Р Е Ш Е Н И Е

                                         Гр.Панагюрище,08.11.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Панагюрският  районен съд, в публичното заседание на  25.10.2016 година в състав:   

                                                                

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

 

при секретаря П.З., като разгледа докладваното от районен съдия  СТОЯНОВА АНД №178/2016год. по описа на Панагюрския  районен съд,  за  да  се  произнесе  взе  предвид  следното:

  Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

            Образувано  е  по  жалба  на  С.А.В. ***,ЕГН:**********  против Електронен фиш серия К, №1271744  на ОДМВР - Пазарджик, с който на основание  чл.189,ал.4 от ЗДП във вр. с чл.182,ал.1, т.2 от ЗДП, за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДП  му е наложена глоба в размер на 50 лв.  /петдесет лева/.

          Релевираните в подадената жалба оплаквания се свеждат до наличие на процесуална незаконосъобразност на ЕФ, чиято отмяна се иска.Твърди се,че ЕФ не съдържал задължителните реквизити и че не била спазена процедурата по издаването му,което накърнявало правото на защита на жалбоподателя.В защитата по същество се навеждат нови доводи за процесуална незаконосъобразност,а именно че ЕФ бил издаден извън преклузивните срокове по чл.34,ал.3 от ЗАНН.

          В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и с процесуален представител,чрез който поддържа жалбата.

          За ответникът по жалбата – териториалната структура на ОДМВР Пазарджик, редовно призована, не се явява представител.

          Районният съд провери основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства при съблюдаване разпоредбата на чл.63 от ЗАНН,прие за установено следното:

          Жалбоподателят е санкциониран  за това, че на 26.06.2015 година,  в  10.42 часа,в село Левски,по улица „Величко В.“***   е управлявал л.а. „Рено Канго”  с ДК№ РА 53 73 ВС, като се е движил с превишена скорост от 61 км.час , при общо въведено ограничение за населено място от 50 км.час, при което превишаването  било от 11 км.час. 

Скоростта  била установена и фиксирана с автоматизирано техническо средство № TFR1-М0631.Засичането и фиксирането на скоростта било  станало с мобилна система за видеоконтрол,монтирана на служебен автомобил  Опел Астра с рег.№СА 01 24 МР. На посочената дата съгласно правомощията си за работа по ЗДП и указанията,дадени в Наредба №8121з-532­ от 12 май 2015г. за условията и реда за използване на АТС и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, издадена от МВР, автопатрул на звено „Пътна полиция“ при РУ Панагюрище към ОДМВР Пазарджик в състав мл.инсп. И.В.  бил позициониран на точка за контрол в село Левски на улица „Величко В.“. Мястото за контрол било определено в писмо рег.№310р-1151/2015г. и обявено в интернет страницата на МВР  в 16:56:42 на 29.05.2015г. под №19 /Прил.№1/ от технолог администратора на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Пазарджик,видно от писмо на л.48 в делото.За работата с АТС бил изготвен протокол  по образец с рег.№310р-4045/2015г.Поставен бил и преносим пътен знак Е-24,който бил заснет.След като мобилната система за видеоконтрол била в работен режим , в 10,42 часа посредством същата  бил заснет клип №173,в който се вижда лек автомобил „Рено Канго”  с ДК№ РА 53 73 ВС да се движи в посока град Пазарджик със скорост от 64 км час.

Въз основа на заснетото нарушение бил издаден атакуваният ЕФ,като от засечената скорост бил приспаднат толеранс от 3 км час в полза на нарушителя. Същият  бил изпратен по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка,като бил връчен на жалбоподателя на 08.07.2016 год., видно от отбелязването в обратна разписка на лист 7-ми в  делото,след като собственика на автомобила подписал  декларация по чл.189,ал.5 от ЗДП,видно от която на 26.06.2015 г.автомобилът се управлявал от жалбоподателя С.В..

Жалбата против ЕФ била подаден до Панагюрския РС чрез ОДМВР Пазарджик  на 22.07.2016г., т.е. в 14-дневния срок за неговото обжалване по реда на чл.189 ал.8 от ЗДП, с оглед на което е процесуално допустима, като подадена в срок и от активно легитимирано лице да инициира съдебен контрол за законосъобразност на атакувания санкционен акт.

Горната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на показанията на св.В. и приетите  по делото писмени доказателства, които  са  абсолютно  непротиворечиви.

При така установеното е видно,че жалбата против атакувания ЕФ е неоснователна.Преди всичко следва да се отбележи следното:

С измененията на Закона за движение по пътищата в чл.165,ал.2,т.8 и ал.3 и чл.189,ал.4 и ал.8,обнародвани в ДВ№19 от 2015г.,в сила от 22.05.2015г. и приетата Наредба №8121з-532 от 12.05.2015г. за условията  и реда за използване на АТС и системи за контрол на правилата за движение по пътищата,процесът на установяване и заснемане на нарушения  чрез използване на мобилни технически средства за видеоконтрол  е регламентиран с ясни правила. Със посочените законодателни изменения тълкувателно решение №1от 26.02.2014г. на ОС на ВАС категорично е  загубило значението си,поради което не представлява източник на право,задължителен за правоприлагащите органи,т.е.  не следва да се съблюдава.

Атакуваният ЕФ съдържа всички реквизити,установени в чл.189,ал.4 от ЗДв.П.Спазени са  изискванията  за обозначаване на участъка на пътя ,на който е бил осъществен контрола чрез мобилното техническо средство чрез поставяне на съответния пътен знак и за оповестяването на контрола на интернет страницата на МВР. Контролът, по време на който е било заснето процесното нарушение е бил осъществен на предварително оповестеното място и във границите на предварително оповестения времеви интервал. Спазено е изискването за попълване на протокол  за използването на мобилното АТСС. Спазено е изискването за поставяне на пътен знак „Е24“ преди мястото за контрол в посока на сработване на АТС.Тук е мястото да се посочи,че изискването за поставяне на допълнителна табела „Т2“ се отнася само за случаите,при които контролът се осъществявал на няколко места,разположени в един участък,както и във време на движение на засичащия скоростта патрулен автомобил. В случая нито една от хипотезите не е налице. Видно от показанията на свидетеля В.,намиращи се в синхрон с писмените доказателства, контролът се  осъществявал на едно място, в една посока и при покой на засичащия автомобил.Ето защо възражението на процесуалния представител на жалбоподателя за допуснато нарушение,изразяващо се в непоставяне на табела „Т2“ под пътен знак „Е24“ е неоснователно.Неоснователно е и  възражението за неспазване на преклузивния срок за издаване на електронния фиш по чл. 34,ал.3 от ЗАНН, тъй като този срок тече от датата на съставянето на акта, а в  случая акт не се съставя.

Спазена е и процедурата по изпращане и получаване на ЕФ.

При това положение съдът намира,че производството за административно наказателна отговорност чрез издаването на електронен фиш се е развило при спазване на установените процесуални правила. Видно от показанията  на св.В.,заснемането е станало обективно,чрез предварително настройване на мобилното техническо средство да работи на автоматичен режим, т.е. без участието на човешки фактор. Законосъобразен е и размерът на наложената санкция,тъй като за превишаване на скоростта от 11 км. час законът /чл.182,ал.1,т.2 от Закона за движение по пътищата/ предвижда точно такава санкция,като същата е в абсолютен размер.

По изложените до тук съображения Панагюрският  районен съд в настоящият състав,след като извърши анализ на установените обстоятелства и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,

 

                                                Р Е Ш И:

 

          ПОТВЪРЖДАВА   Електронен фиш серия серия К, № 1271744 на  ОДМВР Пазарджик, с който на С.А.В. ***, с ЕГН **********  на основание  чл.189,ал.4 от ЗДП във вр. с чл.182, ал.1, т.2 от ЗДП е наложена глоба в размер на 50,00 (петдесет) лева като законосъобразен.

  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: