Р Е Ш Е Н И Е

гр. Панагюрище, 10.10.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд - Панагюрище, в публичното заседание на двадесет и шести септември две хиляди и осемнадесета година в състав:       

                                                              

                                        Районен съдия: Магдалена Татарева   

 

при секретаря Иванка Палашева, като разгледа докладваното от съдията Татарева АНД242/2018 год. по описа на Районен съд- Панагюрище, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Л.Н.К. ***, ЕГН: ********** против НП 18-0310-000693 от 30.07.2018 г. на Началника на РУ Панагюрище, с което на основание  чл.53 от ЗАНН и чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДП и за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 200  (двеста) лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца.  

Релевираните в жалбата оплаквания се свеждат до наличие на материална и процесуална незаконосъобразност на атакуваното НП, чиято отмяна се иска, изтъква се, че е налице нарушение на принципа non bis in idem.  

          В съдебно заседание се явява процесуален представител на жалбоподателя– адв. П.М. от ПАК, който пледира за отмяна на НП.

          Ответникът по жалбата - АНО, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

          Районният съд провери основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства, при съблюдаване разпоредбата на чл.63 от ЗАНН, прие за установено следното:

          Жалбоподателят е санкциониран за това, че на 09.04.2018 год. около 12,45 часа в с. Дюлево на ул. „Атанас Стойчев“ е управлявал мини трактор „Changz hou” с рама № ******, червен на цвят, който не е регистриран по надлежния ред и е без регистрационна табела.

Това било нарушение на чл. 140, ал.1 от ЗДвП, като същото било констатирано от служител на РУ – Панагюрище – мл. автоконтрольор И.А., който след извършена проверка съставил АУАН. Актът бил изпратен по компетентност на Районна прокуратура – Панагюрище, където срещу жалбоподателя Л.К. било образувано наказателно производство – досъдебно производство № 123/2018 г. по описа на РУ – Панагюрище за извършено престъпление по чл. 345, ал.2 ,във връзка с ал.1 от НК, а именно за това че на 09.04.2018 год. в с. Дюлево е управлявал гореописаното МПС, което е без регистрационна табела и не е регистрирано по надлежния ред.

В хода на разследването било установено, че действително на гореописаната дата, час и място жалбоподателят е управлявал процесното МПС, без  регистрационна табела.

С постановление на Районна прокуратура – Панагюрище от 25.06.2018 г. наказателното производство против жалб. Л.К. било прекратено на основание чл. 9, ал.2 от НК, поради малозначителност на деянието. След влизане в сила на прекратителния прокурорски акт цялото досъдебно производство било изпратено по компетентност на РУ Панагюрище с оглед преценка дали не са налице данни за извършено административно нарушение. По този повод и въз основа на съставения преди това АУАН, описан горе, против жалбоподателя било издадено обжалваното в настоящото производство наказателно постановление. То било връчено лично на наказаното лице, видно от отбелязването в него на 27.08.2018 г., а жалбата против него била подадена чрез АНО на  28.08.2018г., т.е. в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, с оглед на което е процесуално допустима.

Горната фактическа обстановка съдът възприе изцяло от писмените доказателства, приложени по делото, на които съдът дава пълна вяра, тъй като са непротиворечиви и взаимно допълващи се.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира че жалбата по съществото си е основателна, като аргументите са следните:

Няма спор по делото, че на инкриминираната дата жалбоподателят е управлявал нерегистрирано МПС, доколкото същото е било без регистрационна табела. Установи се безспорно, че за това поведение на жалбоподателя срещу същия било образувано наказателно производство и той е бил разследван за извършено престъпление по чл.345, ал.2 от НК. Безспорно е също така, че наказателното производтво е било прекратено от прокурора на основание чл. 9, ал. 2 от НК, като постановлението е влязло в сила. При това положение е несъмнено, че процесното НП е издадено в нарушение на принципа „non bis in idem“ (не два пъти за едно и също нещо), възведен с нормата на чл. 24, ал.1, т. 6 от НПК, която по силата на чл. 84 от ЗАНН е субсидиарно приложима в административно-наказателното производство. Съгласно цитираната правна норма не се образува наказателно производство (в случая АНП), а образуваното се прекратява, когато спрямо същото лице за същото престъпление  (в случая деяние) има незавършено наказателно производстнво с влязла в сила присъда, постановление или влязло в сила определение или разпореждане за прекратяване на делото.

Спрямо жалбоподателя Л.К. понастоящем има влязло в сила постановление на РП – Панагюрище за прекратяване на наказателното производство и то за същата деятелност като описаната в наказателното постановление. По тази причина с НП се ангажира отговорността на жалбоподателя за втори път и то за едно и също деяние, т.е. в нарушение на принципа  Non bis in idem“, което е недопустимо.

С оглед на всичко казано до тук, издаденото НП е незаконосъобразно и следва да се отмени на посоченото горе основание.

По изложените съображения за допуснати съществени процесуални нарушения, и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН , съдът

 

                                                            Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление 183-0310-000693 от 30.07.2018 г. на Началника на РУ Панагюрище, с което на Л.Н.К. ***, ЕГН: ********** на основание чл.53 от ЗАНН и чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДП и за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДП е наложена глоба в размер на 200  (двеста) лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца, като незаконосъобразно.

   Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: