Р Е Ш Е Н И Е

гр.Панагюрище, 25.10.2018 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Панагюрският районен съд, в публичното заседание на  16.10.2018 год. в състав:       

                                                            

                                        Председател: СНЕЖАНА СТОЯНОВА   

при секретаря Нонка Стоянова, като разгледа докладваното от районен съдия  Снежана Стоянова  АНД238/18 год. по описа на Панагюрския  районен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на В.Н.В. ***, с ЕГН: ********** против НП 18-0310-000687 от 03.08.2018 г. на Началника на РУ Панагюрище, с което:

1.     на основание  чл.53 от ЗАНН и чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДП и за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 200  (двеста) лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца,

2.     на основание  чл.53 от ЗАНН и чл.185 от ЗДП и за нарушение на чл.147, ал.1 от ЗДП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 20 (двадесет ) лева

3.     на основание  чл.53 от ЗАНН и чл.183, ал.1, т.1, предл.1 от  ЗДП и за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 10 ( десет ) лева

4.       на основание  чл.53 от ЗАНН и чл.183, ал.1, т.1, предл.2  от  ЗДП и за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 10 ( десет) лева

5.     на основание  чл.53 от ЗАНН и чл.183, ал.1, т.1, предл.3  от  ЗДП и за нарушение на чл.100, ал.1, т.2  от ЗДП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 10 ( десет) лева

Наказателното постановление се обжалва само в частта, в която  на основание чл. 175, ал.3, предл. 1 от ЗДвП и за нарушение на чл. 140, ал.1  от ЗДвП на  жалбоподателя е наложена глоба в размер на 200,00 (двеста) лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца.

В останалата част наказателното постановление не се обжалва, поради което съдът приема, че е влязло в законна сила.

Релевираните в подадената  жалба оплаквания се свеждат до наличие на процесуална незаконосъобразност на атакуваното НП, в частта на обжалваното нарушение.

          В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от упълномощен защитник, чрез който поддържа жалбата  и пледира за отмяна на НП в обжалваната част.  

          Ответникът по жалбата - АНО, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

          Районният съд провери основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото доказателства, при съблюдаване разпоредбата на чл.63 от ЗАНН, прие за установено следното:

          Жалбоподателят е санкциониран за това, че на 28.03.2018 год. в 13,40  часа в гр.Панагюрище, на ул. „Тридесети декември“ е управлявал лек автомобил „Ауди 80“ с рег. № ** **** **, който е със служебно прекратена регистрация поради липса на гражданска отговорност, установено след направена справка с ОДЧ.

Това било нарушение на чл. 140, ал.1 от ЗДвП, като същото било констатирано от служител на РУ – Панагюрище – мл. АК И.А., който след извършена проверка съставил АУАН. Актът бил изпратен по компетентност на Районна прокуратура – Панагюрище, където срещу жалбоподателя  В.В. било образувано наказателно производство – досъдебно производство № 172/2018  г. по описа на РУ – Панагюрище за извършено престъпление по чл. 345, ал.2 във връзка с ал.1 от НК, а именно за това че на 28.03.2018г. в гр. Панагюрище е управлявал МПС – горепосочения лек автомобил, след като бил служебно дерегистриран  поради неплатена застраховка „Гражданска отговорност“ от 28.02.2018г.

В хода на разследването било установено, че действително на гореописаната дата, час и място жалбоподателят е управлявал процесното МПС, след като същото било служебно дерегистрирано поради неплатена застраховка гражданска отговорност, като жалбоподателят не е знаел за това обстоятелство.

С постановление на Районна прокуратура – Панагюрище от 12.07.2018 г. наказателното производство против жалб. В.В. било прекратено на основание чл. 24, ал.1, т.1 от НПК, поради липса на субективна съставомерност на деянието. След влизане в сила на прекратителния прокурорски акт цялото досъдебно производство било изпратено по компетентност на РУ Панагюрище с оглед преценка дали не са налице данни за извършено административно нарушение. По този повод и въз основа на съставения преди това АУАН, описан горе, против жалбоподателя било издадено обжалваното в настоящото производство наказателно постановление. То било връчено лично на наказаното лице, видно от отбелязването в него на 23.08.2018 г., а  жалбата  против  него била  подадена чрез АНО още на същия ден, т.е. в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, с оглед на което е процесуално допустима.

Горната фактическа обстановка съдът възприе изцяло от писмените доказателства, приложени по делото, на които съдът дава пълна вяра, тъй като са непротиворечиви и взаимно допълващи се.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира че жалбата по съществото си е основателна, като аргументите са следните:

Няма спор по делото, че на инкриминираната дата жалбоподателят е управлявал нерегистрирано МПС, доколкото същото е било служебно дерегистрирано поради неплатена застраховка „Гражданска отговорност“. Няма спор по делото, че това обстоятелство не е било съзнавано от жалбоподателя, тъй като същият не е бил уведомен за дерегистрацията на автомобила. Установи се безспорно, че за това поведение на жалбоподателя срещу същия било образувано наказателно производство и той е бил разследван за извършено престъпление по чл.345, ал.2 от НК. Безспорно е също така, че наказателното производтво е било прекратено от прокурора на основание чл.24, ал.1, т.1 от НПК, поради липса на субективна съставомерност, като постановлението е влязло в сила. При това положение е несъмнено, че процесното НП е издадено в нарушение на принципа „Non bis in idem“ (не два пъти за едно и също нещо), възведен с нормата на чл. 24, ал.1, т. 6 от НПК, която по силата на чл. 84 от ЗАНН е субсидиарно приложима в административно-наказателното производство. Съгласно цитираната правна норма не се образува наказателно производство (в случая АНП), а образуваното се прекратява, когато спрямо същото лице за същото престъпление  (в случая деяние) има незавършено наказателно производство с влязла в сила присъда, постановление или влязло в сила определение или разпореждане за прекратяване на делото.

Спрямо жалбоподателя В.В. понастоящем има влязло в сила постановление на РП – Панагюрище за прекратяване на наказателното производство и то за същата деятелност като описаната в наказателното постановление. По тази причина с НП се ангажира отговорността на жалбоподателя за втори път и то за едно и също деяние, т.е. в нарушение на принципа  Non bis in idem“, което е недопустимо.

С оглед на всичко казано до тук, издаденото НП е незаконосъобразно и следва да се отмени на посоченото горе основание.

По изложените съображения за допуснати съществени процесуални нарушения, и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН , съдът

                                                            Р Е Ш И:

ОТМЕНЯВА НП 18-0310-000687 от 03.08.2018 г. на Началника на РУ Панагюрище в частта, в която на В.Н.В. ***, с ЕГН: **********, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДП и за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДП е наложена глоба в размер на 200  (двеста) лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца, като незаконосъобразно.

ОБЯВЯВА за влязло в сила НП № 18-0310-000687 от 03.08.2018 г  на Началника на РУ-Панагюрище, в частта, в която на В.Н.В. ***, с ЕГН: **********, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.185 от ЗДП и за нарушение на чл.147, ал.1 от ЗДП е наложена глоба в размер на 20 (двадесет) лева.

ОБЯВЯВА за влязло в сила НП № 18-0310-000687 от 03.08.2018 г  на Началника на РУ-Панагюрище, в частта, в която на В.Н.В. ***, с ЕГН: **********, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.183, ал.1, т.1, предл.1 от  ЗДП и за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДП е наложена глоба в размер на 10 (десет) лева.

ОБЯВЯВА за влязло в сила НП № 18-0310-000687 от 03.08.2018 г  на Началника на РУ-Панагюрище, в частта, в която на В.Н.В. ***, с ЕГН: **********, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.183, ал.1, т.1, предл.2  от  ЗДП и за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДП е наложена глоба в размер на 10 (десет) лева.

ОБЯВЯВА за влязло в сила НП № 18-0310-000687 от 03.08.2018 г  на Началника на РУ-Панагюрище, в частта, в която на В.Н.В. ***, с ЕГН: **********, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.183, ал.1, т.1, предл.3  от  ЗДП и за нарушение на чл.100, ал.1, т.2  от ЗДП е наложена глоба в размер на 10 (десет) лева.

   Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

 

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: