Р Е Ш Е Н И Е

гр.Панагюрище, 26.10.2018 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Панагюрският районен съд, в публичното заседание на  16.10.2018 год. в състав:       

                                                        

                                        Председател: СНЕЖАНА СТОЯНОВА   

при секретаря Нонка Стоянова, като разгледа докладваното от районен съдия  Снежана Стоянова  АНД243/18 год. по описа на Панагюрския  районен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Я.А.И. ***, с ЕГН: ********** против НП 18-0310-000684 от 03.08.2018 г. на Началника на РУ Панагюрище, с което:

1.     на основание  чл.53 от ЗАНН и чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДП и за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 200  (двеста) лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца,

2.     на основание  чл.53 от ЗАНН и чл.183, ал.4, т.8  от ЗДП и за нарушение на чл.98, ал.1, т.6  от ЗДП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 50 (петдесет ) лева.

Наказателното постановление се обжалва само в частта, в която  на основание чл. 175, ал.3, предл. 1 от ЗДвП и за нарушение на чл. 140, ал.1  от ЗДвП на  жалбоподателя е наложена глоба в размер на 200,00 (двеста) лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца.

В останалата част наказателното постановление не се обжалва, поради което съдът приема, че е влязло в законна сила.

Релевираните в подадената  жалба оплаквания се свеждат до наличие на процесуална незаконосъобразност на атакуваното НП, в частта на обжалваното нарушение.

          В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от упълномощен защитник, чрез който поддържа жалбата  и пледира за отмяна на НП в обжалваната част.  

          Ответникът по жалбата - АНО, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

          Районният съд провери основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото доказателства, при съблюдаване разпоредбата на чл.63 от ЗАНН, прие за установено следното:

          Жалбоподателят е санкциониран за това, че на 28.02.2018 год. в 11,40  часа в гр.Панагюрище, на ул. „П. Карапетров “ е управлявал товарен автомобил „ЛДВ Максус“ с рег. № ** **** **, който е със служебно прекратена регистрация поради липса на гражданска отговорност, установено след направена справка с ОДЧ.

Това било нарушение на чл. 140, ал.1 от ЗДвП, като същото било констатирано от служител на РУ – Панагюрище – мл. АК Г.П., който след извършена проверка съставил АУАН. Актът бил изпратен по компетентност на Районна прокуратура – Панагюрище, където срещу жалбоподателя  Я.И. било образувано наказателно производство – досъдебно производство № 156/2018  г. по описа на РУ – Панагюрище за извършено престъпление по чл. 345, ал.2 във връзка с ал.1 от НК, а именно за това че на 28.02.2018г. в гр. Панагюрище е управлявал МПС – горепосочения лек автомобил, след като бил служебно дерегистриран  поради неплатена застраховка „Гражданска отговорност“ на 15.01.2018г.

В хода на разследването било установено, че действително на гореописаната дата, час и място жалбоподателят е управлявал процесното МПС, след като същото било служебно дерегистрирано поради неплатена застраховка гражданска отговорност, като жалбоподателят не е знаел за това обстоятелство.

С постановление на Районна прокуратура – Панагюрище от 16.07.2018 г. наказателното производство против жалбоподателя Я.И.  било прекратено на основание чл. 9, ал.2 от НК, поради малозначителност на деянието. След влизане в сила на прекратителния прокурорски акт цялото досъдебно производство било изпратено по компетентност на РУ Панагюрище с оглед преценка дали не са налице данни за извършено административно нарушение. По този повод и въз основа на съставения преди това АУАН, описан горе, против жалбоподателя било издадено обжалваното в настоящото производство наказателно постановление. То било връчено лично на наказаното лице, видно от отбелязването в него на 27.08.2018 г., а  жалбата  против  него била  подадена чрез АНО на 29.08.2018г., т.е. в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, с оглед на което е процесуално допустима.

Горната фактическа обстановка съдът възприе изцяло от писмените доказателства, приложени по делото, на които съдът дава пълна вяра, тъй като са непротиворечиви и взаимно допълващи се.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира че жалбата по съществото си е основателна, като аргументите са следните:

Няма спор по делото, че на инкриминираната дата жалбоподателят е управлявал нерегистрирано МПС, доколкото същото е било служебно дерегистрирано поради неплатена застраховка „Гражданска отговорност“. Няма спор по делото, че това обстоятелство не е било съзнавано от жалбоподателя, тъй като същият не е бил уведомен за дерегистрацията на автомобила. Установи се безспорно, че за това поведение на жалбоподателя срещу същия било образувано наказателно производство и той е бил разследван за извършено престъпление по чл.345, ал.2 от НК. Безспорно е също така, че наказателното производство е било прекратено от прокурора на основание чл.24, ал.1, т.1 от НПК във връзка с чл. 9, ал.2 от НК, поради малозначителност на деянието, като постановлението е влязло в сила. При това положение е несъмнено, че процесното НП е издадено в нарушение на принципа „Non bis in idem“ (не два пъти за едно и също нещо), възведен с нормата на чл. 24, ал.1, т. 6 от НПК, която по силата на чл. 84 от ЗАНН е субсидиарно приложима в административно-наказателното производство. Съгласно цитираната правна норма не се образува наказателно производство (в случая АНП), а образуваното се прекратява, когато спрямо същото лице за същото престъпление  (в случая деяние) има незавършено наказателно производство с влязла в сила присъда, постановление или влязло в сила определение или разпореждане за прекратяване на делото.

Спрямо жалбоподателя Я.И. понастоящем има влязло в сила постановление на РП – Панагюрище за прекратяване на наказателното производство и то за същата деятелност като описаната в наказателното постановление. По тази причина с НП се ангажира отговорността на жалбоподателя за втори път и то за едно и също деяние, т.е. в нарушение на принципа  Non bis in idem“, което е недопустимо.

С оглед на всичко казано до тук, издаденото НП е незаконосъобразно и следва да се отмени на посоченото горе основание.

По изложените съображения за допуснати съществени процесуални нарушения, и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН , съдът

                                                            Р Е Ш И:

ОТМЕНЯВА НП 18-0310-000684 от 03.08.2018 г. на Началника на РУ Панагюрище в частта, в която на Я.А.И. ***, с ЕГН: ********** на основание чл.53 от ЗАНН и чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДП и за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДП е наложена глоба в размер на 200  (двеста) лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца, като незаконосъобразно.

ОБЯВЯВА за влязло в сила НП № 18-0310-000684 от 03.08.2018 г  на Началника на РУ-Панагюрище, в частта, в която на Я.А.И. ***, с ЕГН: **********, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.183, ал.4, т.8  от ЗДП и за нарушение на чл.98, ал.1, т.6  от ЗДП е наложена глоба в размер на 50 (петдесет) лева.

   Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

 

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: