РЕШЕНИЕ № 65

Гр.Панагюрище 01.11.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на 04.10.2016 год. в състав: районен съдия Снежана С., при секретаря Н.С.,като разгледа АНД №181/2016год.,за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Образувано е по жалба на С.Т.З. *** с ЕГН:********** против НП № 16-0310-000178 от 11.04.2016год. на Началника на РУ-Панагюрище,с което на основание чл.174,ал.1 от Закона за движения по пътищата (ЗДП) за нарушение на чл.5,ал.3,т.1  от ЗДП му е наложена глоба в размер 700 лв./седемстотин лева/ и лишаване от право да управлява МПС за срок от 7/седем/месеца.

Релевираните в подадената жалба оплаквания се свеждат до твърдения за допуснати съществени процесуални нарушения,поради което НП се явявало незаконосъобразно.В тази връзка жалбоподателят  моли   съда да отмени НП.Акцентира се,че с АУАН и НП на жалбоподателя било вменено обвинение за нарушение,извършено на 13.03.2016г. около 01,50 часа,представляващо управление на МПС под въздействието на алкохол,като същевременно било посочено,че пробата била взета в 00,51 часа,т.е. един час по-рано.Това означавало,че пробата е неотносима и че  към момента на извършване на проверката  жалбоподателят не е бил под въздействието на алкохол с посочената концентрация.

В съдебното заседание  жалбоподателят не се явява.Представлява се от упълномощен защитник,чрез който поддържа жалбата.

За ответника по жалбата-АНО/административно-наказващия орган/,редовно призован,не се явява представител.

Районният съд провери основателността на жалбата,след като съобрази становищата на страните,съобразявайки закона,по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност,при съобразяване с разпоредбата на чл.63 от ЗАНН прие следното:

Жалбоподателят  е санкциониран за това,че на 13.03.2016 год. около 01:50 часа в град Панагюрище на улица „Марин Христов”е управлявал лек автомобил „Рено Меган Сценик”с Рег.№СО 79 71  ВМ  под въздействието на алкохол – 1,17 промила,установено с техническо средство „Алкотест Дрегер” 7510 ARBA,№0085,проба №02783,за която е посочено че е взета в 00,51 часа.

За извършеното  нарушение по чл.5,ал.3,т.1 от ЗДП мл.автоконтрольор И.А.  съставил против нарушителя АУАН  №167  от 13.03.2016 година,който последният подписал без възражения.  

Въз основа на този акт било издадено атакуваното НП.Последното било връчено на нарушителя на 01.08.2016г.,видно от справката на л.12 в делото /колона 1 ,таблица 3/,а жалбата против НП била подадена чрез АНО на 04.08.2016 година,т.е. в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на  събраните по делото писмени доказателства и показанията на свидетеля И.А..

Чрез показанията си свидетелят А.–***,които съдът кредитира като безпристрастно депозирани,  установява,че на 12/13.03.2016г. заедно със свой колега изпълнявал служебните си задължение по линия на КАТ.Около 01,50 часа св.А. спрял за проверка лек автомобил „Рено Меган Сценик”с Рег.№СО 79 71  ВМ,който се управлявал от жалбоподателя С.З..Тъй като последният миришел на алкохол,св.А. го изпробвал с техническо средство за установяване употребата на алкохол„Алкотест Дрегер”7510 ARBA,№0085.Уредът отчел 1,17 промила алкохол в издишания въздух.Св.А.  показал отчетения резултат на водача /жалбоподателя/,след което му издал талон за медицинско изследване.Разяснил му,че трябва да занесе пробата от медицинското изследване в РУ Панагюрище.Жалбоподателят не дал кръв за медицинско изследване,видно от отбелязването в ТМИ л.4 в делото.

         Съдът кредитира показанията на полицейския  служител,тъй като са обективни и депозирани от лице,което не е заинтересовано от изхода на делото.Независимо от служебната връзка между полицейския служител  и АНО,първият  няма никакъв личен мотив да уличава жалбоподателя,като му приписва нарушение,което иначе той не е извършил.Фактите,отразени в НП съдът прие за установени изцяло въз основа на приложения по делото акт за установяване на административно нарушение и показанията на  свидетеля И.А.,който е очевидец на извършеното нарушение.  Актът е съставен редовно,не страда от пороци,поради което съгласно чл. 189,ал.2 от ЗДв.П същият има доказателствена сила до доказване на противното.

Свидетелят А. установи,че е допуснал техническа грешка при изписването на часа на взетата проба под №2783,като вместо 01,51 часа  вписал 00,51 часа.Именно на тази неточност акцентира жалбоподателя,твърдейки ще същата опорочава законосъобразността на административно-наказателното производство.

Съдът не споделя тези доводи. От приложения оригинален екземпляр на АУАН и намиращата се на л.7 в делото разпечатка на показанията на техническото средство „Алкотест Дрегер” 7510 ARBA,№0085 на хартиен носител се установява по категоричен начин,че поредният номер на теста /пробата/ на жалбоподателя З. е №2783,както коректно е посочена в АУАН и НП и че същата е била извършена в 01,51 часа на 13.03.2016г.,след като жалбоподателят е бил спрян за проверка като водач на МПС от контролните органи,а не както е посочено в АУАН и НП- в 00,51ч.При това положение отпада всякакво съмнение за това,че жалбоподателят е бил изпробван с указания тест /проба/ и че показаният резултат е именно от тази проба.Освен това часа на вземане на пробата не е елемент от вмененото  на жалбоподателя нарушение и в този смисъл не е задължителен реквизит на АУАН и НП,предвид изискването на закона да се опишат обстоятелствата,при които е извършено нарушението.Изводът е,че допуснатата от актосъставителя неточност,пренесена и в НП не  представлява процесуално нарушение от категорията на съществените,тъй като не е накърнила правото на защита на жалбоподателя. 

При така установеното съдът намира,че извършеното от жалбоподателя С.З.  запълва състава   на вмененото  му административно  нарушение.Последното  е  доказано по един несъмнен и категоричен начин.  

Съдът намира,че нарушението,освен че е доказано,е  и  правилно квалифицирано.

За нарушение по чл.5,ал.3,т.1 от ЗДП,санкционната норма на чл.174,ал.1 от ЗДП предвижда две кумулативни наказания – глоба от 500 до 1 000 лв. и наказание лишаване от право да се управлява МПС за срок от 6 до 12 месеца. Пределите на наказанията в санкционната част на посочената норма и индивидуално наложените такива на жалбоподателя сочат,че административно наказващият орган е индивидуализирал наказанията   глоба и лишаване от правоуправление  при  превес на смекчаващи административно наказателната отговорност обстоятелства.

Съдът намира,че както наказанието глоба,така и наказанието лишаване от правоуправление са правилно индивидуализирани.Главното съображение на съда е липсата на други нарушения,допуснати от жалбоподателя /Вж. справка за нарушител на л.12 в делото/,при което настоящото се явява инцидентно. Отчетена е и  високата стойност на алкохолна концентрация - 1,17,като същата е с 0,67  стотни над предвидения минимум от 0,5 и само с  0,03  стотни по-малко от предвидения максимум от 1,2 , т.е. значително над средата.При това положение обосновано наказанията не са наложени в минималния,предвиден  в закона  размер,а при лек превес на смекчаващи отговорността обстоятелства.

       Предвид изложените горе съображения, Панагюрският  районен съд в настоящия състав, на основание чл.63 от ЗАНН ,

 

                                                           Р Е Ш И  :

 

 ПОТВЪРЖДАВА НП №16-0310-000178/11.04.2016год.на Началника РУ-Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик,с което на  С.Т.З. *** с ЕГН:********** на основание чл.174,ал.1 от Закона за движения по пътищата (ЗДП) и за нарушение на чл.5,ал.3,т.1 от ЗДП  е наложена глоба в размер 700 лв./седемстотин лева/ и лишаване от право да управлява МПС за срок от 7/седем/месеца,като законосъобразно.

  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: