МОТИВИ:

 

 

Производството е по реда на глава ХХVІІІ от НПК.

Образувано е по предложение на Районна прокуратура П., за освобождаване от наказателна отговорност на Т.Г.Г.,***, за престъпление по чл. 354а, ал.5, във вр. с ал. 3, т.1 от НК, за това, че на 11.05.2018 г., в гр. П., без надлежно разрешително, е държал високорискови наркотични вещества – канабис (марихуана), със съдържание на активен компонент (ТХК) тетрахидроканабинол- 6,8 тегловни %, с нетно тегло 4,051 грама, на стойност 24,31 лв., в нарушение на установените в чл. 30 от ЗКНВП правила, като случаят е маловажен.

В проведеното съдебно заседание представителят на Районна прокуратура П. поддържа обвинението.

Разпитан в хода на разследването подсъдимият Т.Г.Г. признава всички факти и обстоятелства по повдигнатото обвинение, не дава обяснения.

 Деянието му се доказва по категоричен и несъмнен начин от събраните по делото писмени и гласни доказателства.

Видно от приложената по делото Заповед за задържане на лице рег. № 310зз-79/11.05.2018г. е, че обвияемият Т.Г.Г. е задържан за срок от 24 часа, на основание чл. 72, ал.1, т.1 от ЗМВР.

По делото е приложен Протокол за оглед на веществени доказателства, от който се констатира, че в резултат на огледа са намерени 1 брой топче с неправилна форма, обвито в целофан и съдържащо суха зелено-кафява на цвят листна маса, която при тестване с полеви наркотест е реагирала на канабис. Установено е, че топчето е с тегло, ведно с опаковката, от 0,69 гр. Огледът е констатирал наличието на 1 брой найлоново прозрачно пликче, тип спейсбек, съдържащо суха зелено-кафява на цвят листна маса, която при тестване с полеви наркотест е реагирала на „канабис“. Установено е още, че топчето е с тегло, ведно с опаковката, от 5,54 гр. Извършен е оглед и на един брой пластмасова елипсовидна капсула, жълта на цвят, съдържаща суха зелено-кафява на цвят листна маса, която при тестване с полеви наркотест е реагирала на „канабис“, като това количество е с тегло, ведно с опаковката, от 4,15 гр. Същото се констатира и от приложения по делото фотоалбум.

От приложения по делото Протокол за доброволно предаване, изготвен на 11.05.2018г. се установява, че предадената суха тревиста маса е собственост на обвиняемия Т.Г.Г. и същата се ползва от обвиняемия за собствени нужди.

В досъдебното произвоство е разпитан свидетеля И.С.Ш., който изяснява в показанията си, че работи като старши полицай „ВПА“, Охрана на обществения ред при РУ- П. при ОД на МВР- Пазарджик и на 11.05.2018г. е бил дежурен за времето от 20,00 часа на 10.05.2018г. до 08,00 часа на 11.05.2018г. Свидетелят сочи, че около 01,40 часа на 11.05.2018г., заедно с колегата му – младши автоконтрольор Й.Й.са отишли на проверка в денонощен магазин, на ул. „Г.Б.“ в гр. П., срещу бензиностанция „Петрол“, за да установят дали там не се предлагат акцизни стоки без бандерол. Свидетелят сочи, че там е срещнал обвиняемия Т.Г., който работел в магазина като продавач-консултант. От свидетелските показания се установява, че при проверка на една раница, е намерено топче от прозначен целофан, съдържащо суха зелена листна маса и прозрачно пликче, пълно със същата листна маса, като и от двете е констатирана миризма на канабис. Обвиняемият Г. заявил на свидетеля Ш., че листната маса е негова, ще я предаде доброволно и представлява марихуана за собствена употреба. Свидетелят сочи в показанията си, че са придружили обвиняемия до дома му, тъй като им заявил, че има и марихуана в дома си, където им предал доброволно жълта капсула със същата суха зелена маса. При тестване на сухата листна маса с полеви наркотест, Ш. разкрива, че е реагирала на канабис.

По делото е приета съдебно-химическа експертиза, изготвена на 31.05.2018г., от чието заключение се установява, че при изследването на представените сухи зелени на цвят растителни маси е констатирано, че същите представляват марихуана, с общо нетно тегло от 4,051 гр. и съдържание на активен компонент – тетрахидроканабинол (ТХК) -6,8 тегловни %. Вещото лице сочи, че марихуаната (коноп, канабис) е включена в Приложение № 1 към чл.3, т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като растения с висока степен на риск за общественото здраве.

По делото е приложена Справка за съдимост рег. № 251/23.05.2018г., от което се установява, че обвиняемия Т.Г.Г. е осъждан за престъпление по смисъла на чл. 131, ал.1, т.1 и т.12, във вр. с чл. 130, ал.1 от НК.

От представеното по делото Удостоверение от Районна прокуратура П., изх. № ДП-2/16.07.2013г., е видно, че на 13.07.2013г. е изтърпяно наказание, по споразумение, постановено по НОХД № 8642/2012 г. на Районен съд Пловдив, с което Т.Г.Г. е осъден на пробация.

По делото е приет Приемо-предавателен протокол № 56060/12.07.2018г., издаден от ЦМУ, от който се установява, че полиетиленово пликче, с общо тегло 6,70 гр. е предадено в ЦМУ.

Видно от приложената по делото Характеристична справка на обвиняемия Т. Г. Г. е, че същият е неженен и се ползва с добро име в квартала, в който живее.

По делото е приложена Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние, от която се установява, че обвиняемия Т.Г. получава трудови възнаграждения, в общ размер 6 000,00 лв. годишно и не притежава недвижими имоти и МПС.

От съвкупната преценка на всички събрани доказателства, се налага категоричния и несъмнен извод, че обвиняемият е автор на деянието. Събраните по делото доказателства са еднозначни и липсва основание за извеждане на друг извод, различен от направеният, а именно - че обвиняемият е извършил престъплението, в което е обвинен от Районна прокуратура П..

При така установеното от фактическа страна и от правна страна, настоящият състав на съда намира, че обвиняемият Т.Г.Г. е осъществил както от обективна, така и от субективна страна състава на престъплението по чл. 354а, ал.5, във вр. с ал. 3, т.1 от НК, като без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества – канабис (марихуана), със съдържание на активен компонент (ТХК) тетрахидроканабинол -6,8 тегловни %, с нетно тегло 4,051 грама, на стойност 24,31 лв., в нарушение на установените в чл. 30 от ЗКНВП правила, което деяние е установено по надлежен ред чрез съдебно-химическа експертиза.

Престъплението е формално, като за осъществяване състава му не е нужно настъпването на друг резултат, като именно с инкриминирането му се оказва наказателно -правна закрила на обществените отношения.

Деянието е осъществено при форма на вина пряк умисъл, обвиняемият е съзнавал общественоопасните последици и пряко е целял тяхното настъпване.

При определяне на вида и размера на наказанието, съдът обсъди всички смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, мотивите и подбудите за извършване на деянието, степента на обществена опасност на деянието и дееца, както и всички други обстоятелства имащи значение за определяне на наказанието и наложи наказание при приложението на чл. 78а, ал.1 от НК – като Г. бе освободен от наказателна отговорност и му бе наложено административно наказание глоба в размер на 1000,00 лв.

Като смекчаващи вината обстоятелства съдът отчете направените от Т.Г. самопризнания, доброволното предаване на държаните от него количества марихуана, включително и съхраняваните в дома му, оказаното съдействие за разкриване на обективната истина, поведението на обвиняемия при извършването на проверката от страна на полицейските служители, изрядно процесуално поведение по време на съдебното производство.

Отегчаващи вината обстоятелства – няма.

Степента на обществена опасност на деянието е завишена предвид високата степен на риск за общественото здраве, която крие марихуаната като растение.  

За престъплението по см. на чл. 354 а, ал.3, т.1 от НК, в извършването на което обвиняемият Г. бе признат за виновен, се предвижда наказание от 1 до 6 години лишаване от свобода и глоба от 2 000,00 лв. до 10 000,00 лв., но в случаите на чл. 354 а, ал.5 от НК – маловажни случаи, какъвто е настоящия, предвижданото наказание е глоба до 1 000,00 лв.

Съдът счита, че така определеното по вид и размер наказание е справедливо и съответства на извършеното, както и че налагане на наказание в този вид и размер, ще бъде достатъчно за постигане целите на наказанието предвидени в чл. 36 от НК.

На основание чл. 354 а, ал.6 от НК, предметът на престъплението – марихуана с тегло 3,397 грама, изпратена на Агенция „Митници“ с приемо предавателен протокол № 56060 от 12.07.2018 г. на основание чл. 91 от ЗКНВП, бе отнет в полза на Държавата, като след влизане в сила на съдебния акт следва това количество да бъде унищожено по предвидения законов ред.

Причините за извършване на деянието са ниската степен на правна култура на обвиняемия и незачитане на установения законов ред, както и липсата на съзнание за високата степен на риск за общественото здраве, която крие марихуаната като растение.

Така мотивиран, съдът постанови своето решение.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: