Р Е Ш Е Н И Е

№ …………   

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД - Панагюрище, в публично заседание на двадесет и трети октомври през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА С.  

Секретар Нонка С.

Прокурор Николай Топкаров

като разгледа докладваното от съдия С.  АНД  № 254 по описа за 2018 г.

 

На основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК, във връзка с чл. 78а, ал. 1 и ал. 4 от НК, съдът

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия А.П.М., роден на *** ***, общ. Панагюрище, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, учащ, неосъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 29.06.2018 г. на републикански път ІІ-37, км 87+582 в посока от с. Баня към гр. Панагюрище, при управление на МПС – лек автомобил „Фолксваген Венто“ с рег. № **********, е нарушил правилото за движение по пътищата, регламентирано в чл. 20, ал.2 от ЗДвП: „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението, в резултат на което е причинил ПТП с насрещно движещия се лек автомобил „Хонда Сивик“ с ДК № **********, като е навлязъл  в лентата за насрещно движение, като с това си деяние е причинил по непредпазливост средна телесна повреда на Д.С.Г. ***, с ЕГН **********, изразяваща се в счупване на дисталния (краен) радиус (лъчева кост) на дясната предмищница, довело до трайно затрудняване на движенията на десния горен крайник – престъпление по чл. 343, ал.1 б. „б“, във връзка с чл. 342, ал. 1 от НК, във връзка чл. 20, ал.2 от ЗДвП, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000,00 (хиляда) лева, платима в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище, като ОПРАВДАВА обвиняемия А.П.м. за това, че е причинил на Д.С.Г. *** средна телесна повреда вследствие на нарушаване на правилата за движение по пътищата, регламентирани в разпоредбата на чл. 5, ал.1, т.1, чл. 8, ал.1, чл. 16, ал.1, т.1 и чл. 20, ал.1 от ЗДвП.

На основание чл. 78а, ал.4 от НК, във връзка с чл. 343г от НК, във връзка с чл. 343, ал. 1 от НК, НАЛАГА на А.П.М., със снета самоличност, наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.

ОСЪЖДА А.П.М., със снета самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР – Пазарджик направените по делото разноски в размер на 526,32 лв. (петстотин двадесет и шест лева и тридесет и две стотинки), представляващи направени разходи за извършени експертизи в досъдебното производство, както и по сметка на Районен съд Панагюрище 10,00 лв. (десет лева) държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на ОД МВР и на РС Панагюрище за събиране на наложеното наказание глоба и на присъдените разноски.

Веществените доказателства по делото:

- лек автомобил марка „Хонда” модел „Сивик“ с рег. № **********, намиращ се на съхранение в двора на РУ – Панагюрище, ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика му П.Т.К., с ЕГН: **********.

- Лек автомобил марка „Фолксваген” модел „Венто“ с рег. № **********, намиращ се на съхранение в двора на РУ – Панагюрище, ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика му А. Х. М. с ЕГН: **********.

 

Решението подлежи на обжалване и протест в петнадесетдневен срок от днес, пред Пазарджишкия окръжен съд.

 

                           

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: