Р    Е    Ш  Е   Н    И    Е                        

 

№ …………

 

В       И  М  Е  Т  О           Н  А           Н  А  Р  О  Д  А

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на двадесет и пети октомври през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                               

   РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДИАНА СТАТЕЛОВА

 

при секретаря Иванка Палашева

в присъствието на прокурора Николай Топкаров

след като разгледа докладваното от съдия СТАТЕЛОВА АНД № 227/2018 г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

На основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК, във връзка с чл. 78а, ал. 1 от НК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Т.Г.Г., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, работещ, неосъждан-реабилитиран, с ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.05.2018 г. в гр. Панагюрище, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества – канабис (марихуана), със съдържание на активен компонент (ТХК) тетрахидроканабинол 6,8 тегловни %, с нетно тегло 4,051 грама, на стойност 24,31 лв., в нарушение на установените в чл. 30 от ЗКНВП правила, като случаят е маловажен - престъпление по чл. 354а, ал.5, във връзка с ал.3, т.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000,00 лв. (хиляда лева), платима в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище.

ОСЪЖДА Т.Г.Г., със снета самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР – Пазарджик направените по делото разноски в размер на 74,00 лв. (седемдесет и четири лева), представляващи разходи за химическа експертиза в досъдебното производство, както и по сметка на Районен съд - Панагюрище 10,00 (десет) лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на ОД МВР и на РС - Панагюрище за събиране на присъдените разноски и наложеното наказание глоба.

На основание чл.354а, ал.6 от НК, предметът на престъплението – марихуана с тегло 3,397 грама, изпратена на Агенция „Митници“ с приемо предавателен протокол № 56060 от 12.07.2018 г. на основание чл. 91 от ЗКНВП, се ОТНЕМА в полза на Държавата, като след влизане в сила на съдебния акт следва да бъде унищожен по предвидения законов ред.

 

Решението подлежи на обжалване и протест в петнадесетдневен срок от днес, пред Пазарджишкия окръжен съд.

                                     

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: