нарушение на чл.43,ал.1,т.1,б.“а“,предл.2-ро от Наредба №Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС,е наложена глоба в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева,като незаконосъобразно.

  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: