РЕШЕНИЕ  №……..

 

гр. Панагюрище, 26.10.2018 год.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на шестнадесети октомври през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                              

РАЙОНЕН СЪДИЯ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

 

при секретаря Нонка Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Стоянова АНД № 237/2018 год. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Г.П.Г. ***, с ЕГН: ********** против Наказателно постановление № 18-0310-000518  от  22.06.2018 год. на Началника на РУ - Панагюрище, с което за нарушение на чл. 150 от ЗДП и на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 177, ал. 1, т. 2, предложение първо от ЗДП, му е наложено административно наказание глоба в размер на 100 (сто) лева.

В жалбата се твърди незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление, чиято отмяна се  иска. Твърди се, че жалбоподателят не е извършил вмененото му нарушение.

В съдебно заседание, жалбоподателят не се явява и не се представлява.

Ответникът по жалбата – РУ Панагюрище, редовно призовано, не изпраща представител.  Изразено е  становище за  неоснователност на подадената жалба.

Районният съд, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, и с оглед разпоредбата на чл.63 от ЗАНН, прие за установено следното:

На 17.06.2018 г. дежурния автопатрул на РУ – Панагюрище в състав мл. инсп. И.А.и мл. инсп. Г.У.изпълнявали служебните си задължения по контрол на пътното движение в гр. Стрелча. Около 23,00 ч. на бул. „България“ те спрели за проверка жалбоподателя Г.Г., който управлявал товарен автомобил „Фолксваген Кадди“ с рег. ** **** **. В хода на проверката било установено, че жалбоподателят на 15.06.2018 г. бил предал с протокол собственото си СУМПС по повод съставен срещу същия АУАН за нарушение, квалифицирано по чл. 140, ал. 1 от ЗДвП.

При това положение мл. инсп. И.А.съставил на жалбоподателя АУАН, за това че управлява МПС, след като е лишен от правоуправление по съдебен ред.

Въз основа на така съставения АУАН против жалбоподателя Г.Г. било издадено обжалваното в настоящото производство наказателно постановление. С него била ангажирана отговорността му за нарушение на чл. 150 от ЗДП, т. е. за това, че е управлявал МПС, след като е лишен от правоуправление по съдебен ред, като на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предложение първо от същия закон му било наложено наказание глоба в размер на 100 лева. Наказателното постановление било връчено на наказаното лице на 15.08.2018 год., а жалбата против него е постъпила при ответника на 22.08.2018 г., т.е. подадена е в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

В хода на въззивното производство е установено по безспорен начин, че жалбоподателя с протокол от 15.06.2018 г. е предал на органите на РУ – Панагюрище собственото си СУМПС, със срок на валидност до 11.09.2022 г. Това било станало по повод състан срещу жалбоподателя АУАН за нарушение, квалифицирано по чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, за което било образувано АНД № 175/2018 г. по описа на РС – Панагюрище. Видно е от цитираното АНД, приложено по настоящото дело, че НП е отменено като незаконосъобразно, като СУМПС е било върнато на жалбоподателя още на 25.06.2018 г. От всичко това е несъмнено, че жалбоподателят към 17.06.2018 г., а и към настоящия момемнт не е бил лишен по съдебен ред от правоуправление. Това означава, че същият е наказан за нещо, което не е извършил. Предаването на СУМПС по повод деяние, квалифицирано като нарушение по ЗДвП, за което образуваното АНД е било в начален етап по никакъв начин не може да се приравни на отнемане на СУМПС, още повече по съдебен ред.

Горните съображения налагат отмяна на атакуваното наказателно постановление. Ето защо и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, ПАНАГЮРСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД

 

Р       Е         Ш       И :

 

ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 18-0310-000518  от  22.06.2018 год. на Началника на РУ Панагюрище, с което на Г.П.Г. ***, с ЕГН: **********, за нарушение на чл. 150 от ЗДП и на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 177, ал. 1, т. 2, предложение първо от ЗДП, е наложено административно наказание глоба в размер на 100 (сто) лева, като незаконосъобразно.

    

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от датата на съобщаването на страните за изготвянето му.                                                                                                                                                      

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: