РЕШЕНИЕ

№………..  

29.11.2016г., гр.Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, на 22.11.2016 година в публично заседание в състав:

                                                 Председател: СНЕЖАНА С.

 

Секретар: Н.С., като разгледа докладваното от съдия С. АНД №180 по описа за 2016г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.59 и сл.  от ЗАНН.

Образувано е по жалба на П.Л. ***, ЕГН: ********** против НП №1 от 01.07.2016г.  на  Началника на РУ Панагюрище, с което за нарушение и на основание чл.45, ал.2 от Закона за закрила на детето му  е наложена глоба в размер на 2 000 лв. /две хиляди лева/.

В жалбата се твърди,че жалбоподателят  не е извършил  вмененото  му  административно нарушение.

          В съдебно заседание жалбоподателят не се явява. Представлява се от процесуален представител - адв.М. от ПАК, който поддържа жалбата и пледира за отмяна на НП.

За ответника по жалбата - АНО, редовно призован, не се явява представител.

Съдът като провери основателността на жалбата, прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, по отделно и в тяхната съвкупност, прие  за  установено  следното:

Жалбоподателят  е санкциониран  за това, че на 25.06.2016г. около 23,30 часа в град Панагюрище, улица „Стоил Финджеков”, е допуснал в управлявания от него търговски обект - кафе-аперитив „Клуб-3,14” детето Т С К ЕГН: **********, без пълнолетен  придружител  след 22,00 часа.

По повод констатираното нарушение против жалбоподателя бил съставен акт за установяване на административно нарушение №1/27.06.2016г., а въз основа на него било  издадено атакуваното НП. Същото било връчено на жалбоподателя  на 21.07.2016г., видно от разписката към НП, а жалбата против него била подадена чрез АНО на 28.07.2016г., т.е. в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, с оглед на което е процесуално допустима.

Горната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на  показанията на свидетелите П.К., П К, Т К, Ф.М.  и С.Г.. Показанията на цитираните свидетели се намират в синхрон помежду си и взаимно се допълват, като установяват следната фактическа обстановка:

На 25.06.2016г. св.П К  разрешила на непълнолетната си дъщеря - св.Т К на 17 години да отиде на заведение с приятеля си И Н на 19 години. Св.П К дала разрешение на дъщеря си да се прибере след 22,00 часа, но при изричното условие да бъде с приятеля си Ненчев.

Непълнолетната св.Т К и пълнолетният й приятел И Н посетили кафе-аперитив „Клуб-3,14”, находящо се в град Панагюрище на улица „Стоил Финджеков”. Около 23,30 часа полицейски инспектори от град Пазарджик извършили проверка в заведението, в хода на която установили, че св.Т К е непълнолетна. Полицаите казали на И Н, който се намирал до нея, на една от масите в заведението, да извика майката на непълнолетната – св.П К. Последната пристигнала и казала на полицаите, че е знаела, че дъщеря  й ще се намира в заведението с приятеля й Иван, като  това било станало с нейно разрешение. На място пристигнал и жалбоподателя, който бил извикан от управителя на заведението – св.Ф.М. по указание на  полицаите. Жалбоподателят бил повикан като управител на търговското дружество, чиято собственост било заведението кафе-аперитив „Клуб-3,14”. На жалбоподателя била връчена  призовка  да се яви в първия работен ден при полицейски инсп.П.К..Последният му съставил АУАН въз основа на докладната на св.С.Г. ***, който на 25.06.2016г. посетил заведението, за да окаже съдействие на колегите си и възприел, че на масата, до непълнолетната св.Т К се намирал пълнолетният й приятел И Н. Този факт не бил отразен в докладната на св.Г., поради което не станал известен на св.К. преди съставянето и връчването на акта на жалбоподателя. По тази причина св.К. необосновано  съставил и предявил на жалбоподателя  АУАН № 1 от 27.06.2016г. Обстоятелството, че непълнолетната св.Т К около 23,30 часа на 25.06.2016г. е била в кафе-аперитив „Клуб-3,14” с пълнолетен придружител – приятеля си  И Н бе въведено в процеса в хода на въззивното производство чрез разпита на свидетелите Т К, П К и Ф.М. и категорично потвърдено от незаинтересования от изхода на делото свидетел - очевидец С.Г. . 

При така установеното жалбата се явява основателна.  

Съгласно чл.45, ал.2 от Закона за закрила на детето /ЗЗДет./ , който допусне от 22,00 до 6,00 часа дете в управляван от него търговски обект в нарушение на чл.8, ал.3 и 4 се наказва с глоба или имуществена санкция от 2 000 до 5 000 лв. Съгласно чл.8, ал.3 от ЗЗДет. родителите, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 22,00 часа, ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст. Съгласно чл.8, ал.4 от ЗЗДет.  ако родителите, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22,00 часа, ако детето е навършило 14-,но не е навършило 18-годишна възраст. Видно е от доказателствата по делото, че св.П К  е била изпълнила това законово изискване, като е осигурила придружител на непълнолетната си 17-годишна дъщеря в лицето на пълнолетния й приятел И Н, който към 25.06.2016г. е бил на 19 навършени години. Този факт прави несъставомерно и вмененото на жалбоподателя нарушение за допустителство  на нарушението по чл.8, ал.4 от ЗЗДет. ,  тъй като задължителна предпоставка за носенето на административната отговорност по чл.45, ал.2 от ЗЗДет.  е да  налице нарушение на чл.8, а.3 и ал.4 от същия закон.

От гореизложеното следва, че жалбоподателят  не е извършил вмененото му административно нарушение, поради което обжалваното НП се явява незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

За пълнота на изложението съдът намира за нужно да допълни, че дори да беше налице нарушение на чл.8, ал.4 от Закона за закрила на детето , АУАН и НП следваше да бъдат съставени не на жалбоподателя като управител на търговско дружество, собственик на кафе-аперитива „Клуб-3,14”, а на управителя  на заведението. Аргумент за това е редакцията на чл.45, ал.2 от ЗЗДет. , от която следва че субект на административно наказателната отговорност е управителят на търговския обект, в който е установено нарушението, а не неговият собственик.

 По изложените съображения и на основание чл.63,ал.1 от ЗАНН Панагюрският районен съд,

                                                Р  Е  Ш  И :

 

            ОТМЕНЯ    НП №1 от 01.07.2016 г. на Началника на РУ Панагюрище, с което на П.Л. ***, ЕГН: **********, за нарушение и на основание чл.45, ал.2 от Закона за закрила на детето, е наложена глоба в размер на 2 000 лв. /две хиляди лева/, като незаконосъобразно.

          Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред Пазарджишкия административен съд.

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: