Р Е Ш Е Н И Е

№ …………   

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД - Панагюрище, в публично заседание на девети октомври през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА  

Секретар Нонка Стоянова

Прокурор Николай Топкаров

като разгледа докладваното от съдия Стоянова  АНД  № 218 по описа за 2018 г.

 

На основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК, във връзка с чл. 78а, ал. 1 от НК, съдът

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемата С.А.Б., родена на *** ***, българка, българска гражданка, с висше образование, омъжена, работеща, неосъждана, с ЕГН: ********** за ВИНОВНА в това, че на 14.12.2016 г. в с. Дюлево е съставила неистински частен документ – Заявление до Кмета на Община Стрелча с регистрационен индекс № С-6231/14.12.2016 г., на който е придадено вид, че е изготвен от Д.Т.Б. *** и го е употребила за да докаже, че съществува някое право, а именно правото на същата да получи разрешително за сеч на над 5 (пет) броя дървета на основание чл. 32, ал.2 и ал.3 от ЗОССИ в имоти с № 0155574, 0179594, 020590, 119001 и 119038, всички в землището на с. Дюлево – престъпление по чл. 309, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК я ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000,00 (хиляда) лева, платима в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд – Панагюрище.

ОСЪЖДА обвиняемата С.А.Б., със снета самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР гр. Пазарджик, сторените по делото разноски в размер на 110,30 лв. (сто и десет лева и тридесет стотинки) за съдебно-почеркова експертиза, както и 10,00 (десет) лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на ОДМВР Пазарджик и на Районен съд - Панагюрище.

Решението подлежи на обжалване и протест в петнадесетдневен срок от днес, пред Пазарджишкия окръжен съд.

                           

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: